ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЦУКЕРОК ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ СТАТИКО-ФІЗИЧНИМИ НАВАНТАЖЕННЯМИ

Автор:

Нездолій А.О., Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено органолептичні та фізико-хімічні показники якості нових цукерок для людей із статико-фізичними навантаженнями. Також проведено дослідження щодо визначення якісного та кількісного складу макронутрієнтів у цих виробах, на основі яких визначено їх енергетичну цінність. Представлено результати якісного компонентного складу розроблених цукерок.

Ключові слова:

цукерки для людей із статико-фізичними навантаженнями, органолептичні властивості, макронутрієнти

Список використаних джерел:

  1. Микрюкова Н. В. Роль функциональных продуктов в рациональном питании / Н. В. Микрю­кова // Торгово-эконом. пробл. регион. бизнес-пространства. – 2013. – № 1. – С. 376–378.

  2. Бегма В. Економіко-математична модель раціонального харчування військовослужбовців в умовах обмеженого фінансування Збройних Сил України / В. Бегма, А. Сизов // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2013. – Вип. 31. – С. 37–39.

  3. Сизов А. І. Модель раціонального харчування військовослужбовців в умовах проведення часткової мобілізації Збройних Сил України / А. І. Сизов, О. В. Жогіна // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. праць. – К., 2014. – Вип. 19. – С. 321–329.

  4. Баранова И. И. Сравнительная характеристика реопараметров гелеобразователей различного происхождения / И. И. Баранова, С. Н. Запорожская // Запорожский медицинский журнал. – 2008. – № 4. – С. 81–84.

  5. Нормативні документи МОЗ України. Стандартизація фармацевтичної продукції. – К. : МОЗ України, 2012. – 728 с.

  6. ДСТУ 4619:2006. Вироби кондитерські. Правила приймання, методи відбору та підготовки проб. – Введ. 2006–07–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 8 с.

  7. ДСТУ 4683:2006. Вироби кондитерські. Методи визначення органолептичних показників якості, розмірів, маси нетто і складових частин. – Введ. 2007–01–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 16 с.

  8. ДСТУ 4910:2008. Вироби кондитерські. Методи визначення масових часток вологи та сухих речовин. – Введ. 2009–01–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 6 с.

  9. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств / А. А. Виноградова, Г. М. Мелькина, Л. А. Фомичева [и др.] ; под ред Л. П. Ковальской. – М. : Агропромиздат, 1991. – 335 с.

  10. ГОСТ Р 50549-93. Продукты гидролиза крахмала. Определение восстанавливающей способности и эквивалента глюкозы. Метод постоянного титра Лейна и Эйнона. – Введ. 1994–01–01. – М. : ИПК Изд-во стандартов, 2001. – 9 с.

Завантажити