ПРОВЕДЕННЯ ГЕОСИСТЕМНОГО МОНІТОРИНГУ ВИРУБКИ ЛІСІВ У ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РАЙОНІ

УДК:528.4

DOI:10.25140/2411-5363-2019-2(16)-181-189

Автор:

Сахно Євген Юрійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Терещук Олексій Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Янченко Олег Петрович , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Процес побудови сучасних систем моніторингу лісу, розвиток технічних засобів, висока періодичність, оперативність і доступність матеріалів дистанційного зондування землі дозволяють реалізувати задачі ефективного контролю сучасного навколишнього середовища. Набутий вітчизняними фахівцями досвід дозволяє використовувати результати обробки цих знімків для розрахунку зміни площ лісових масивів, визначення типів лісів, їхнього породного складу та віку переважно на регіональному рівні. Погіршення стану лісів в Україні нині є однією з найбільш актуальних проблем, вирішення якої досить ефективно відбувається з використанням сучасних систем геосистемного моніторингу навколишнього середовища.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України постає проблема моніторингу лісів держави, оскільки в осатаній час збільшилися обсяги незаконних виробок лісів, що несе загрози екології країни та підвищує рівень корупції та фінансові втрати державного бюджету. Оцінювання кількості лісів Пакульської сільської ради Чернігівської області було здійснено за період з 2000 по 2017 роки за допомогою сервісу «Global Forest Watch», а також із використанням геодезичного програмного продукту ArcMap. Після проведених вимірів можливо оцінити стан лісового комплексу досліджувального полігону та запропонувати заходи щодо усунення виявлених проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботі були розглянуті останні публікації з цієї теми, які представлено у відкритому доступі, включаючи наукові журнали, навчальні посібники та дані глобальної мережі Інтернет.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Процеси організації та проведення моніторингу лісів треба розглядати як єдиний інформаційний комплекс, який дає можливість оцінити стан  території  країни та визначити  обся- ги лісових насаджень і головне – незаконних вирубок, що впливатиме на екологічну та фінансову ситуацію в державі. І для запобігання негативному впливу вирубки лісів на навколишнє середовище необхідно використовувати сучасні геоінформаційні програмні комплекси, які дають можливість досить швидко та із заданою точністю оцінити масштаби лісових ділянок і прийняти рішення щодо природоохоронних заходів для ефективного господарювання в лісах України.

Постановка завдання. Для моніторингу лісових ділянок в України досить ефективно використовувати відкриту систему «Global Forest Watch», оскільки вона  дає  можливість визначити обраний полігон на певній  території, але системам не дає даних по площах кожної вирубаної ділянки, тому для отримання таких параметрів пропонується використовувати програмний продукт ArcMap на основі базової карти, що дає можливість із даних атрибутивних таблиць визначити площу кожної окремої вирубної ділянки лісу.

Виклад основного матеріалу. Для проведення моніторингу лісу була обрана територія лісових насаджень площею 6200Га в Чернігівському районі Пакульської сільської ради. Моніторинг виконувався, використовуючи відкриту систему «Global Forest Watch», оскільки вона дає можливість визначити обсяги лісових насаджень на обраній території, і далі для отримання більш точних даних щодо площ лісових насаджень отримані параметри адаптувалися до програмного продукту ArcMap на основі базової карти, який дає можливість оцінити площі лісових ділянок вирубленого й посадженого лісу за обраний період часу.

Висновки відповідно до статті. На основі виконаних досліджень встановлено, що для моніторингу лісових насаджень в Україні досить ефективно використовувати відкриту систему «Global  Forest  Watch»,  яка об’єднує дані із різних джерел. Ця система допомагає визначити полігони лісу в країні та їх місцерозташування за регіонами держави. Однак для підвищення точності визначення площ ділянок вирубленого лісу і знову посадженого рекомен- довано використовувати програмний комплекс ArcMap, який дає можливість  підвищити  ефективність моніторингу лісу і запобігти незаконним вирубкам лісових ділянок.

Ключові слова:

моніторинг лісів; полігон; площа ділянки; навколишнє середовище.

Список використаних джерел:

  1. Шипулін В. Д. Основні принципи геоінформаційних систем. Харків: ХНАМГ, 2012. 312 с.
  2. Жолобак Г. М. Вітчизняний досвід супутникового моніторингу лісових масивів України. Космічна наука і технологія. 2010. Т. 16, № 3. С. 46–54.
  3. Позняк Е. В. Правовк регулювання моніторингу лісів в Україні з урахуванням міжнародних та європейських тенденцій. Часопис Київського університету права. 2015. № 4. С. 247–251.
  4. Лісове Господарство України 2015 / Державне агентство лісових ресурсів України. Київ, 2015. 18 с. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/document/118552;/Brosura_DALR_2015_web.pdf.
  5. Моніторинг лісу. URL: http://www.eco-initiatives.org.ua/page/chergovij-kosmichnij-monitoring- lisu.
  6. Надточій П. П., Мислива Т. М. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: навч. посіб. Житомир: Видавництво «Державний агроекологічний уні- верситет», 2007. 420 с.
  7. Шатохина Ю. В., Сахно Є. Ю., Сіра К. О. Забезпечення якості процесу збереження рослини AlliumUrsinum. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 3/4(24). С. 51–55.

Завантажити