ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ТОРЦІВ РОЛИКІВ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ

УДК:621.923.42

DOI:10.25140/2411-5363-2019-3(17)-9-17

Автор:

Кальченко Володимир Віталійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Кальченко Дмитро Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Венжега Володимир Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Рябов Сергій Ігорович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Високоточна та продуктивна обробка торців роликів підшипників кочення є актуальним і важливим науково-практичним завданням, вирішення якого дозволить як підвищити термін служби підшипників, так і здешевити їх виробництво, а отже, підвищити рівень конкурентоспроможності продукції. 
Постановка проблеми. Основними вимогами, що ставляться до роликів підшипників кочення, є забезпечення високої точності розмірів, форми та якості торцевих поверхонь при високій продуктивності процесу обробки. 
Аналіз  останніх  досліджень і публікацій. Основними напрямами підвищення точності та продуктивності двосторонньої торцешліфувальної обробки є збільшення жорсткості системи верстат – пристосування –інструмент – деталь, зменшення теплового впливу, удосконалення кінематичних характеристик руху заготовки в зоні обробки, оптимізація конструкції та характеристик шліфувальних кругів. 
Виділення не досліджених раніше частин загальної проблеми. Одним із найбільш перспективних напрямів підвищення точності та продуктивності процесу двосторонньої торцешліфувальної обробки є використання ефекту схрещення осей шліфувальних кругів та заготовок при спеціальному профілюванні інструменту. 
Постановка завдання. Провести аналіз факторів, що впливають на точність та продуктивність обробки торцевих поверхонь деталей на двосторонніх торцешліфувальних верстатах, та розробити новий високопродуктивний спосіб обробки торцевих поверхонь роликів підшипників кочення, який би забезпечував можливість складання тіл кочення з кільцями не селективним методом, а методом повної взаємозамінності. 
Виклад основного матеріалу. Комбінована правка орієнтованих у двох площинах шліфувальних кругів на двосторонніх тоцешліфувальних верстатах дає змогу отримати на більшому діаметрі калібрувальну ділянку. При цьому весь припуск зрізується на ділянці, прилеглій до калібрувальної. Калібрувальна ділянка на вході деталей у зону обробки не бере участі в зрізуванні припуску, має високу стійкість і на виході формує остаточну точність торцевих поверхонь. 
Висновки відповідно до статті. У роботі запропоновано новий високопродуктивний спосіб однопрохідної обробки торцевих поверхонь роликів підшипників кочення на двосторонніх торцешліфувальних верстатах орієнтованими шліфувальними кругами, що мають калібрувальну ділянку, яка забезпечує високу точність обробки. Цей спосіб дозволяє зменшити діапазон розсіювання розмірів та перейти до методу повної взаємозамінності при складанні підшипникових вузлів.

Ключові слова:

двостороння торцешліфувальна обробка; шліфувальні круги з калібрувальною ділянкою; ролики підшипників кочення; точність обробки торцевих поверхонь роликів підшипників; продуктивність обробки

Список використаних джерел:

1. Вайнер Л. Г. Повышение эффективности процесса двусторонней торцешлифовальной обработки. URL: http://konf-sev.donntu.org/sbornik/Pdf_1_16/057-060.pdf.  
2.  Гуревич  А.  Л.,  Каминская  В.  В.  Автоматизированный  расчет  жесткости  торцешлифовальных станков. Станки и инструмент. 1983. № 12. С. 4-6.  
3. Байор Б. Н., Шахновский С. С. Повышение точности  обработки на двустороннем торцешлифовальном станке. Станки и инструмент. 1974. № 312. С. 12-13. 
4. Савинская В. Г. Качество поверхностного слоя дисков трения при торцовом двустороннем  шлифовании.  Прогрессивные  технологии  чистовой  и  отделочной  обработки  /  Челябинский гос. тех. ун-т. Челябинск, 1995. С. 102-106. 
5. Гурьянихин В. Ф., Евстигнеев А. Д. Повышение эффективности двустороннего торцевого шлифования тонкостенных заготовок. СТИН. 2006. № 3. С. 34-35.  
6. Андрианова И. А., Шахновский С. С. Влияние тепловых деформаций на положение шлифовальных кругов торцешлифовального станка. Станки и инструмент. 1982. № 9. С. 6-7.  
7. Salhe E. Plan- und  Planprofilschleifmaschinen / G. Rohde.  VDI-Z. 1882. Vol.124, № 23/24. S. 129-137.  
8.  Патент  №2455142. РФ,  МПК  В24В7/17.  Способ  двустороннего  торцевого  шлифования цилиндрических  деталей  /  Вайнер  Л.  Г.  № 2010153645;  заявл.  27.12.2010;  опубл.  10.07.2012. Бюл. № 19. 4 с.  
9.  Патент  №2463150, РФ,  МПК  В24В7/17.  Способ  двустороннего  торцевого  шлифования цилиндрических деталей / Вайнер Л. Г. №2010153444/02; заявл. 27.12.2010; опубл. 10.10.2012. Бюл. № 28. 4 с.  
10. Вайнер Л. Г. Исследование характера движения цилиндрических роликов при обработке на  двусторонних  торцешлифовальных  станках.  Фундаментальные  и  прикладные  проблемы техники и технологии. 2010. № 4 (282). С. 49-54.  
11. Степанов Ю. С., Вайнер Л. Г. Анализ систем и процессов реального формообразования оппозитных торцевых поверхностей при двустороннем шлифовании. Моделирование технологических  процессов  механической  обработки  и  сборки:  коллективная  монография  /  под  ред. А. В. Киричека. Москва: Изд. дом «Спектр», 2013. С. 227-277.  
12. Патент № 126980 РФ, МПК В24В7/17. Устройство для правки торцевых поверхностей шлифовальных  кругов  /  Вайнер  Л.  Г.,  Богачев  А.  П.,  Флусов  Н.  И.;  заявл.  03.08.2012; опубл. 20.04.2013. Бюл. № 11.  
13. Патент № 136381 РФ, МПК В24В53/02. Устройство для правки торцевых поверхностей шлифовальных кругов / Вайнер Л. Г.; заявл. 14.06.2013; опубл. 10.01.2014. Бюл. № 1.  
14.  Вайнер  Л.  Г.,  Носенко  В.  А.,  Сафронов  А.  Э.  Анализ  закономерностей  изнашивания шлифовальных кругов при двусторонней обработке торцов колец подшипников. Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2013. № 3(30). С. 111-118.  
15. Патент № 121465 РФ, МПК В24В7/17. Устройство для двустороннего шлифования торцов деталей / Вайнер Л. Г. № 2011153276/02; заявл. 26.12.2011; опубл. 27.10.2012. Бюл. № 30. 3 с.  
16. Вайнер Л. Г., Ривкин В. А. Виброакустический контроль двустороннего торцешлифования в производственных условиях. Вестник машиностроения. 2011. № 7. С. 60-64. 
17. Венжега В. І. Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою: дис. канд. техн. наук: 05.03.01 / Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Харків, 2009. 214 с. 

Завантажити