ОСОБЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ»

Автор:

Венжега Володимир Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Рудик Андрій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Пасов Геннадій Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження.Негативний вплив автомобілів на навколишнє середовище визначається наступними групами факторів, пов’язаних: з виробництвом автомобілів; їх експлуатацією;відчуженням земель під транспортні магістралі, гаражі і стоянки; утилізацією автомобілів.

Постановка проблеми.Забрудненню навколишнього середовища автомобільним транспортом присвячено багато праць науковців той же час питання утилізації автомобілів в Україні досліджено недостатньо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Відомі результати роботи[3], де автори спільно працювали над аналізом проблеми покращення екологічних характеристик автомобіля. В даній роботі ці результати доповнено.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.У 2016 році в Україні налічувалось 9122 тис. автомобілів середній вік яких старше 21 року, з них 153,8 тис. в Чернігівській області.Старий автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки і екологічної загрози.

Постановка завдання.Завданнямдослідження є стан утилізації автомобілів в Україні в світлі прийнятого Верховною Радою Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» та означення шляхів його вирішення, спираючись на досвід у цій галузі високорозвинених західних держав та відомих автовиробників.

Викладення основного матеріалу.Донедавна в Україні на законодавчому рівні не було прийнято концепції утилізації автомобілів, і лише в 2013 році Верховна Рада України, усвідомлюючи важливість проблеми, прийняла закон «Про утилізацію транспортних засобів» [1].Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної з утилізацією транспортних засобів на території України з метою забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, життя та здоров’я громадян.

Висновки.Вирішення питання про утилізацію транспортних засобів в Україні перебуває на стадії становлення. Вивчення досвіду переробки автомобілів країнами з високим рівнем автомобілізації, автомобільними концернами та перенесення його з певними корективами на вітчизняні терени, відповідно до законодавства, безперечно сприятиме покращенню екологічної ситуації в Україні.

Ключові слова:

автомобілі, утилізація автомобілів, екологічні збитки від автотранспорту, Закон України «Про утилізацію транспортних засобів» від 4 липня 2013 року № 421-VII

Список використаних джерел:

1. Кальченко В. І. Тенденції і перспективи розвитку автомобілів / В. І. Кальченко, І. М. Хоменко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2011. – № 4 (53). – C. 35–43.

2. Канило П. М. Автомобиль и окружающая середа / П. М. Канило, И. С. Бей, А. И. Ровенский. – Х. : Прапор, 2000. – 304 с.

3. Кищун В. А. Утилізація автомобілів / В. А. Кищун // Вісник НУ водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. – Рівне, 2008. – Вип. 1. – С. 297–302.

4. Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підручник / Я. П. Скоробагатий, В. В. Ощаковський, В. О. Василечко, С. Л. Кусковець. – Львів : Новий світ-2000, 2008. – 221 с.

5. Про утилізацію транспортних засобів : Закон України із внесеними змінами від 4 липня 2013 р № 421-VII.

6. Філіппов А. З. Промислова екологія (транспорт) : навч. посіб. / А. З. Філіппов. – К. : Вища школа, 1995. – 84 с.

7. Шляхи покращення економічних і екологічних характеристик автомобілів / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, В. І. Венжега, А. В. Рудик // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2010.− Вип. 45. – С. 35–38.

Завантажити