ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ МЕРЕЖ ПЕТРІ

Автор:

Стеценко Інна Вячеславівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Лещенко Катерина Сергіївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. З розвитком інформаційних технологій зростає потреба в імітаційному моделюванні складних систем для відшукання оптимальних параметрів управління ними. В зв’язку з цим набуває важливості задача забезпечення високої швидкості побудови та модифікації імітаційних моделей.

Постановка проблеми. Необхідність забезпечення високої швидкості побудови моделей призводить до потреби у розробці програмного забезпечення, що дозволило б імітувати поведінку складних дискретно-подійних систем із можливістю швидко будувати та модифікувати моделі засобами візуального програмування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У багатьох наукових роботах відзначається ефективність використання формалізму мереж Петрі для опису та дослідження паралельних процесів та процесів управління. Існує багато програмних засобів імітаційного моделювання на основі мереж Петрі. В основному, ці засоби забезпечують можливість роботи з певним класом мереж Петрі – з базовими мережами, часовими мережами Петрі, стохастичними або розфарбованими.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Основною перешкодою для широкого застосування мереж Петрі є надто велика кількість елементів для побудови моделей навіть простих систем. Об’єктно-орієнтована технологія має ряд переваг для розбудови великих програмних систем. Тому є цілком логічною поява формалізмів, що поєднують об’єктно-орієнтовану технологію та мережі Петрі, зокрема технології Петрі-об’єктного моделювання. Доведені ефективність та поліноміальна обчислювальна складність алгоритму імітації Петрі-об’єктної моделі.

Постановка завдання. Метою даної роботи є вирішення задачі розробки інтелектуального компонента візуального програмування стохастичних мереж Петрі на базі існуючого програмного засобу Петрі-об’єктного моделювання.

Викладення основного матеріалу. В роботі розглядаються стохастичні мережі Петрі з часовими затримками, багатоканальними переходами та інформаційними зв’язками. На базі існуючого програмного засобу Петрі-об’єктного моделювання дискретно-подійних систем було розроблено компонент візуального програмування стохастичних мереж Петрі з наступними функціональними можливостями: зберігання мережі Петрі, побудованої за допомогою маніпулювання графічними об'єктами, у вигляді програмного коду; відновлення візуальної моделі системи з програмного коду; автоматичне розташування елементів мережі, що забезпечує легкість сприйняття моделі користувачем.

Висновки. В ході роботи було розроблено інтелектуальний компонент візуального програмування стохастичних мереж Петрі, що підвищує легкість сприйняття моделі користувачем і забезпечує вищу швидкість побудови та модифікації імітаційних моделей. Даний компонент планується використовувати для моделювання складних дискретно-подійних систем і тиражування стохастичних мереж Петрі.

Ключові слова:

візуальне програмування, дискретно-подійна система, стохастична мережа Петрі, імітаційне моделювання, Петрі-об’єктна модель

Список використаних джерел:

1Zaitsev, D. A. Clans of Petri Nets: Verification of protocols and performance evaluation of networks / D. A. Zaitsev. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2013. – 292 p.

2. Haas, P. J. Stochastic Petri Nets: Modelling, Stability, Simulation / P. J. Haas. – Springer Science & Business Media, 2006. – 510 p.

3. Aalst, W. Modeling Business Process – A Petri Net-Oriented Approach / W. Aalst, C.Stahl // The MITPress. – 2011. – 400 p.

4. Lakos, C. Object Oriented Modeling with Object Petri Nets / C. Lakos // Concurrent Object-Oriented Programming and Petri Nets. – 2001. – P. 1-37.

5. Стеценко И. В. Теоретические основы Петри-объектного моделирования систем / И. В. Стеценко // Математичні машини і системи. – 2011. – № 4. – С. 136–148.

6. Stetsenko, I. V. Petri-Object Simulation: Software Package and Complexity / I. Stetsenko, V. Dorosh, A. Dyfuchyn // Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015). – Warsaw (Poland), 2015. – P. 381–385.

7. Стеценко І. В. Об’єктно-орієнтоване моделювання систем з використанням мереж Петрі / І. В. Стеценко // Вісник ЧДТУ. – 2011. – № 2. – С. 3–9.

8. Стеценко І. В. Проектування графічного модуля програмного забезпечення Петрі-об’єктного моделювання систем / І. В. Стеценко, О. В. Василевська // Вісник ЧДТУ. – 2013. – № 2. – С. 13–18.

Завантажити