МОДУЛЬНЕ ТРИВИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ КУЛАЧКІВ ОРІЄНТОВАНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

УДК:621.914.1

DOI:10.25140/2411-5363-2019-2(16)-34-43

Автор:

Слєднікова Олена Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

Винник Володимир Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

Скляр Василь Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

Аксьонова Ольга Олегівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Забезпечення високої точності кулачків розподільчих валів та текстильних машин при забезпеченні високої продуктивності обробки цих деталей є актуальним завданням у машинобудуванні, автомобілебудуванні та текстильній промисловості.

Постановка проблеми. Висока точність та якість оброблених криволінійних поверхонь кулачків забезпечить правильну роботу вузлів та дозволить збільшити ресурс їх експлуатації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі способи обробки криволінійних поверхонь кулачків розподіль- чих валів, але в цих способах подача по контуру нерівномірна, глибина різання різна, що знижує точність обробленої деталі та продуктивність обробки.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідження процесу чорнового та чистового фрезе- рування криволінійних поверхонь кулачків розподільчих валів та текстильних машин орієнтованою фрезою за один установ, що забезпечує високі показники точності та продуктивності обробки.

Постановка завдання. Розробка нового способу чорнового та чистового фрезерування криволінійних поверхонь кулачків розподільчих валів та текстильних машин зі схрещеними осями фрези та деталі за один установ, що за- безпечить підвищення точност, якості оброблених поверхонь та продуктивність обробки.

Виклад основного матеріалу. Представлений спосіб фрезерування криволінійних поверхонь кулачків розподіль- чих валів, де чорнова та чистова обробка ведеться фрезою, висота якої менша довжини кулачка. Фрезерування всіх кулачків розподільчого валу виконується за один установ інструментом зі схрещеними осями його та деталі. При обробці криволінійних поверхонь кулачків забезпечується стабілізація подачі по контуру та рівномірність зняття припуску. Це забезпечує підвищення точності та продуктивності обробки.

Висновки відповідно до статті. Запропонований спосіб фрезерування криволінійних поверхонь кулачків розподільчих валів та текстильних машин зі схрещеними осями фрези та деталі. Запропонована методика фрезерування криволінійних поверхонь на верстатах із ЧПК, де за один прохід відбувається чорнове та чистове фрезерування всіх кулачків

Ключові слова:

фрезерування кулачків; модульне тривимірне моделювання; орієнтований інструмент; розпо- дільчий вал; кулачок текстильної машини; формоутворення

Список використаних джерел:

 1. Шлифовальные станки завод «Харверст». Харьковский станкостроительный завод «Хар- верст». Харьков, 20 с. URL: www.harverst.com.ua.
 2. Шлифование распределительных валов кругами из кубического нитрида бора. Проспект фи- рмы «Junker maschinen» на станки «JUCAM 1000», «JUCAM 3000», «JUCAM 5000»,  «JUCAM  6000». Erwin Junker. Maschinen fabric Gmbh, Junkerstraβe 2. 77787 Nordrash. Germany. 2006. 8 с.
 3. CBN crankshaft grinding. Prospect firm «Junker maschinen» on machines «JUCRANK 1000»,

«JUCRANK 3000», «JUCRANK 5000», «JUCRANK 6S/L/XL». Erwin Junker. Maschinen fabric Gmbh, Junkerstraβe 2. 77787 Nordrash. Germany. 2012. 12 p.

 1. Кальченко В. І., Кальченко Д. В. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу знят- тя припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями колінчастого вала і кру- га. Резание и инструмент в технологических системах: Межд. научн.-техн. сб. Харьков, 2014. Вып. 84. С. 107–114.
 2. Кальченко В. І., Кальченко Д. В., Слєднікова О. С. Модульне 3D-моделювання інструме- нтів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями розпо- дільчого вала і круг. Резание и инструмент в  технологических  системах.  Харьков,  2015. Вып. 85. С. 98–106.
 3. Кальченко В. В., Сіра Н. М., Кальченко Д. В., Аксьонова О. О. Дослідження процесу фре- зерування циліндричних поверхонь зі схрещеними осями інструмента та вала.  Технічні науки та технології: науковий журнал. 2018. № 4 (14). С. 18–27.
 4. Клименко С. А., Петруша И. А., Копейкина М. Ю., Мельнийчук Ю. А., Муковоз В. С. Ра- зработка ПСТМ на основе КНБ для оснащения высокоэффективных режущих инструментов. Резание и инструмент в технологических системах – Cutting & tool in technological system: ме- ждунар. науч.-техн. сб. Харьков, 2011. Вып. 79. С. 93–101.
 5. Клименко С. А., Копейкина М. Ю., Клименко С. А., Манохин А. С. Концепция повыше- ния работоспособности режущих инструментов из поликристаллических композитов на основе кубического нитрида бора. Інформаційні технології в освіті, науці  та  виробництві.  2016. Вип. 2(13). С. 108–114.
 6. Слєднікова О. С., Винник В. О., Скляр В. М., Аксьонова О. О. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при фрезеруванні кулачків зі схрещеними осями інструмента та деталі. Технічні науки та технології: науковий журнал. 2019. № 1 (15). С. 53–62.
 7. Кальченко В. І., Кальченко В. В., Сіра Н. М. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями циліндрич- ного та ступінчастого вала і ельборового круга. Резание и инструмент в технологических сис- темах: Междунар. науч.-техн. сб. Харьков, 2016. Вып. 86. С. 36–48.
 8. Кальченко В. І., Кальченко Д. В. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями ступінчастого вала і круга. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». 2013. № 3 (67). С. 68–77.
 9. Кальченко В. И., Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. Определение составляющих силы реза- ния при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кру- гом. Сверхтвердые материалы: научно-теоретический журнал. 2012. № 2(196). С. 58-73.
 10. Kalchenko V., Yeroshenko A., Boyko S., Sira N. Determination of cutting forces in grinding with crossed axes of tool and workpiece. Acta Mechanica et Automatica. 2017. Vol.  11. No.  1 (39).  Р. 58-63. DOI: 10.1515/ama-2017-0009.
 11. Кальченко В. І., Кологойда А. В., Кужельний Я. В., Морочко В. В. Однопрохідне дово- дочне шліфування зі схрещеними осями круга та циліндричної деталі. Технічні науки та техно- логії. 2018. № 4 (14). С. 9–17.
 12. Грабченко А. И., Кальченко В. И., Кальченко В. В. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали: монография. Чернигов: ЧДТУ, 2009. 256 с.
 13. Решетов Д. Н., Портман В. Т. Точность металлорежущих станков. Москва: Машино- строение, 1996. 336 с.
 1. Родин П. Р. Основы формообразования поверхностей резанием. Киев: Вища школа, 1977. 192 с.
 2. Кальченко В. И., Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. Повышение производительности и точ- ности шлифования со скрещивающимися осями эльборового круга и ступенчатого валика. Ре- зание и инструмент в технологических системах: Межд. научн.- техн. сб. Харьков, 2011. Вып. 80. С. 131–140.

Завантажити