ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ПОСТІЛЬНИХ ВИРОБІВ З ОБ’ЄМНИМИ НАПОВНЮВАЧАМИ

Автор:

Михайлова Галина Миколаївна , Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Гілевіч Ю.В., Науково-технічний центр підтвердження відповідності, стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості та засобів індивідуального захисту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Показано актуальність досліджень електричної безпечності постільних виробів з об’ємними наповнювачами. Наведено результати експериментальних досліджень електризованості об’ємних наповнювачів для постільних речей.

Ключові слова:

постільні вироби, об’ємні наповнювачі, безпечність, електризованість

Список використаних джерел:

 1. Текстильні матеріали та одяг – сучасні проблеми безпеки / М. Г. Проданчук, Л. Г. Сененко, Н. Є. Дишіневич, Г. І. Рукавцев та ін. // Легка промисловість. – 2004. – № 4. – С. 36–37.

 2. Аронов И. З. Качество продукции и безопасность: что первично? / И. З. Аронов // Стандарты и качество. – 2006. – № 1. – С. 34–37.

 3. Белов В. П. Терминологическая база теории безопасности / В. П. Белов, А. Д. Голяков // Стандарты и качество. – 2003. – № 7. – С. 32–35.

 4. Осипенко Н. І. Безпечність товарів як передумова формування вітчизняного споживчого ринку / Н. І. Осипенко, Г. Ф. Пугачевський // Товарознавство та інновації : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 2. – С. 8–15.

 5. Дослідження електромагнітних властивостей текстильних матеріалів, оброблених натуральними фарбниками / Ю. О. Скрипник, О. А. Ваганов, Н. П. Супрун, К. Л. Шевченко та ін. // Вісник НТУУ «КПІ». – 2009. – Вип. 37. – С. 134–140.

 6. Хребтань О. Вплив обробки на електризованість пальтових вовняних тканин / О. Хребтань // Товари і ринки. – 2013. – № 1. – С. 138–142.

 7. Савчук М. П. Порівняльна оцінка електропровідності матеріалів для одягу та взуття / М. П. Савчук, В. М. Калита // Вісник ХНУ. – 2009. – № 5. – С. 147–149.

 8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і головн. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

 9. Oeko-Tex-Standart 100. Общие условия. – М. : Международная Ассоциация по исследованию и испытаниям в области текстильной экологии [Перевод Федерального фонда стандартов Госстандарта России]. – 19 с.

 10. Сан ПіН № 42-125-4390-87. Вложение химических волокон в материалы для детской одежды и обуви в соответствии с гигиеническими показателями. – М. : Министерство здравохранения СССР. – 1987. – 8 с.

 11. Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги : ДСТУ 4239:2003. – [Чинний від 2004–10–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 17 с.

 12. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» : Наказ МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1138 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 6. – С. 328.

 13. Кукин Г. Н. Текстильное материаловедение / Г. Н. Кукин, А. Н. Соловьев. – М. : Легкая индустрия, 1967. – 302 с.

 14. Гілевіч Ю. В. Розробка спеціального взуття для захисту від електростатичних зарядів та полів : дис. … канд. техн. наук / Ю. В. Гілевіч. – К., 2013. – 210 с.

 15. Сабарно Р. В. Опасности статического электричества / Р. В. Сабарно, А. В. Слонченко.  К. : Знание, 1969.  35 с.

 16. Гефтер П. Л. Влияние электризации напольных покрытий на их загрязняемость / П. Л. Гефтер, Н. А. Атянина // Текстильная промышленность.  1983.  № 3. – С. 56–57.

 17. Шевердяев О. Н. Антистатические полимерные материалы / О. Н. Шевердяев. – М. : Химия, 1983. – 176 с.

 18. Осипенко Н. І. Дослідження безпеки нових камвольних тканин / Н. І. Осипенко // Товари і ринки. – 2006. – № 2. – С. 188–193.

 19. Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления : ГОСТ 19616-74. – [Действующий от 1974–03–25]. – М. : Изд-во стандартов, 1974. – 4 с.

 20. Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения : ГОСТ 10681-75. – [Действующий от 1978–01–01]. – М. : Изд-во стандартов, 1978. – 30 с.

Завантажити