ҐРУНТ ЯК ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ

Автор:

Нехай Валентин Валентинович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання застосування інформаційних технологій в управлінні складними системами, які тісно пов’язані з формалізацією об’єкта та побудовою функції управління ним. Вивчення і систематизація факторів, умов господарювання сільськогосподарських підприємств, що впливають на якість ґрунту, дає можливість побудувати адекватну сучасним вимогам модель прогнозування стану ґрунту. Використання математичного та імітаційного моделювання значно розширює можливості застосування інформаційних технологій в управлінні станом родючості ґрунту.

Ключові слова:

моделювання, математична модель, імітаційна модель, родючість ґрунту, інформаційні технології

Список використаних джерел:

1. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука / Р. Шеннон. – М. : Наука, 1978. – 418 с.

2. Лаврик В. І.Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник/ В.І. Лаврик.– К. : Академія, 2010. – 400 с.

3. Томашевський В. М. Імітаційне моделювання систем і процесів : навч. посіб. / В. М. Томашевський. – К. : ІСДО, 1994. – 124 с.

4. Томашевський В. М. Моделювання систем : підручник / В. М. Томашевський. – К. : Видавнича група ВНУ, 2005. – 351 с.

5. Рыжова И. И. Математическое моделирование почвенных процессов / И. И. Рыжова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 82 с.

6. Заграй Я. М. Моделювання і прогнозування стану довкілля : навч. посіб. / Я. М. Заграй, О. А. Котовенко. – К. : КНУБА, 2007. – 120 с.

7. Полуэктов Р. А. Теоретические и прикладные модели динамики агроэкосистем [Электронный ресурс] / Р. А. Полуэктов. – Режим доступа : http://www.sbras.ru/ws/Lyap2001/2071/#r9.

Завантажити