КОНЦЕПЦІЯ 5PL-ЛОГІСТИКИ ЯК ЗАСІБ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ АГРОХОЛДИНГІВ

Автор:

Литвинов Віталій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Хоменко І.В., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011, Україна)

Скакаліна О.В., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011, Україна)

Мова статті: англійська

Анотація:

Показано, що вирішення проблеми переходу на рівень 5PL-LOGISTICS в умовах національного агрохолдингу полягає у застосуванні інтелектуальних інформаційних технологій. Запропоновано застосування еволюційних алгоритмів для оптимізації логістичних процесів та методу групового врахування аргументів на основі нейромережі для вирішення задач короткотермінового прогнозування економічних показників агрохолдингу. Висунуто структурні рішення є економічно доцільними, оскільки дозволяють суттєво скоротити основні статті витрат господарюючого суб’єкта.

Ключові слова:

агрохолдинг, 5PL-LOGISTICS, інформаційні технології, еволюційні алгоритми, метод групового урахування аргументів, нейромережа, ERP-система

Список використаних джерел:

  1. State of Logistics: The Canadian Report 2008. – URL: www.ic.gc.ca/eic/dsiblogi.nsf/vwapj/pg00026_eng.pdf/$file/pg00026_eng.pdf.

  2. Чернова Д. В. Комплексная оценка экономической эффективности управления запасами оптово-посреднических организаций / Д. В. Чернова, С. В. Токманев // Вестник Самарского гос. экон. ун-та. – 2009. – № 10 (60). – С. 107–110.

  3. Ivaschenko A. Multi-agent solution for business processes management of 5PL transportation provider. Lecture Notes in Business Information Processing, Springer Intern. Publ. – 2014. – Vol. 170. – Р. 110–120.

  4. Проблемы и перспективы развития логистического аутсорсинга в транспортной системе Украины / А. Н. Пасечник, И. Г. Лебедь, В. В. Кутырев, К. М. Бугерко // Управление проектами, системный анализ и логистика : в 2 ч. Ч. 1. Серия: «Технические науки». – К. : НТУ, 2014. – Вып. 14.

  5. Литвинов В. В. Интеллектуальная информационная система как основа концепции 5PL-логистики / В. В. Литвинов, Е. В. Скакалина // Математическое и имитационное моделирование систем. МОДС 2015 : тезисы докладов Х Международной научно-практической конференции (г. Чернигов, 22–26 июня 2015 г.). – Чернигов, 2015. – С. 127–131.

  6. CFTS (2015). Unpublished Report on Agricultural Trade, Transport and Logistics in Ukraine, commissioned by the World Bank within the project Ukraine-Agricultural Trade, Transport, and Logistics.

Завантажити