МЕТОДОЛОГІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ РОБОТИ ГПА

Автор:

Литвин Олександр Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Призначення газотранспортної системи (ГТС) України полягає в забезпеченні надійного та безперебійного транзиту природного газу від країн постачальників до країн імпортерів та подачі газу внутрішнім споживачам. Сучасний розвиток технології подачі та оброблення інформації висуває до існуючих систем керування та діагностування нові вимоги.

Постановка проблеми. Обсяг інформаційних технологій розробки діагностичних комплексів та систем керування ГПА не дозволяють оперативно діагностувати та проводити роботи, пов’язані з усуненням не достовірності вимірювальних каналів, а також аналізаторів, в процесі роботи ГПА без його зупинки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Надійність роботи ГПА впливає на режим роботи газопроводу від якого залежить безперебійна поставка газу споживачам, а також транспортування через територію України. Водночас аналіз публікацій в даному напрямку вказує на недостатній рівень досліджень в напрямку безвідмовності систем автоматичного діагностування в умовах відмови або недостовірності в роботі аналізаторів, каналів зв’язку.

Виділення не досліджених частин загальної проблеми. Особливу увагу в контексті відмовостійкості, необхідно приділити обладнанню контрольно-вимірювальних приладів і автоматиці. Вирішити питання пов’язані з контролепридатністю, достовірністю роботи аналізаторів та каналів зв’язку в умовах безперервної експлуатації.

Постановка завдання. Головною метою даної роботи є розглянути методології діагностування призначені для запобігання вимушених змін режиму роботи ГПА, зокрема зупинень, через відмови вимірювальних каналів та сигналізаторів.

Виклад основного матеріалу. Якщо деякі значення діагностичних параметрів не піддаються безпосередньому виміру, їх значення визначаються математичною обробкою інших. Реальні показники можуть відрізнятися пов'язаними з ними фізичними і математичними залежностями з урахуванням можливих похибок систем і способів вимірювання (непрямий метод аналізу). Такий метод дозволить виявити тільки ті несправності, які викликають зміну відхилень термогазодинамічних параметрів (тиску, температур, витрат газу) від середніх, заданих технічною документацією значень. Основна складність контролю технічного стану проточної частини відцентрового нагнітача полягає в труднощі математичного моделювання або кількісної оцінки процесів, що протікають в нагнітачі, що призводить до складних проблем встановлення достовірного діагнозу за прийнятний проміжок часу, а також у достовірності роботи аналізаторів та каналів зв’язку, які є причиною аварійних зупинок ГПА.

Висновки. Значна кількість вимірюваних параметрів ГПА знаходиться у фізичній залежності один від одного. Використовуючи ці залежності алгоритми обчислюють розрахункові (аналітичні) значення одних параметрів через вимірювані значення інших (параметрів-аргументів). Це дозволяє зберігати контроль та регулювання параметрів при відмовах окремих каналів вимірювання та продовжувати роботу ГПА на заданому режимі.

Ключові слова:

газоперекачувальні агрегати, система автоматичного діагностування, відмовостійкість, відмови вимірювальних каналів, сигналізаторів, режими роботи ГПА

Список використаних джерел:

1. Байков И. Р. Моделирование технологических процессов трубопроводного транспорта нефти и газа / И. Р. Байков, Т. Г. Жданова, Э. А. Гареев. – Уфа, 1994. – 127 с.

2. Белоконь Н. И. Газотурбинные установки на компрессорных станциях магистральных газопроводов / Н. И. Белоконь, Б. П. Поршаков. – М. : Недра, 1969. – 109 с.

3. Блехман И. И. Вибрационная механика / И. И. Блехман. – М. : Наука, 1994. – 394 с.

4. Диментберг М. Ф. Нелинейные стохастические задачи механических колебаний / М. Ф. Диментберг. – М. : Наука, 1980. – 368 с.

5. Зарицкий С. П. Диагностика газоперекачивающих агрегатов с газотурбинными приводами / С. П. Зарицкий. – М. : Недра, 1987. – 198 с.

6. Кеба И. В. Диагностика авиационных газотурбинных двигателей / И. В. Кеба. – М. : Транспорт, 1980. – 248 с.

7. Кудашев Э. Р. Идентификация неисправностей газоперекачивающего агрегата методом «слабых резонансов» / Э. Р. Кудашев, В. А. Иванов, А. С. Семенов // Мегапаскаль : сб. науч. тр. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. – Вып. 1. – С. 57–61.

8. Кунина П. С. Диагностика газоперекачивающих arpeгaтов с центробежными нагнетателями / П. С. Кунина, П. П. Павленко. – Ростов-на-Дону, Изд-во РГУ, 2001. – 362 с.

9. Микаэлян Э. А. Техническое обслуживание газотурбинных газоперекачивающих агрегатов / Э. А. Микаэлян // Методология, исследования, анализ, практика. – М. : РГУнефти и газа им. Губкина И.Н., 1998. – С. 318.

10. Микаэлян Э. А. Эксплуатация газотурбинных газоперерабатывающих аппаратов компрессорных станций, газопроводов / Э. А. Микаэлян. – М. : Недра, 1994. – 304 с.

11. Сиротин H. H. Техническая диагностика авиационных газотурбинных двигателей / H. H. Сиротин, Ю. М. Коровин. – М. : Машиностроение, 1979. – 272 с.

12. Смородов Е. А. Применение методов линейного программирования к расчету коэффициентов технического состояния газоперекачивающих агрегатов / Е. А. Смородов, C. B. Китаев // Газовая промышленность. – 2000. – № 5. – С. 29–31.

13. Учет технического состояния газотурбинной установки при определении ее рабочей мощности / А. А. Кибарин, Т. В. Ходанова, А. С. Касимов, И. В. Мартынов, Ю. М. Перегудов // Вестник Евразийского инновационного университета. – 2010. – № 4 (40). – С. 25–27.

14. Харионовский В. В. Надежность и диагностика газопроводов / В. В. Харионовский // Газовая промышленность. – 1997. – № 3. – С. 10–12.

15. Хенли Д. Надёжность технических систем и оценка риска / Д. Хенли, X. Кумамото. – М. : Мир, 1987. – 528 с.

16. Эпифанов С. В. Определение тяги ГТД с учётом изменения состояния проточной части С. В. Эпифанов, М. В. Шевченко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 10. – С. 184–189.

Завантажити