ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІГРАЦІЇ ТРИТІЮ ЗА ЛАНЦЮГОМ «ТАЛА ВОДА СНІГОВОГО ПОКРИВУ – РОСЛИНА»

Автор:

Коваленко Олександр Васильович, Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ, Україна

Кряжич Ольга Олександрівна, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Після аварії на Чорнобильській АЕС у оточуюче середовище потрапило близько 1014 Бк тритію. Небезпека впливу тритію - організм визначає тритій, як звичайний атом водню. Це може викликати внутрішнє опромінення.

Постановка проблеми. На даний момент радіобіологічні властивості тритію вивчені недостатньо, оцінки концентрацій тритію у питній воді за наявними даними, методиками та науковими публікаціями різних країн світу є протилежними та суперечливими, існують деякі моделі міграції тритію у воді, проте не представлено моделей, що описують міграцію за харчовими ланцюгами та середовищами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останніх роботах, які торкаються питання дослідження міграції тритію, представлена статистика і аналіз руху тритію у біосфері, а також висвітлені деякі питання моделюванням подій, пов’язаних з імовірним забрудненням тритієм.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість робіт щодо дослідження міграції радіоізотопів, необхідним є аналіз закономірності розподілу тритію в молекулах води у соку беріз після початку танення снігового покриву з врахуванням температурного режиму та структури ґрунту.

Постановка завдання. Метою роботи є представлення математичних залежностей міграції тритію за ланцюгом «тала вода снігового покриву – рослина» на основі обробки спостережень наявності тритію у соку беріз за 10 років та виявлення особливостей міграції тритію у талій воді від температури повітря і складу ґрунту.

Викладення основного матеріалу. Дослідження міграції тритію проведені за ланцюгом «тала вода снігового покриву – рослина». Представлені моделі розподілу тритію. Досліджене забруднення території та окремих рослин.

Висновки відповідно до статті. Виявлена поліноміальна залежність наростання питомої активності тритію у складі вільної води за умов постійного надходження. Зазначено, що різна активність тритію у складі вільної води рослин може бути обумовлена процесами життєдіяльності рослин з врахуванням погодних умов та інших суттєвих факторів.

Ключові слова:

тритій, міграція, радіонуклід, питома активність, поліном

Список використаних джерел:

1. Klement A.W., Jr., et al. Estimates of Ionising Radiation Doses in the United States 1960–2000. – EPA, 1972, 67 p.

2. Jones G. Tritium Issues in Commercial Pressurized Water Reactors. Fusion Science and Technology 54 (2): Рp. 329–332.

3. Романов Г. Н. Поведение в окружающей среде и биологическое действие трития / Г. Н. Романов // Проблемы радиоэкологии. – М. : ВИНИТИ, 1983. – Т. 4. – С. 6–31.

4. Пристер Б. С. Проблемы сельскохозяйственной радиоэкологии и радиобиологии при загрязнении окружающей среды молодой смесью продуктов ядерного деления : монография / Борис Самуилович Пристер ; предисл. Р. М. Алексахин. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины, 2008.– 320 с.

5. Коваленко Г. Д. Накопичення і міграція тритію в районах розташування АЕС з реакторами ВВЕР / Г. Д. Коваленко, В. А. Седнєв, В. В. Турбаєвський // Ядерна і радіаційна безпека. – 2004. – № 2. – С. 47–53.

6. Коваленко Г. Д. Деякі питання моделювання розповсюдження тритію в ґрунтових водах / Г. Д. Коваленко, В. В. Турбаєвський // Ядерні й радіаційні технології. – 2004. – Т. 4, № 3. – С. 46–52.

7. Тритій у біосфері / В. В. Долін, О. В. Пушкарьов, І. Ф. Шраменко та ін. – К. : Наукова думка, 2012. – 224 с.

Завантажити