МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ШЕСТИКРАТНИХ ВУЗЛІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ДЛЯ СИНТЕЗУ ВАЖІЛЬНИХ КРУГОВИХ НАПРЯМНИХ МЕХАНІЗМІВ

Автор:

Харжевський В’ячеслав Олександрович, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У роботі розглянуто питання синтезу важільних напрямних механізмів, ділянки шатунних кривих яких наближаються до дуги кола з високою точністю. Для проектування таких механізмів використані методи кінематичної геометрії шести нескінченно близьких положень механізму, що полягають у використанні шестикратних вузлів інтерполяції (точок Бурместера 5-го порядку), які математично забезпечують найвищий порядок дотику шатунної кривої шарнірного чотириланкового механізму до дуги кола в цій точці. Наведено аналітично-числовий метод визначення таких точок. Встановлено, що існують випадки, коли в шатунній площині існує лише одна точка Бурместера 5-го порядку, що може бути використана для проведення синтезу механізмів.

Ключові слова:

важільні механізми, кругові напрямні механізми, синтез, шестикратні вузли інтерполяції, точки Бурместера 5-го порядку

Список використаних джерел:

 1. Артоболевский И. И. Синтез плоских механизмов / И. И. Артоболевский, Н. И. Левитский, С. А. Черкудинов. – М. : Физматгиз, 1959. – 1084 с.

 2. Бейер Р. Кинематический синтез механизмов. Основы теории метрического синтеза механизмов / Р. Бейер. – М. : Машгиз, 1959. – 318 с.

 3. Геронимус Я. Л. Геометрический аппарат теории синтеза плоских механизмов / Я. Л. Геронимус. – М. : Гос. издательство физ.-мат. литературы, 1962. – 400 с.

 4. Киницкий Я. Т. Шарнирные механизмы Чебышева с выстоем выходного звена / Я. Т. Киницкий. – К. : Вища школа, 1990. – 232 с.

 5. Кіницький Я. Т. Теорія механізмів і машин в системі Mathcad : навч. посіб. / Я. Т. Кіницький, В. О. Харжевський, М. В. Марченко. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 295 с.

 6. Лихтенхельдт В. Синтез механизмов / В. Лихтенхельдт. – М. : Наука, 1964. – 228 с.

 7. Харжевський В. О. Аналітично-числовий синтез кругових напрямних механізмів на базі шарнірного чотириланкового механізму з використанням точок Бурместера / В. О. Харжевський, Я. Т. Кіницький // Машинознавство. – 2005. – № 4. – С. 26–31.

 8. Харжевський В. О. Методика визначення особливих точок Чебишева для синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів / В. О. Харжевський // Вісник Хмельницького націо­нального університету. – 2015. – № 3. – С. 34–41.

 9. Gassmann V. Synthese von Geradführungen mit ebenen Viergelenkgetrieben, Hamburg, Universität der Bundeswehr Diss., 2000. – 102 p.

 10. McCarthy, J., Geometric Design of Linkages, 2nd edition / McCarthy J., Soh G., Springer-Verlag, New York, 2011. – 448 p.

 11. Sarkissyan Y.L. Approximations in Synthesis of Mechanisms /State Engineering University of Armenia Proceedings. Series “Mechanics, Machine Science, Machine-building”, Issue 15, № 2. – 2012. – Р. 9–21.

 12. Yin L. Synthesis research of straight-line mechanisms by analyzing solution regions / L. Yin, J. Han // Journal of University of Science and Technology, Beijing. – 2011. – № 33(2). – С. 237–243.

 13. Yin L. Synthesis method based on solution regions for planar four-bar straight-line linkages / L. Yin, J. Han, C. Mao, J. Huang, T. Yang // Journal of Mechanical Science and Technology. – 2012. № 26 (10). – Р. 3159–3167.

 14. Wang D. Kinematic Differential Geometry and Saddle Synthesis of Linkages / Wang D., Wang W. – John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2015. – 450 p.

Завантажити