ПРОЕКТУВАННЯ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ВИХОДЯЧИ З ЇЇ ТЕКСТОВО-ГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Автор:

Литвинов Віталій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Посадська Ірина Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Обґрунтовано важливість формалізації предметної області курсу не у вигляді параграфів і розділів документа, а у вигляді тих засобів, які дають можливості представляти знання в системі і використовувати їх далі в процесі навчання. Ідентифікацію об'єктів предметної області пропонується виконувати за допомогою підходу підкреслення іменників. Запропоновано елементарні операції і стратегії, за допомогою яких створюється кістяк формалізованого представлення предметної області. Запропоновано життєвий цикл розробки формалізованого представлення навчального курсу.

Ключові слова:

автоматизована система навчання, інженер зі знань, експерт у предметній області, формалізація, елементарні операції, стратегія

Список використаних джерел:

1. Поспелов Д. А. Представление знаний. Опыт системного анализа / Д. А. Поспелов // Системные исследования. Методологические проблемы. – 1986. – № 17. – С. 83–102.

2. Глушков В. М. Абстрактная теория автоматов / В. М. Глушков // Успехи математических наук. – 1961. – № 6 (101). – C. 3–62.

3. Королюк В. С. Процессы марковского восстановления в задачах надежности систем / В. С. Королюк, А. Ф. Турбин. – К. : Наук, думка, 1982. – 236 с.

4. Бусленко Н. П. Лекции по теории сложных систем / Н. П. Бусленко, В. В. Калашников, И. Н. Коваленко. – М. : Сов. радио, 1973. – 440 c.

5. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем / Дж. Питерсон. – М. : Мир, 1984. – 264 с.

6. Жук К. Д. Исследование структур и моделирование логико-динамических систем : монография / К. Д. Жук, А. А. Тимченко, Т. И. Доленко. – К. : Наукова думка, 1975. – 199 с.

7. Любченко В. В. Модели знаний для предметных областей учебных курсов / В. В. Любченко // Искусственный интеллект. – 2008. – № 4. – С. 458–462.

8. Bruce Powel Douglass. Real – Time UML. Second Edition. Developing Efficient Objects for Embedded Systems / Bruce Powel Douglass. – Wesley, 1999. – 238 p.

9. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения / И. Соммервилл. – М. : Вильямс, 2002. – 624 с.

10. Литвинов В. В. Архитектура знание-ориентированной автоматизированной системы обучения / В. В. Литвинов, И. С. Посадская, М. В. Савельев // Технічні науки та технології. – 2016. – № 3 (5). – C. 122–130.

11. Об’єктно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу / В. В. Литвинов, С. В. Голуб, К. М. Григор’єв, В. Ю. Жигульська. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2011. – 379 с.

12. Трофимов С. А. CASE-технологии: практическая работа в Rational Rose / С. А. Трофимов. – Изд. 2-е. – М. : Бином-Пресс, 2002. – 288 с.

13. Carlo Batini Conceptual database design: an entity-relationship approach / Carlo Batini, Stefano Ceri, Shamkant B. Navathe. – The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. 1992. – 490 p.

Завантажити