БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ВИБОРУ РІШЕННЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ

УДК:624.137

DOI:10.25140/2411-5363-2020-1(19)-337-344

Автор:

Менейлюк Іван Олександрович , Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна

Руссий Віктор Вікторович , Одеська державна академія будівництва та архітектури (вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Нині одним із найрозвинутіших узбереж Одеси є курортно-рекреаційна зона уздовж Великого Фонтану, яка характеризується як зсувонебезпечна. Будівництво протизсувних споруд потребує залучення значних фінансових та трудових ресурсів. У нормативних документах відсутні вказівки щодо вибору оптимальних за критеріями вартості та трудомісткості рішень для подібних об’єктів. Тому вибір найбільш раціональних конструктивно-технологічних рішень є актуальним.

Постановка проблеми. У процесі вибору конструктивно-технологічних рішень для укріплення схилу стає питання щодо їх відповідності конкретним умовам будівельного майданчика. Це відповідність технологій влаштування підпірних стін ґрунтовим умовам та обґрунтованість за вартісними та технологічними критеріями. Існує велика кількість різних протизсувних конструктивно-технологічних рішень. Унаслідок цього в процесі вибору остаточного рішення для укріплення схилу виникає необхідність використання багатокритеріального аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, включаючи відомі методи зміцнення схилів та методику вибору оптимальних рішень за допомогою багатокритеріального аналізу.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Попри велику кількість публікацій, що містять опис конструктивно-технологічних рішень зміцнення схилу, існує недостатньо праць, що проводять порівняння та вибір найбільш раціонального варіанту для конкретних ґрунтових умов.

Постановка завдання. Вибір найменш трудомісткого та витратного рішення зміцнення верхньої частини схилу від обвалу масивів ґрунту на 13-ст Великого Фонтану в м. Одеса.

Виклад основного матеріалу. Вибір оптимальних конструктивно-технологічних рішень виконувалася згідно з методикою багатокритеріального аналізу. У процесі відбору рішення для зміцнення схилу застосовувалися кількісні та якісні критерії: вартість, трудомісткість, обмеження по ґрунтах в заданих умовах. Дослідження виконувалося за допомогою функцій «зведена таблиця» та «зведена діаграма» в програмному комплексі Microsoft Excel, що дозволило виконати підбір необхідного рішення зміцнення схилу. 

Висновки відповідно до статті. Запропоноване конструктивно-технологічне рішення по зміцненню схилу від обвалень масивів ґрунту є найбільш раціональним із шести досліджуваних. 

Ключові слова:

багатокритеріальний аналіз; підпірні стіни; зсувонебезпечні райони; протизсувні споруди; підпірні стіни; шпунт Ларсена; палі

Список використаних джерел:

1. Гузченко В. Т., Лісневський М. А. Класифікація підпірних стін. Журнал мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2012. № 3. С. 39-44. 

2. Підпірні стіни: презентація. URL: https://slide-share.ru/tema-2-pidpirni-stini-132838.

3. Пономарев А. Б., Калошина С. В., Старцева С. И., Безгодов М. А. Строительство на урбанизированных территориях: учеб. пособие. Пермь: ПНИПУ, 2012. 199 с. 

4. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення. [Чинний від 2011-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 30 с. (Державні будівельні норми України).

5. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. [Чинний від 2017-10-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2017. 51 с. (Державні будівельні норми України).

6. ДБН В.1.1-46: 2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення [Чинний від 2017-11-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2017. 47 с. (Державні будівельні норми України).

7. Полевиченко А. Г. Расчет свайной подпорной стены для укрепления откосов и склонов: учебное пособие. Хабаровск: ДВГУПС, 2006. 25 с.

8. Каганов Г. М., Евдокимова И. М., Шевченко К. И. Гидротехнические сооружения армированного грунта: учебное пособие. Москва: Полиграфический комплекс НИА-Природа», 2004. 607 с.

9. Технология цементации Soilmix. URL: http://eu-found.de/ru/verfahren/soilmix.html. 

10. Еремин В. Я., Сафанов Н. В. Некоторые проблемы качества буронабивных свай. Проблемы механики грунтов и фундаментостроения в сложных грунтовых условиях: сб. тез. докл. междунар. научно-технич. конф. (г. Уфа, 3-5 октября 2006 г). Уфа: БашНиистрой, 2006. С. 85–96.

11. Гинзбург Л. К. Противооползневые удерживающие конструкции: монография. Москва: Стройиздат, 1979. 81 с. 

12. Шадунц К. Ш. Способы защиты склонов прибрежных территорий от оползневых процессов. Научный журнал КубГАУ. 2010. №55 (01) С. 1–7. 

13. Менейлюк А. И., Дубельт Т. М., Менейлюк И. А. Инновации в строительстве и реконструкции: монография. Киев: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. 650 с.

14. Новицький О. П. Методи закріплення ґрунтів цементом. Вісник ДонНАБА. Макеевка, 2013. Вип. 3 (101). С. 32-37. 

15. Зоценко М. Л. Ґрунтоцементні основи та фундаменти. Будівельні конструкції. 2011. № 75. С. 447–457. URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fAI6SxYAAAAJ&hl=ru#d= gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Dru%26user%3DfAI6Sx YAAAAJ%26citation_for_view%3DfAI6SxYAAAAJ%3ATyk-4Ss8FVUC%26tzom%3D-120.

16. Токин А. Н. Фундаменты из цементогрунта: монография. Москва: Стройиздат, 1984. 182 с. 

17. Зоценко М. Л., Вінніков Ю. Л., Зоценко В. М. Бурові ґрунтоцементні палі, які виготовляються за бурозмішувальним методом: монографія. Харків: Мадрид, 2016. 92 с.

18. Системы струйной цементации Jet-1, Jet-2, Jet-3 особенности и отличия. URL: http://www.anker-pk.ru/poleznoe/zakreplenie_gruntov/sistemy_struinoy_cementacii/. 

19. Менейлюк О. І., Нікіфоров О. Л. Інновації в будівництві: методичні вказівки. Одеса: ОДАБА, 2018. 53 с. 

20. Протопопова Д. А., Коршиков В. В. Технология возведения фундамента методом «стена в грунте». Научно-методический журнал Academy. 2017. № 5 (20). С. 109–112. 

21. Менейлюк І. О., Качковський М. Ю. Стабілізація зсувних схилів в курортному районі «Аркадія». Міжн. наук.-техн. зб. Київ, 2019. № 65. С. 81–86. 

22. Дмітрієва Н. В., Іванова Т. І., Гострік А. Н. Про багатокритеріальний аналіз технологічних рішень гідроізоляції вапняку-черепашнику. Молодий вчений. 2017. № 7 (47). С. 20–24. 

Завантажити