УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ, ПІДДАНИХ ВПЛИВУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРИРОДНІХ ЯВИЩ, НА ОСНОВІ INSPIRE

Автор:

Романко Роман Миколайович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації та широкого використання сучасних методів та моделей гепросторового аналізу інформації про стан довкілля, національна система моніторингу зобов’язана розвиватись на основі уніфікованих підходів її побудови, таких як INSPIRE.

Постановка проблеми. Типи просторових об'єктів і типи даних повинні відповідати визначенням та обмеженням, а також містити атрибути і асоціативні ролі, викладені у рекомендаціях INSPIRE.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби дослідження проблеми моніторингу земель в Україні, в основному стосувались тієї їх частини, що втратили свою господарську та екологічну цінність через порушення ґрунтового покриву внаслідок виробничої діяльності людини. Питання ж моніторингу порушених природними явищами земель не знайшло вагомого наукового вирішення.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Для обміну та класифікації просторових об'єктів держави-члени ЄС повинні використовувати типи просторових об'єктів та пов'язані з ними типи даних, переліки та списки кодів, що належать до відповідних тематик.

Постановка завдання. Головною метою цієї роботи є обґрунтування застосування рекомендацій INSPIRE для вдосконалення системи моніторингу земель підданих дії ЕГП та визначення основних класів та підкласів просторових об’єктів згідно TWG-NZ.

Викладення основного матеріалу. Схема застосування охоплює елементи, які є необхідними для опису природних зон ризику згідно INSPIRE. Такий підхід забезпечуватиме створення мережі для обміну даними цих двох типів, які можуть бути результатами моделювання будь-якого з наступних чотирьох базових просторових об’єктів: 1) території прояву небезпечних процесів, 2) окремі обстежені випадки їх прояву, 3) об’єкти (соціальні, економічні, екологічні, культурні), що належать до небезпечних зон, 4) зони різних рівнів ризику. Для кожного з них пропонується 3 типи просторових об’єктів, що поділяються на класи та підкласи.

Висновки відповідно до статті. Запропонований підхід вдосконалення моделей моніторингу земель підданих дії екзогенних геологічних процесів (ЕГП) забезпечує підвищення якості інтегрування даних, які надходять з різних джерел, сприяє раціональному їх розподілу по базах даних, а також вирішує завдання уніфікації опису структури і складу набору геопросторових даних (НГД) «Зони природних ризиків».

Ключові слова:

геопросторові дані, екзогенні геологічні процеси (ЕГП), моніторинг земель

Список використаних джерел:

  1. Зацерковний В. І. Використання геоінформаційних технологій в екологічному моніторингу Чернігівської області / В. І. Зацерковний, С. В. Кривоберець, Ю. С. Сімакін // Аграрний вісник Причорномор’я. Сільськогосподарські науки. – Одеса : ОДАУ, 2009. – Вип. 51. – C. 82–86.

  2. Беспалько Р. І. Проблеми та перспективи моніторингу земель, що зазнають негативного впливу екзогенних геологічних процесів / Р. І. Беспалько, Р. М. Романко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки». – 2013. – Вип. 3 (63). – С. 375–383.

  3. Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями у реальному часі / Р. В. Шульц, О. І. Терещук, А. О. Анненков, І. О. Нисторяк // Інженерна геодезія. – 2014. – № 61. – С. 58–77.

  4. Drafting Team “Data Specifications” – deliverable D2.3: Definition of Annex Themes and Scope [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://inspire.ec.europa.eu/reports/ImplementingRules/DataSpecifications/D2.3_Definition_of_Annex_Themes_and_scope_v3.0.pdf.

  5. D2.8.III.12 INSPIRE Data Specification on Natural Risk Zones – Technical Guidelines [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_NZ_v3.0.pdf.

Завантажити