ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ НОРМУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

УДК:69.003:69.05

DOI:10.25140/2411-5363-2019-3(17)-303-312

Автор:

Менейлюк Олександр Іванович, Одеська державна академія будівництва та архітектури (вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна)

Нікіфоров Олексій Леонідович, Одеська державна академія будівництва та архітектури (вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Є висока необхідність наявності ринково обґрунтованих показників вартості та тривалості виконання будівельних робіт. Вивчені нормативні документи мають суттєві недоліки, зокрема високу трудомісткість методів, що рекомендуються, та відсутність статистичного обґрунтування точності досліджень з нормування. Розробка методу з усуненням зазначених недоліків є ефективною із соціального, економічного та технічного погляду.

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки стає недоцільним централізоване нормування витрат праці державними установами, тому будь-яке підприємство в Україні є зацікавленим у методі нормування, який би мав низьку трудомісткість використання, високу адаптивність до організаційних умов будівництва та достатню для інженерних та економічних розрахунків точність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті чинні нормативні документи зі встановлення норм праці, проаналізовані відомі методи нормування.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Актуальним є розробка методу нормування, що був би менш трудомістким, більш точним та статистично обґрунтованим. Цього можливо досягти за рахунок комбінування сумарних та дослідницьких методів нормування із використанням методів математичної статистики.

Постановка завдання. Розробка методики нормування витрат праці будівельних робіт на основі найбільш ефективних методів, точність та кількість натурних дослідів якої обґрунтована статистичними методами.

Виклад основного матеріалу. Багатокритеріальний аналіз методів нормування дає змогу на основі  інформаційних джерел вибрати найбільш ефективний метод, у тому числі за допомогою ранжування важливості показників. Запропонована методика, що являє собою комбінацію сумарних і дослідницьких методів зі статистичним обґрунтуванням кількості натурних досліджень трудомісткості.

Висновки відповідно до статті. Запропонована методика дозволяє обґрунтувати точність, знизити трудовитрати розробки норм праці.

 

Ключові слова:

норма праці; будівельні роботи; удосконалення; зниження витрат праці; індустріалізація будівництва

Список використаних джерел:

1. Бараз В. Р. Выборочный метод статистического анализа. Екатеринбург: Уральский государственный технический университет − УПИ, 2008. 67 с.

2. Васильков В. Г. Організація виробництва. Київ: Київський національний економічний університет, 2003. 524 с.

3. Генкин Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях. Москва: Издательство НОРМА, 2002. 434 с. URL: http://ural-education.ru/wp-content/ uploads/2016/12/Генкин-Б.М.-Организация-нормирование-и-оплата-труда-на-промышленныхпредприятиях.pdf.

4. ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. [Чинний від 2014-01-1]. Київ: Мінрегіонбуд України, 2013. 26 с.

5. Капінос Г. І., Бабій І. В. Операційний менеджмент. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 352 с.

6. Кузнецов С. М. Совершенствование обработки результатов натурных испытаний при техническом и тарифном нормировании. Экономика железных дорог. 2013. № 7. С. 90–97.

7. Курочкин В. Н. Организация, нормирование и оплата труда. Москва-Берлин: ДиректМедиа, 2014. 234 с.

8. Лучанинов С. Нормирование труда: просто о серьезном. Управление персоналом. 2011. С. 71–78. URL: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1297.

9. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт. [Чинний від 2010-12-31]. Київ: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2010. 30 с.

10. Одегов Ю. Г., Бычин В. Б., Малинин С. В., Шубенкова Е. В. Организация и нормирование труда. Москва: РУСАЙНС, 2017. 272 с.

11. Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства. [Чинний від 1995-04-19]. Київ: Міністерство праці України, 1995. 19 с.

12. Рофе А. И. Организация и нормирование труда. Москва: КНОРУС, 2014. 224 с. URL: http://library.asue.am/open/4581.pdf.

13. Тихомирова Т. П., Чучкалова Е. И. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. Екатеринбург: ГОУ ВПО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет», 2008. 185 с. URL: https://www.rsvpu.ru/biblioteka/materialy-konf/ filedirectory/3468/4u4kalova_normirov.pdf.

Завантажити