ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛОЇ ЕЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Автор:

Крячок Сергій Дмитрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Потеруха Валентин Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Технологія вимірювання відстаней електронними тахеометрами та електронними віддалемірами потребує врахування постійної поправки віддалеміра. Тому удосконалення способу визначення сталої електронного віддалеміра є актуальною задачею.

Постановка проблемиСпостерігається комплексне використання GNSS- технологій і традиційних методів, які найбільш ефективні в місцевостях з висотних будівель, в лісистих і гірських районах. Серед традиційних методів найбільш поширеним є метод полігонометрії. Метод полігонометрії передбачає використання сучасних електронних тахеометрів, що мають високу точністю вимірювання відстаней. Для достовірного визначення відстаней потрібно враховувати значення сталої віддалеміра.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо кілька способів визначення сталої. Найбільш надійно сталу можна отримати класичним способом на базисі з кількох ліній. У польових умовах використовується безбазисний спосіб, що має кілька модифікацій: з встановленням штативів в лінію та встановленням штативів не в лінію.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Подальшого удосконалення зазнав і безбазисний створний спосіб. Запропоновано враховувати зміщення середнього штатива в плані та по висоті для обчислення сталої. Це дозволяє розширити діапазон припустимих зміщень середнього штатива. Визначено діапазон припустимих зміщень середнього штатива в плані та по висоті відносно створної лінії крайніх штативів для електронних віддалемірів з заданими параметрами точності. Для практичної реалізації теоретичних положень та результатів математичного моделювання були проведені експериментальні дослідження у польових умовах.

Постановка завдання. Метою статті є проведення розрахунків сталої електронного тахеометра за результатами експериментальних досліджень.

Викладення основного матеріалу. Виконано експериментальні досліджень з визначення сталої електронного тахеометра Trimble 3305 DR в парі з відбивачем світловіддалеміра СТ-5. Виконано 28 незалежних прийомів з її визначення за методикою безбазисного позастворного способу. Відстань між крайніми штативами сягала близько 20 м, нахил місцевості складав 4°, а відхилення середнього штатива від створної лінії крайніх досягало 20 см. Встановлено, що середнє значення сталої, обчисленого за методикою безбазисного позастворного способу, склало – 41,0 мм, за методикою безбазисного квазістворного способу дорівнювало – 41,1 мм, значення сталої, визначеної за методикою створного способу, склало – 42.7 мм.

Висновки відповідно до статті. Безбазисний створний метод в даних умовах не можна використовувати. Запропоновано виконувати вимірювання та опрацювання результатів за методикою безбазисного квазістворного способу, що зменшує час на проведення вимірювань на третину із збереженням точності визначення сталої.

Ключові слова:

геодезична мережа, стала електронного віддалеміра, точність вимірювання відстаней, електронний тахеометр

Список використаних джерел:

  1. Терещук О. І. Досвід функціонування перманентної GNSS-станції «Чернігів» (CNIV) у мережі EPN / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк // Технічні науки та технології. – 2015. – № 1. – С. 130–140.

  2. Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями у реальному часі / Р. В.Шульц, О. І. Терещук, А. О. Анненков, І. О. Нисторяк // Інженерна геодезія. – 2014. – № 61. – С. 58–77.

  3. Терещук О. І. Дослідження конструкції опори антени перманентної GPS-станції «Чернігів» / О. І. Терещук, В. В. Суровець, В. І. Мовенко // Віс. геодез. та картогр. – 2006. – № 3. – С. 8–10

  4. Патент 82874 Україна. ПМК G01С 7/00 Спосіб побудови геодезичної опорної фігури / В. Г. Бурачек, І. О. Нисторяк, О. І. Терещук, ЧДІЕУ. – № u 2012 08638 ; заявл. 12.07.2012 ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.

  5. Терещук О. І. Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк, Р. В. Шульц // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2015. – Вип. 82. – С. 59–72.

  6. Патент. 93119 Україна. МПК (2011.01), G01С7/00. Спосіб згущення геодезичної мережі / Байса Д. Ф., Боровий В. О, Бурачек В. Г., Крельштейн П. Д., Крячок С. Д. – № а 2009 06037 заявл.11.06.2009 ; опубл.10.01.2011, Бюл. № 1.

7. Крячок С. Д. Побудова полігонометричних мереж зустрічними ходами / С. Д. Крячок, Л.С. Мамонтова // Вісн. геодез.ї та картограф. – 2014. – № 5. – С. 9–12.

8. Крячок С. Д. До визначення постійної поправки електронних віддалемірів / С. Д. Крячок // Вісн. геодез. та картогр. – 2015. – № 2. – С. 4–7.

9. Ворошилов А. П. Определение постоянной поправки дальномера электронного тахеометра / А. П. Ворошилов // Геопрофи. – 2005. – № 4. – С. 46–47.

10. Крячок С. Д. К вопросу определения постоянной поправки электронного дальномера в полевых условиях / С. Д. Крячок // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки. – 2015. – № 16 (1). – С. 175–180.

11. Крячок С. Д. Удосконалення безбазисного створного способу визначення сталої електронного віддалеміра / С. Д. Крячок // Технічні науки та технології. – 2016. – №1 (3). – С. 130–139.

Завантажити