ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗПЛАВЛЕННЯ СТРІЧКОВОГО ЕЛЕКТРОДА З ПРИМУСОВИМ ПЕРЕНЕСЕННЯМ ЕЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛУ

Автор:

Лаврова О.В., ЗВО Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555, Україна).

Мова статті: російська

Анотація:

Наведено результати досліджень продуктивності розплавлення електродного металу при наплавленні стрічкою з керованим механічним перенесенням. Визначено оптимальні інтервали технологічних параметрів для процесу наплавлення з керованим перенесенням електродного металу. Показано, що використання керованого перенесення приводить до помітного збільшення коефіцієнта розплавлення стрічкового електрода.

Ключові слова:

стрічковий електрод, кероване перенесення електродного металу, макроструктура, розплавлення стрічкового електрода, електродугове наплавлення

Список використаних джерел:

  1. Патон Б. Е. Анализ технических и технологических возможностей импульсной подачи электродной проволоки в процессах дуговой сварки и наплавки / Б. Е. Патон, В. А. Лебедев // Сварочное производство. – 2002. – № 2. – С. 24–31.

  2. Лебедев В. А. Механизмы импульсной подачи электродной проволоки с регулированием параметров импульсов / В. А. Лебедев, В. Г. Пичак // Автоматическая сварка. – 2001. – № 5. – C. 31–37.

  3. Лебедев В. А. Тенденции развития механизированной сварки с управляемым переносом электродного металла. (Обзор) / В. А. Лебедев // Автоматическая сварка. – 2010. – № 10. – C. 45–52.

  4. Патент на винахід № 101288, МПК В23К 9/12 (2006.01). Пристрій для наплавлення стрічковим електродом під флюсом / О. М. Серенко, О. В. Лаврова, В. П. Іванов, В. О. Серенко (Україна). – № а 201205838 ; заявл. 14.05.12 ; опубл. 11.03.13, Бюл. № 5. – 4 с.

  5. Лаврова Е. В. Анализ сил, действующих на каплю электродного металла при наплавке под флюсом ленточным электродом с управляемым переносом электродного металла / Е. В. Лаврова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. – Краматорськ : Донбаська Державна машинобудівна академія (ДДМА), 2014. – Вип. № 1 (32). – С. 204–209.

  6. Лаврова Е. В. Разработка устройства для наплавки под флюсом ленточным электродом с управляемым переносом электродного металла / Е. В. Лаврова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: «Технічні науки». – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – № 1 (71). – С. 164–167.

Завантажити