ДИНАМІЧНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБІТ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор:

Казимир Володимир Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Посадська Аліна Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах в мережевому плануванні оцінюють ризик виконання плану, щоб дати можливість підвищити надійність планування, оскільки реалізація будь-якого плану в значній мірі залежить від його надійності.

Постановка проблеми. В мережевому плануванні під ризиком розуміється результат настання непередбачених подій, внаслідок яких роботи виконуються не вчасно, що веде до затягування всього виробничого процесу або виконання проекту, а також до втрат фінансових, часових і людських ресурсів. Саме тому в мережевій моделі необхідно оцінювати ризик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останніх дослідженнях методів оцінки ризиків пропонуються використовувати методи мережевого планування, логіко-ймовірнісні методи з використанням теорії ігор, марківські процеси, генетичні алгоритми та їх модифікації.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на той факт, що вже зроблено чимало досліджень по даній тематиці, вони не розв’язують повністю задачу оцінки ризиків в мережевому плануванні в реальному часі.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування та опис нового підходу щодо оцінки ризику в мережевому плануванні в режимі реального часу.

Викладення основного матеріалу. Ризик - це ступінь невизначеності можливих результатів планування в майбутньому. Оцінюється цей показник як ймовірність виконання плану при умовах, що склалися. Запропонований метод оцінки ризику об’єднує теорію ігор із розширеними часовими характеристиками, використовуючи математичний апарат темпоральних логік. Проводиться ряд експериментів, в результаті яких отримується оптимальна стратегія виконання плану з максимальною ймовірністю виконання (мінімальним ризиком).

Висновки відповідно до статті. Розглянуто новий підхід до оцінки ризику виконання плану робіт в мережевому плануванні в режимі реального часу методом імітаційного моделювання. Він реалізований за допомогою плагіну для оцінки ризику для системи мережевого планування реального часу EMS.

Ключові слова:

мережеве планування, система мережевого планування в режимі реального часу, методи оцінювання ризику, Е-мережі

Список використаних джерел:

1. Авербах Л. И. Моделирование задач планирования и управления проектами в условиях риска и неопределенности с использованием циклической сетевой модели [Электронный ресурс] / Л. И. Авер­бах, В. И. Воропаев, Я. Д. Гельруд. – Режим доступа : http://www.sovnet.ru/pages/casm2.doc.3-4.

2. Принципы планирования и обеспечение надежности плана. Классификация планов на предприятии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://studme.org/49340/ekonomika/printsipy_planirovaniya_obespechenie_nadezhnosti_plana_klassifikatsiya_planov_predpriyatii.

3. Еремеев А. П. Компонента временных рассуждений для интеллектуальных систем поддержки принятия решений реального времени / А. П. Еремеев, И. Е. Куриленко // Искусственный интеллект и принятие решений. – 2009. – № 1. – С. 31–45.

4. Методы тестирования и верификации программного обеспечения : [монография] / В. В. Литвинов, В. В. Казимир, А. Л. Ляхов, И. В. Путиенко, И. В. Богдан. – Нежин : ФОП Лукьяненко В.В. ТПК «Орхидея», 2013. – 359 с.

5. Казимир В. В. Мережеве планування в режимі реального часу з використанням апарату темпоральних логік / В. В. Казимир, А. С. Посадська // Технічні науки і технології. – 2015. – № 1 (1). – С. 61–67.

6. Гельруд Я. Д. Обобщенные стохастические сетевые модели для управления комплексными проектами / Я. Д. Гельруд // Вестник НГУ. Серия: Математика, механика, информатика. – 2010. – Т. 10, вып. 4. – C. 36–51.

7. Астанина Л. А. Альтернативные стохастические графы в проектном менеджменте / Л. А. Астанина, Л. В. Кирина // Сборник научных трудов Sworld. – 2012. – Т. 24. Экономика. – С. 71–78.

8. Демкин И. В. Управление инновационным риском на основе имитационного моделирования. Основные подходы к оценке инновационного риска. Часть 1. Оценка риска / И. В. Демкин // Проблемы анализа риска. – 2005. – Т. 2. – № 3. – С. 249–273.

9. Littman, Michael L. Markov games as a framework for multi-agent reinforcement learning. In Proceedings of the Eleventh International Conference on Machine Learning (ICML-1994). New Brunswick, NJ, 1994. – Рр. 157–163.

10. Назимко В. В. Учет рисков в сетевом планировании развития горных работ при отработке выемочного участка угольной шахты / В. В. Назимко, И. В. Назимко, А. А. Яйцов // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2010.– Вип. 38-3. – С. 94–103.

11. Методы количественной оценки рисков [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://studme.org/45514/ekonomika/metody_kolichestvennoy_otsenki_riskov.

12. Казимир В. В. Модельно-ориентированное управление интеллектуальными производственными системами : дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / Казимир Владимир Викторович. – К., 2005. – 328 с.

13. Nutt, G. Evaluation Nets for Computer Systems Performance Analysis / G. Nutt // FJCC, AFIPS PRESS. – 1972. – Pр. 279–286.

14. Казимир В. В. Розподілена система імітаційного моделювання EMS / В. В. Казимир, Г. А. Сіра, І. І. Мушкетик // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – № 3. – С. 144–153.

15. Parametric Computation Tree Logic with Knowledge [Electronic resource]. – Access mode: http://csp2011.mimuw.edu.pl/proceedings/PDF/CSP2011286.pdf.

16. Казимир В. В. Верификация реактивных систем с помощью формул темпоральной логики на Е-сетевых моделях // Математичні машини і системи. – 2002. – № 1. – C. 29–40.

17. Динамічне програмування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/14250725/menedzhment/dinamichne_programuvannya.

Завантажити