ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

УДК:004.303.064

Автор:

Сахно Євген Юрійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Маргасов Дмитро Валерійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Корнієць Катерина Євгеніївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання побудови інформаційно-вимірювальної системи моніторингу енергоощадності будівель та споруд. Для перевірки ефективності застосування системи використано евристичні методи прийняття рішень. Обрано певні однопараметричні критерії та наведено розрахунки ефективності роботи ІВС при заданих параметрах.

Ключові слова:

інформаційно-вимірювальна система, моніторинг, енергоощадність, критерій ефективності, параметри

Список використаних джерел:

  1. Бесекерский В. А. Теория систем автоматического управления / В. А. Бесекерский. – СПб. : Профессия, 2003. – 752 с.

  2. Чье Ен Ун. Обзор методов и средств построения информационно-измерительных систем / Чье Ен Ун // Ученые заметки ТОГУ. – 2013. – Т. 4, № 4. – С. 1000–1007.

  3. Теоретические основы информационно-измерительных систем : учебник / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Еременко и др. ; под ред. чл.-кор. НАН Украины В. П. Бабака. – К. : Софія-А, 2014. – 832 с.

  4. Маргасов Д. В. Вибір інтегрованого середовища та створення прототипу інформаційного забезпечення тепловізійного моніторингу / Д. В. Маргасов, Є. Ю. Сахно // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 5/2 (25). – С. 32–40.

  5. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб. : Питер, 2010. – 943 с.

  6. Оценка эффективности информационных систем: Часть 3. Пример расчета эффективности использования ИС методом TEI [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-otcenka_efectivnosti_3/index.html.

  7. Критеріальне оцінювання ефективності інформаційних пристроїв та систем / М. А. Філинюк, В. О. Багацький, Л. Б. Ліщинська, О. В. Войцеховська. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 143 с.

  8. Маслов В. П. Інформаційні системи і технології в економіці : навчальний посібник / В. П. Маслов. – К. : Слово, 2006. – 264 с.

Завантажити