ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЕКСТРАКТУ ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ВИНОГРАДУ

Автор:

Воробйова Вікторія Іванівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Чигиринець Олена Едуардівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Cкиба Маргарита Іванівна, ДВНЗ «УДХТУ», м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Методом газової хромато-мас-спектрометрії визначено компонентний склад летких фракцій ізопропанольного екстракту грон винограду (Vítis). Встановлено, що їх основними інгредієнтами є альдегіди та терпенові сполуки. На основі квантово-хімічних розрахунків проведено прогнозне оцінювання адсорбційної здатності основних компонентів екстракту: бензойного, коричного та бузкового альдегідів та терпенових сполук – неролу та ліналоолу. За допомогою програми HyperChem7.00 розраховано електронні параметри: енергія вищої зайнятої вакантної орбіталі (Е ВЗМО), енергія нижчої вакантної молекулярної орбіталі (Е НВМО), енергія щілини (Δε) та ін. Виявлено, що всі досліджувані молекули мають здатність бути донорами електронів при адсорбції на поверхні заліза, мають низькі значення енергії щілини та електронегативності, що вказує на їх високу реакційну здатність, З’ясованоно, що всі досліджувані сполуки мають високі нуклеофільні властивості за рахунок низького значення індексу електрофільності.

Ключові слова:

екстракт грон винограду, альдегіди, терпенові сполуки, квантово-хімічні розрахунки

Список використаних джерел:

  1. Исследование эффективности ингибиторов атмосферной коррозии / Е. Э. Чигиринец, В. И. Воробьева, Г. Ю. Гальченко, И. Г. Рослик // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – № 2. – С. 76–80.

  2. Хромато-масс-спектральный анализ летучих фракций изопропанольного экстракта рапса / Е. Э. Чигиринец, В. И. Воробьева, Н. В. Шалыга, С. Ю. Липатов // Украинский химический журнал. – 2013. – Т. 79, № 10. – С. 8–14.

  3. Использование отходов переработки винограда для защиты металла от атмосферной коррозии / В. И. Воробьева, Е. Э. Чигиринец, М. И. Воробьева, С. Ю. Липатов // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – № 1. – С. 35–41.

  4. Gökhan Gece. The use of quantum chemical methods in corrosion inhibitor studies / Gece Gökhan // Corrosion Science. – 2008. – Vol. 50. – Р. 2981–2992.

  5. Obot I. B. Umoren Molecular Level Understanding of the Mechanism of Aloes Leaves Extract Inhibition of Low Carbon Steel Corrosion: A DFT Approach / Obot I.B., Z.M.Gasem, S.A. // Int. J. Electrochem. Sci. – 2014. – № 9. – С. 510–522.

  6. Пирсон Р. Дж. Жесткие и мягкие кислоты и основания / Р. Дж. Пирсон // Успехи химии. – 1971. – Т. 40, № 7. – С. 1259–1282.

  7. Frederick H. Walters. Design of corrosion inhibitors: Use of the hard and soft acid-base (HSAB) theory / Walters H. Frederick // J. Chem. Educ. – 1991. – Vol. 68. – Iss. 1. – Р. 29–33.

Завантажити