ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ ВІДДАЛЕМІРА ЕЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА ПІД ЧАС ПРИВ’ЯЗКИ ДО СТІННИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ЗНАКІВ

УДК:528.3

DOI:10.25140/2411-5363-2019-2(16)-197-202

Автор:

Крячок Сергій Дмитрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мамонтова Людмила Степанівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Беленок Вадим Юрійович,

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Останніми роками в Україні широко застосовуються новітні методи створення геодезичних мереж на основі супутникових технологій. На території міст із багатоповерховою забудовою, у лісистій  місцевості  застосовуються  комбіновані методи  створення  геодезичних мереж із використанням супутникових технологій та полігонометрії.

Постановка проблеми.  Побудова полігонометричних мереж потребує вимірювання відстані між геодезичними пунктами, яке виконується за допомогою електронних віддалемірів чи електронних тахеометрів, останні з яких мають вмонтовані електронні віддалеміри. Для надійного визначення відстані необхідно періодично визначати постійну поправку, або сталу електронного віддалеміра.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, які присвячені способам визначення сталої електронних віддалемірів.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недослідженим є визначення сталої електронного від- далеміра безпосередньо під час виконання геодезичних вимірювань, без додаткових операцій для її визначення.

Мета статті. Головною метою цієї статті є розробка способу визначення сталої віддалеміра електронного тахеометра на основі даних, отриманих під час прив’язки до стінних геодезичних знаків, без додаткових операцій на визначення саме сталої.

Виклад основного матеріалу. Наведено технологію вимірювань, яка виконується під час прив’язки до подвійних стінних геодезичних знаків із використанням електронного тахеометра. Показано, що на основі виміряних ве- личин: похилих відстаней від геодезичного пункту до двох  стінних знаків, кутів нахилу цих відстаней та горизонтального кута між напрямками на стінні знаки, можна визначити сталу віддалеміра   електронного тахеометра та координати геодезичного пункту. Наведено формулу для обчислення сталої.

Висновки відповідно до статті. Розроблено спосіб визначення сталої віддалеміра електронного тахеометра на основі результатів геодезичних вимірювань, які виконуються під час прив’язки до подвійних стінних знаків, без додаткових вимірювань для визначення саме сталої.

Ключові слова:

електронний тахеометр; стала електронного віддалеміра; стінні знаки.

Список використаних джерел:

1. Шульц Р. В., Терещук О. І., Анненков А. О., Нисторяк І. О. Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями у реальному часі. Інженерна геодезія. 2014. № 61. С. 58–77.

2. Tereshchuk O., Nystorik I. Efficiecy of application of satellite technology when performing land cadastral works in settlenets. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2016. Вип. 84. С. 90–98.

3. Терещук О. І., Нисторяк І. О. Досвід функціонування перманентної GNSS-станції «Чернігів» (CNIV) у мережі EPN. Технічні науки та технології: науковий журнал. 2015. № 1. С. 130–140.

4. Бурачек В. Г., Нисторяк І. О. Сумісне використання GPS-технологій та електронної тахеометрії для визначення координат точок опорної мережі. Наукові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій: ІІ наук.-практ. конф. Київ: НАУ, 2013. С. 70–75.

5. Терещук О. І., Нисторяк І. О., Шульц Р. В. Відновлення міських полігонометричних мереж  сучасними  супутниковими  технологіями.  Геодезія,  картографія  і  аерофотознімання. Львів, 2015. Вип. 82. С. 59–72.

6. Патент 82874 Україна. ПМК G01С 7/00. Спосіб побудови геодезичної опорної фігури / В. Г. Бурачек, І. О. Нисторяк, О. І. Терещук, ЧДІЕУ. – № u 2012 08638; заявл. 12.07.2012; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.

7.  Бронштейн  Г.  С.  Комбинированные  способы  измерения  расстояний.  Москва:  Недра, 1991. 92 с.

8. Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов / Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Москва: Недра, 1988. 77 с.

9. Ворошилов, А. П. Определение постоянной поправки дальномера электронного тахеометра. Геопрофи. 2005. № 4. С. 46–47.

10. Патент. 124821, Україна МПК (2018.01) G01C 3/00 G01B 7/00 G01B 11/00. Спосіб визначення   сталої   віддалеміра   електронного   тахеометра   /   С. Д. Крячок,   Л. С. Мамонтова, В. Ю. Беленок, Г. М. Горлова; заявники та патентовласники  С. Д. Крячок, Л. С. Мамонтова, В. Ю. Беленок, Г. М. Горлова. – u 2017.10698; заявл. 03.11.2017; опубл. 25.04.2018. Бюл. № 8.

11. Тревого И. С., Шевчук П. М. Городская полигонометрия. Москва: Недра, 1986. 199 с.

Завантажити