МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Автор:

Хрищук Світлана Юріївна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Тривалий період реформування земельних відносин, зокрема в частині створення ефективних механізмів управління земельними ресурсами, не забезпечив вирішення проблем охорони довкілля і відповідальності землекористувачів за стан земельних ресурсів. Існування вище зазначених проблем пов’язують з недосконалістю теоретичної бази і методик наукового прогнозування, формування системи збалансованого (сталого) землекористування.

Роботу присвячено вирішенню питань вдосконалення методичного забезпечення щодо формування системи землекористування, обгрунтування можливостей застосування певних методів для вирішення питань екобезпечного землекористування та формулювання основних принципів екобезпечного землекористування.

Постановка проблеми. Недосконалість теоретичної бази і методик наукового прогнозування раціонального використання земельних ресурсів, формування системи збалансованого (сталого) землекористування, існуючі екологічні проблеми негативно відображаються на ефективності подальшого використання землекористувань різних видів. Це вимагає посилення ролі екологічних нормативів щодо охорони земель.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останніх дослідженнях щодо формування екологобезпечного землекористування пропонуються використовувати комплексний та системний методичні підходи.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на той факт, що проводилось чимало досліджень за даною тематикою, сьогодні залишаються невирішеними питання узгодження та систематизації сутності основних підходів до формування екобезпечного землекористування.

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення сучасних уявлень про методологічні підходи до формування системи регіонального землекористування на засадах екобезпечного використання.

Викладення основного матеріалу. Системний підхід передбачає багаторівневе вивчення об’єтка, в процесі якого формується декілька моделей, які відображають об’єкт на різних рівнях. Комплексний підхід вважають частиною системного методичного підходу. Комплекс – це полісистема, що характеризується тісними зв’язками і має високу ступінь впорядкованості з врахуванням суб’єктивних факторів впливу. Комплексний підхід від системного відрізняється специфічними ознаками, які характеризують його спрямованість на досягнення практичного результату.

Висновки відповідно до статті. Методологія екологобезпечного землекористування повинна грунтуватися на системі принципів, загальних та спеціальних методичних підходів (їх поєднанні), які характеризують діяльність (мету їх застосування), пов’язану з формуванням чи вдосконаленням системи землекористування на засадах екобезпечного використання.

Ключові слова:

екобезпечне землекористування, формування системи землекористування, методичні підходи, раціональне використання, збалансоване землекористування

Список використаних джерел:

 1. Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади : кн. 1 / [під ред. О. О. Созінова, В. І. Придатка, О. І. Лисенка]. – К. : Нічлава, 2005. – 384 с.

 2. Беспалько Б. І. Теоретичні основи оптимізації земель сільськогосподарського призначення / Р. І. Беспалько, С. Ю. Хрищук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2012. – № 2 (72). – С. 224–230.

 3. Бриндзя О. З. Теоретико-методологічні передумови раціонального землекористування [Електронний ресурс] / О. З. Бриндзя. – Режим доступу : http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2008/Bryndzja.pdf.

 4. Власенко І. В. Принципи функціонування екологобезпечного землекористування в сільському господарстві [Електронний ресурс] / І. В. Власенко // Збалансоване природокористування. – 2014. – № 1. – Режим доступу : http://natureus.org.ua/repec/archive/1_2014/24.pdf.

 5. Гродзинський М. Д. Основи ландшафтної екології : [підручник] / М. Д. Гродзинський. – К. : Либідь, 1993. – 224 с.

 6. Даниленко Б. В. Перспективні напрями розвитку еколого-правового регулювання землекористування / Б. В. Даниленко // Науковий вісник ЧНУ. – 2011. – Вип. 597. Правознавство. – С. 79–83.

 7. Екологічні проблеми землеробства / за ред. І. Д. Примака. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 456 с.

 8. Ермак В. Д. Системы. Системные принципы. Системный подход / В. Д. Ермак // Киевские ведомости. – 2002. – № 1. – С. 55.

 9. Зацерковний В. І. Аналіз еколого-економічної збалансованості та природно-ресурсного потенціалу територій за допомогою геоінформаційних технологій / В. І. Зацерковний, С. В. Кривоберець, Ю. С. Сімакін // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2010. – № 17 (1). – C. 301–312.

 10. Зацерковний В. І. Концепція створення системи агроекологічного моніторингу сільськогосподарських угідь Чернігівської області за допомогою ГІС / В. І. Зацерковний, С. В. Кривоберець, Ю. С. Сімакін // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць Західного геодезичного тов-ва УТГК. – Л. : Вид-во нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2011. – Вип. 2 (22). – C. 176–181.

 11. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

 12. Ільків Л. А. Еколого-економічні проблеми землекористування в сільському господарстві [Електронний ресурс] / Л. А. Ільків. – Режим доступу : http://elibrary.nubip.edu.ua/12742/1/11ila.pdf.

 13. Канаш О. П. Критичний огляд традиційних підходів щодо оптимізації землекористування / О. П. Канаш // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 12. – С. 13–17.

 14. Концепція Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2009.

 15. Концепція збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-info.biz/legal/baseye/ua-cmwrur.htm.

 16. Кривов В. М. Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів / В. М. Кривов. – К. : Урожай, 2006. – 304 с.

 17. Лаврентьев Г. В. Методологический анализ системного и комплексного подходов (разработка электронного учебно-методического комплекса) / Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьев // Известия Алтайского государственного университета. – 2011. – Вып. 2-1. – С. 16–20.

 18. Огінський А. М. Національна система сільського господарства: вступ до загальної теорії і практики державного управління / А. М. Огінський. – К. : ІАЕ, 1999. – 365 с.

 19. Про генеральну схему планування території України [Електронний ресурс] : Закон України від 7 лютого 2002 року № 3059-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14.

 20. Про екологічну мережу України [Електронний ресурс] : Закон України від 24.06.2004 № 1864-IV. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1864-15.

 21. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки [Електронний ресурс] : Закон України від 21.09.2000 № 1989-III. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1989-14.

 22. Про землеустрій [Електронний ресурс] : Закон України від 22.05.2003 № 858-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/858-15.

 23. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Закон України від 21.12.2010 № 2818-VI– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

 24. Розвиток продовольчої безпеки України : [аналіт. доп.] / за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 104 с.

 25. Розроблення технології оцінки стану берегової лінії русел середніх і великих рік України / О. Терещук, В. Глотов, В. Чижевський, В. Мовенко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць. – Львів-Яворів, 2007. – Вип. 1 (13). – С. 180–184.

 26. Спицнадель В. Н. Основы системного анализа : учеб. пособие / В. Н. Спицнадель. – СПб. : Бизнес Пресса, 2000. – 320 с.

 27. Ступень М. Г. Проблемні аспекти охорони земель від забруднення в межах адміністративно-територіальних одиниць / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, Р. Б. Таратула // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – 2007. – № 14 (1). – С. 293–297.

 28. Терещук О. І. Відновлення міських полігонометричних мереж сучасними супутниковими технологіями / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк, Р. В. Шульц // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2015. – Вип. 82. – С. 59–72.

Завантажити