МОДУЛЬНЕ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ, ПРОЦЕСІВ ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ ЗІ СХРЕЩЕНИМИ ОСЯМИ ЦИЛІНДРИЧНОГО ВАЛА Й АБРАЗИВНОГО КРУГА

Автор:

Сіра Наталія Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. В країнах з розвиненим машинобудуванням широко розповсюджене 3D геометричне моделювання, застосування якого підвищує рівень конкурентоспроможності виробництва.

Постановка проблеми. Створення нових високоефективних способів шліфування циліндричних валів вимагає розробки нових взаємопов’язаних модульних 3D моделей інструмента, процесів зняття припуску і формоутворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах, присвячених розробці 3D геометричного моделювання, представлені тривимірні моделі зняття припуску і формоутворення циліндричних поверхонь при круглому шліфуванні, приведено модульне 3D моделювання інструментів, формоутворення деталей для різних шліфувальних верстатів.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В роботах, присвячених даній тематиці, не представлено модульних 3D геометричних моделей зняття припуску та формоутворення циліндричних валів на нові способи їх шліфування.

Постановка завдання. Метою статті є створення загальних модульних 3D моделей інструменту, процесів зняття припуску та формоутворення оброблюваних поверхонь циліндричних валів з використанням уніфікованих модулів (інструмента, орієнтації та формоутворення) при шліфуванні зі схрещеними осями круга і деталі.

Викладення основного матеріалу. Представлено новий високопродуктивний спосіб глибинного однопрохідного шліфування зі схрещеними осями абразивного круга і циліндричного валата розроблені модульні 3D моделі інструмента, процесів зняття припуску та формоутворення. Визначено пляму контакту інструмента та деталі, створено модель продуктивності процесу й розраховано параметри орієнтації круга, які забезпечують отримання заданих точності, геометричної шорсткості деталей та підвищення продуктивності обробки.

Висновки відповідно до статті. Представлений спосіб шліфування циліндричних валів забезпечує підвищення продуктивності обробки та точності формоутворення деталіотримання заданої геометричної шорсткості та рівномірний знос шліфувального круга.

Ключові слова:

модульне тривимірне геометричне моделювання, циліндричний вал, формоутворення, зняття припуску, абразивний круг, схрещені осі

Список використаних джерел:

1. Ящерицын П. И. Основы резания материала и режущий инструмент / П. И. Ящерицын, М. Л. Еременко, Н. И. Жигалко. – Минск : Вышейшая школа, 1975. – 528 с.

2. Патент №50-636 (Япония) кл. В24В 53/100, 1976, Тоеда Коки К.К.. Способ правки шлифовального круга.

3. Авторское свидетельство СРСР № 1234163, кл. В24В 5/04, 1984 / В. И. Кальченко. Способ круглого шлифования с продольной подачей.

4. Круглое шлифование с ЧПУ: [Просп. фирмы «Junkermaschinen» на станки «Quickpoint 1001» и «Quickpoint 1002»]/ ErwinJunker: MaschinenfabricGmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 7618. – Nordrash, Germany, 1991. – 16 с.

5. Quickpoint. Fleksible high-performance grinding machine: [Журнал фирмы «Junkermaschinen»] / ErwinJunker: MaschinenfabricGmbh, Junkerstraβe 2. – Nordrash, Germany, 2015. – Октябрь. – 12 с.

6. Решетов Д. Н. Точность металлорежущих станков / Д. Н. Решетов, В. Т. Портман. – М. : Машиностроение, 1996. – 336 с.

7. Перепелица Б. А. Отображение аффинного пространства в теории формообразования поверхностей резанием / Б. А. Перепелица. – Х. : Вища школа, 1991. – 512 с.

8. Равская Н. С. Основы теории формообразования поверхностей при механической обработке / Н. С. Равская, П. Р. Родин // Вестник НТУУ «Киевский политехнический институт». Машиностроение. – 1998. – № 33. – С. 74–82.

9. Равська Н.С., Родін П.Р., Ніколаєнко Т.П., і ін. Основи формоутворення поверхонь при механічній обробці. Житомир: ЖІТІ 2000. – 232 с.

10. Кальченко В. І. Глибинне кругле шліфування зі схрещеними осями деталі і круга / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, М. А. Дмитренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. – № 37. – С .64–72.

11. Кальченко В. В. Модульне 3D-моделювання формоутворюючих систем шліфувальних верстатів, інструментів та оброблюваних поверхонь / В. В. Кальченко // Вісник Тернопільського державного технологічного університету. – 2005. – Т. 12. – С. 68–79.

12. Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали : монография / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко. – Чернигов : ЧДТУ, 2009. – 256 с.

13. Кальченко В. І. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями ступінчастого вала і круга / В. І. Кальченко, Д. В. Кальченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – 2013. – № 3 (67). – С. 91–99.

14. Кальченко В. І. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями циліндричного та ступінчастого вала і ельборового круга / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, Н. М. Сіра // Резание и инструмент в технологических системах : Междунар. науч.-техн. сб. – Х. : НТУ «ХПИ», 2016. – Вып. 86. – С. 36–48.

15. Родин П. Р. Основы формообразования поверхностей резанием / П. Р. Родин. – К. : Вища школа, 1977. – 192 с.

16. Кальченко В. И. Повышение производительности и точности шлифования со скрещивающимися осями эльборового круга и ступенчатого валика / В. И. Кальченко, Н. Н. Погиба, Д. В. Кальченко // Резание и инструмент в технологических системах : Межд. научн.-техн. сб. – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – Вып. 80. – С. 131–140.

Завантажити