CFD МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОІОННОГО РЕЖИМУ В ПРИМІЩЕННЯХ

Автор:

Бiляєв М.М., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, Україна

Циганкова С.Г., ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Розроблено чисельну CFD модель для прогнозу аероіонного режиму в офісних приміщеннях при штучній іонізації повітря, що здійснюється завдяки установці іонізатора всередині приміщення. Під час моделювання враховувався вплив геометричних характеристик робочої зони, місця розташування отворів припливно-витяжної вентиляції, розміщення меблів і устаткування, місця розташування іонізатора, режиму повітрообміну в приміщенні, наявності перешкод на процес розсіювання аероіонів, конкретного місця емісії частинок пилу й іонів різної полярності та їх взаємодії у приміщенні і в робочих зонах.

Ключові слова:

CFD модель, аероіонний режим, концентраційне поле аероіонів, штучна іонізація

Список використаних джерел:

1. Беляев Н. Н. Защита зданий от проникновения в них опасных веществ : монография / Н. Н. Беляев, Е. Ю. Гунько, Н. В. Росточило. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2014. – 136 с.

2. Беляев Н. Н. Математическое моделирование аэроионного режима в помещении при искусственной ионизации воздуха / Н. Н. Беляев, С. Г. Цыганкова // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов. Серия «Безопасность жизнедеятельности». – 2015. – Вып. 83. – С. 40–46.

3. Беляев Н. Н. Расчет аэроионного режима в помещении и в рабочей зоне на базе численной модели / Н. Н. Беляев, С. Г. Цыганкова // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2015. – № 47. – С. 137–143.

4. Визначення та прогнозування динаміки зміни аероіонного складу повітря виробничих приміщень / В. А. Глива, В. І. Клапченко, С. М. Пономаренко та ін. // Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Гірництво». – 2010. – Вип. 19. – С. 161–168.

5. Деякі аспекти забезпечення нормативного аероіонного режиму робочого середовища приміщень спеціального призначення МНС України / І. О. Толкунов, В. В. Маринюк, І. І. Попов, В. В. Пономар // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2008. – № 8. – С. 198–206.

6. Запорожець О. І. Нормування аероіонного складу повітря робочих приміщень та основні напрями його вдосконалення / О. І. Запорожець, В. А. Глива, О. В. Сидоров // Вісник національного авіаційного університету. – 2011. – № 1. – С. 139–143.

7. Запорожець О. І. Принципи моделювання динаміки аероіонного складу повітря у приміщеннях / О. І. Запорожець, В. А. Глива, О. В. Сидоров // Вісник національного авіаційного університету. – 2011. – № 2. – С. 120–124.

8. Левченко Л. О. Тривимірне моделювання просторових розподілів концентрацій аероіонів у повітрі приміщень / Л. О. Левченко, В. А. Глива, О. В. Сидоров // Управління розвитком складних систем. – 2012. – № 11. – С. 198–206.

9. Моделирование распределения концентрации ионов вблизи ионизатора / В. Е. Бахрушин, М. А. Игнахина, Д. В. Вертинский, А. Ю. Евсюков // Складні системи та процеси. – 2002. – № 1. – С. 30–36.

10. Толкунов І. О. Біполярная іонізація повітряного середовища приміщень функціональних підрозділів мобільного госпіталю МНС / І. О. Толкунов // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2014. – Вип. 14. – С. 161–170.

11. Толкунов І. О. Моделювання процесів формування полів концентрації аероіонів у повітряному середовищі приміщень спеціального призначення МНС України / І. О. Толкунов, І. І. Попов // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2010. – Вип. 12. – С. 175–184.

12. Толкунов И. А. Теоретическое исследование процессов переноса аэроионов в потоках воздуха в помещениях специального назначения МЧС Украины / И. А. Толкунов, И. И. Попов, В. В. Барбашин // Проблеми надзвичайних ситуацій. – 2010. – Вип. 11. – С. 137–145.

13. Air ion behavior in ventilated rooms / L. A. Fletcher, C. J. Noakes, P. A. Sleigh, C. B. Beggs, S. J. Shepherd // Indoor and Built Environment. – 2008. – Vol. 17, no. 2. – Р. 173–182.

14. Drexler Р. Numerical modeling of accuracy of air ion field measurement / Petr Drexler, Pavel Fiala, Karel Bartusek // Journal of Electrical Engineering. – 2006. – Vol. 57. – № 8/S. – Р. 62–65.

15. Murakami S. Computational wind engineering / S. Murakami // Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. – 1990. – Vol. 36, Part 1. – Р. 517–538.

16. Noakes C. J. Modelling the air cleaning performance of negative air ionisers in ventilated rooms / Noakes C. J, Sleigt P. A, Beggs C. // Proseedings of the 10th International Conference on Air Distribution in Rooms. – Roomvert 2007, 13–15 June 2007, Helsinki.

Завантажити