ГРАФІЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-БУДІВЕЛЬНИКА

Автор:

Коваленко Світлана Василівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто поняття, сутність, структуру та складові професійної компетентності фахівця. Виділено та досліджено одну із фундаментальних компонент професійної компетентності інженера-будівельника – графічну, яка уможливлює виконання ним у кінцевому результаті робіт з проектування і конструювання будівельних об’єктів. Розглянуто співвідношення дефініції «графічна компетентність» з близькими за змістом поняттями, які тим чи іншим чином стосуються графічної підготовки майбутнього інженера-будівельника. Визначено сутність понять, які розкривають зміст графічної підготовки майбутніх інженерів-будівельників.

Ключові слова:

графічна компетентність, графічна діяльність, графічні здібності, графічна культура, графічна мова, графічна підготовка

Список використаних джерел:

  1. Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (спроба прогностичного аналізу) / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11–17.

  2. Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти) : [монографія] / В. М. Гриньова. – Х. : Основи, 1998. – 300 с.

  3. Кожевніков В. Поняття «компетентність» у педагогіці [Електронний ресурс] / В. Кожевніков. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/theory.

  4. Петрук В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : [монографія] / В. А. Петрук. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. – 292 с.

  5. Піскунова С. А. Дисертаційні дослідження «компетентності» / С. А. Піскунова // Модернізація вищої освіти в Україні: проблеми і перспективи. – Х. : Основи, 2008. – Ч. 1. – С. 180–190.

  6. Равен Дж. Педагогическое тестирование : Проблемы, заблуждения, перспективы. Природа компетентности / Дж. Равен // Школьные технологии. – 1999. –№ 3. – С. 151–175.

  7. Сучасний словник іншомовних слів : близько 20 тис. слів і словосполучень / уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.

  8. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика : Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторской. – М. : Изд. МГУ, 2003. – 416 с.

  9. Шаргун Т. О. Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців залізничного транспорту у процесі професійної підготовки : дис... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Шаргун Тетяна Олексіївна. – Львів, 2006. – 219 с.

  10. Шишов С.Е. Компетентностный подход к образованию: прихоть или необходимость? / С. Е. Шишов, И. Г. Агапов // Стандарты и мониторинг. – 2002. – № 2. – С. 58–62.

Завантажити