МІЖРІВНЕВИЙ БАЛАНС: БАЛАНСОВІ ПОКАЗНИКИ МІЖРІВНЕВОГО ПЕРЕСУВАННЯ ОДИНИЦЬ ОБ’ЄКТА – АГРЕГАТНА ФОРМА

УДК: 311+512

DOI:10.25140/2411-5363-2019-4(18)-92-100

Автор:

,

Гур’єв Володимир Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Дубягін Олександр Борисович, м. Чернігів, Україна.

Фірсова Ірина Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Балансові показники міжрівневого пересування одиниць керованого структурованого об’єкта забезпечують всебічну кількісну оцінку наслідків керуючого впливу на об’єкт щодо ознаки, вимірюваної у шкалі відношень.

Постановка проблеми. Неагреговані балансові показники, запропоновані до цього для характеристики міжрівневого пересування, унеможливлюють подібну оцінку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обчислення неагрегованих балансових показників міжрівневого пересування відбувається через значення чисельності рухомих одиниць об’єкта.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Оцінка наслідків керуючого впливу на структурований об’єкт, виконувана у значеннях вимірюваної ознаки і пояснювана міжрівневим пересуванням одиниць цього об’єкта.

Постановка завдання. Сформулювати балансові показники пересування в системі показників міжрівневого балансу шляхом формулювання правил їх обчислення в агрегатній формі.

Виклад основного матеріалу. Агреговані балансові показники міжрівневого пересування формулюються на основі його канонічної форми – міжрівневого заміщення, що дозволяє всебічно охарактеризувати наслідки керуючого впливу на об’єкт на різних рівнях їх систематизації. Результат такої систематизації – абсолютні та середні показники сальдо пересування і рівневого обороту, відносне сальдо пересування, коефіцієнти структури рівневого приросту й рівневого обороту, ефективність пересування, визначені в різних видових категоріях за критеріями «ступінь агрегування» та «межі руху». Вони сформульовані через сукупні значення ознаки, вимірюваної на тому чи іншому рівні у рухомих одиниць об’єкта, представлених у категоріях міжрівневого пересування «прибуття» і «вибуття».

Висновки відповідно до статті. Запропоновані балансові показники міжрівневого пересування мають важливе значення для оцінки наслідків та ефективності керуючого впливу на структурований об’єкт. 

Ключові слова:

балансові показники; ефективність пересування; коефіцієнт структури; міжрівневий баланс; оборот; приріст; сальдо

Список використаних джерел:

1. Вандескрик К. Демографический анализ / пер. с фр. Н. Калмыковой. Москва: Академический проект; Гаудеамус, 2005. 272 с.

2. Дубягін О. Б. Модель міжрівневого балансу: агрегатна форма. Технічні науки та технології. 2018. № 3 (13). С. 96-104.

3. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики: учебник. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Инфра-М, 2007. 416 с.

4. Орлов А. И. Прикладная статистика: учебник. Москва: Экзамен, 2006. 671 с.

5. Статистика: підручник / за наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: КНЕУ, 2000. 467 с.

6. Статистика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. Москва: Высшее образование, 2007. 566 с.

7. Статистика: учеб. пособие / под ред. В. М. Симчеры. Москва: Финансы и статистика, 2009. 368 с.

8. Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: підручник. Київ: Вища школа, 1993. 463 с.

9. Терехов Л. Л. Экономико-математические методы. Москва: Статистика, 1968. 360 с.

10. Уманець Т. В., Пігарєв Ю. Б. Статистика: навч. посіб. Київ: Вікар, 2003. 623 с. 

Завантажити