ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ, ЗНОСУ КРУГІВ, ТОЧНОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА ТЕПЛОНАПРУЖЕНОСТІ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ ТОРЦІВ ДЕТАЛЕЙ

Автор:

Кальченко Віталій Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Венжега Володимир Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Слєднікова Олена Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Кальченко Дмитро Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Для забезпечення високої ефективності обробки відповідальних торцевих поверхонь деталей використовують одно-, двосторонні торцешліфувальні та плоскошліфувальні верстати.

Постановка проблеми. В умовах подальшого розвитку ринкових відносин у галузі машинобудування, автомобілебудування актуальною є задача розробки нових способів шліфування, які забезпечать підвищення продуктивності обробки при збереженні високих точності та якості оброблюваних поверхонь деталей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При обробці твердосплавних пластин не досліджено вплив діаметра шліфувального круга, орієнтації його та деталі на геометричну похибку формоутворення.

При обробці деталей на двосторонньому торцешліфувальному верстаті з круговою подачею деталей в зону обробки відсутні калібруючі ділянки.

Виділення не досліджених частин загальної проблеми. Дослідження процесу шліфування торцевих поверхонь круглих та некруглих деталей торцями кругів з калібруючими ділянками та без них.

Постановка завдання. Метою статті є порівняння результатів, отриманих при теоретичних та експериментальних дослідженнях процесу шліфування торців круглих і некруглих деталей орієнтованими профільованими шліфувальними кругами, визначення області застосування кругів з торцевими поверхнями без калібруючих ділянок та з ними.

Виклад основного матеріалу. Представлений спосіб двостороннього шліфування торцевих поверхонь деталей орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками, що забезпечує підвищення точності та продуктивності обробки, шорсткість (Ra = 0,32-0,5 мкм) оброблених поверхонь деталей. Досліджено вплив кута орієнтації деталі шліфувального круга, при обробці на заточному верстаті, на точність формоутворення передньої поверхні пластинок різців. Вперше досліджено обертання деталей круглого профілю, заміряно частоту їх обертання по координаті обробки. Для забезпечення високої продуктивності обробки проведено планування повних факторних експериментів з трьома факторами.

Висновки. Запропонований спосіб двостороннього торцевого шліфування деталей може бути використаний при обробці торців різних деталей круглого та некруглого профілю.

Ключові слова:

шліфування, торці деталей, орієнтовані шліфувальні круги, правка калібруючих ділянок

Список використаних джерел:

1. Музичка Д. Г. Підвищення ефективності шліфування твердих сплавів спрямованим обмеженням формозміни різальної поверхні шліфувальних кругів : автореф. дис. … канд. техн. наук / Д. Г. Музичка. – Чернігів, 2015. – 20 с.

2. Saturn. Торцевое шлифование спаренными шлифовальными кругами: [Журнал для клиентов фирмы «Junkermaschinen»] / ErwinJunker: Maschinenfabric Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 77787. – Nordrash, Germany, 2005. – 8 с.

3. Дослідження процесу однопрохідного двостороннього шліфування / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, А. В. Рудик, В. І. Венжега // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 28.– С. 35–44.

4. Кальченко В. В. Формоутворення не обертаючихся при обробці циліндричних деталей профільованими і орієнтованими кругами / В. В. Кальченко, Г. В. Пасов // Вісник ЧДТУ. – 1999. – № 9. – С. 11–17.

5. Деклараційний патент на винахід (корисну модель) 10636, Україна, МПК В24В5/04. Спосіб одночасного шліфування двох торців циліндричних деталей / Кальченко В. В., Жадан О. В. ; заявники та патентовласники Кальченко В. В., Жадан О. В. – № u200505125 ; заявл. 30.05.05; опубл. 15.11.05, Бюл. №1.

6. Кальченко В. В. Профилирование ориентированных кругов при двустороннем шлифовании торцов цилиндрических деталей / В. В. Кальченко, Г. В. Пасов // Информационные технологии: наука, техника, образование, здоровье : тезисы докл. VII Междунар. науч.-техн. конф. (15-16 мая 1999 г., Харьков). – Х. : ХГПУ, 1999. – № 7, ч. 2. – С. 131–133.

7. Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали. Издание 2-е, дополненное : монография) / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко. – Чернигов : ЧНТУ, 2015. – 504 c.

8. Кальченко В. І. Дослідження процесу шліфування торців орієнтованих деталей профільованими кругами / В.І. Кальченко, В.В. Кальченко, О.С. Слєднікова // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2016. – № 4 (2016). – С. 72–82.

9. Филимонов Л. Н. Плоское шлифование / Л. Н. Филимонов. – Л. : Машиностроение, 1985. – 109 с.

10. Венжега В. І. Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / В. І. Венжега. – Х., 2009. − 214с.

11. 3D-моделювання інструментів та формоутворення при шліфуванні торців непереточуваних прямокутних пластин орієнтованим кругом / В. І. Кальченко, О. С. Слєднікова, Д. В. Кальченко, Д. Г. Музичка // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. – 2014. – № 2 (73).– С. 55–62.

Завантажити