АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА КОРЕКЦІЯ РІВНЯ УЗГОДЖЕНОСТІ ПІД ЧАС РАНЖИРУВАННЯ ФАКТОРІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ АНАЛІЗУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Автор:

Литвин В.І., Навчальний центр з енергоаудиту та енергоменеджменту Асоціації енергоаудиторів, м. Київ, Україна

Маргасов Дмитро Валерійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Створено алгоритми корекції у процесі підвищення рівня узгодженості під час ранжирування факторів на основі їх індикаторів в інформаційній системі аналізу енергоефективності. Це допоможе для подальшого створення програмного модуля ранжирування факторів енергоефективності в інформаційній системі.

Ключові слова:

інформаційні технології, інформаційна система, енергоефективність, ранжирування факторів, алгоритм

Список використаних джерел:

 1. Програма енергозбереження в закладах охорони здоров’я м. Чернігова на 2013–2017 роки : Рішення міської ради 27 квітня 2012 року (20-а сесія 6 скликання).

 2. Енергетичний менеджмент / [А. В. Праховник, О. І. Соловей, В. В. Прокопенко та ін.]. – К. : ІЕЕ НТУУ «КПІ», 2001. – 472 с.

 3. Ратушняк Г. С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель : навч. посіб. / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 106 c.

 4. Сергієнко І. В. Наукові ідеї В.М. Глушкова та розвиток актуальних напрямів інформатики / І. В. Сергієнко. – К. : Наук. думка, 2013. – 288 с.

 5. Литвинов В. В. Методы построения имитационных систем / В. В. Литвинов, Т. П. Марьянович. – К. : Наукова думка, 1991. – 120 с.

 6. Казимир В. В. Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / В. В. Казимир ; НАН України ; Інститут проблем математичних машин і систем. – К., 2006. – 301 с.

 7. Вавилов В. П. Инфракрасная термография и тепловой контроль / В. П. Вавилов. – М. : Спектр, 2009. – 544 c.

 8. Табунщиков Ю. А. Энергоэффективные здания / Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач, Н. В. Шилкин. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2003. – 200 с.

 9. Сушков Ю. А. Многокритериальность в многорежимных системах / Ю. А. Сушков // Архитектура и программное обеспечение цифровых систем. – М. : МГУ, 1984. – С. 71–77 ; Кузнецов В. Н. Согласование и оптимизация в иерархических системах с активными элементами / В. Н. Кузнецов. – М. : Институт проблем управления, 1996. – 132 с.

 10. Трахтенгерц Э. А. Субъективность в компьютерной поддержке управленческих решений / Э. А. Трахтенгерц. – М. : Синтег, 2001. – 256 с.

 11. Ломакин В. В. Алгоритм повышения степени согласованности матрицы парных сравнений при проведении экспертных опросов / В. В. Ломакин, М. В. Лифиренко // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11. – С. 1798–1803.

Завантажити