ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ НА ОСНОВІ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ

Автор:

Зубань Юрій Олександрович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Лаврик Тетяна Володимирівна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Іванець Сергій Анатолійович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність досліджень. Дистанційне навчання у вищих навчальних закладах є одним зі шляхів вирішення проблеми підвищення якості сучасної освіти. Розроблення якісного дистанційного курсу, який має забезпечувати досягнення мети навчання, є складною задачею, що потребує комплексного підходу і залучення фахівців різних галузей.

Постановка проблеми. Актуальною задачею для більшості університетів є побудова ефективної моделі взаємодії між учасниками проекту по розробці дистанційного курсу та розробка відповідного програмного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазвичай, автори курсів створюють дистанційний курс без використання спеціалізованих програмних рішень та без проведення процедури перевірки якості навчальних матеріалів.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. При створенні програмних продуктів широко використовується проектний підхід, однак він не використовується для створення дистанційних курсів. Досі не розроблене інтегроване середовище розробки, яке б дозволяло створювати, перевіряти і контролювати якість навчальних матеріалів.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є опис розробленої моделі створення дистанційних курсів у Сумському державному університеті, що успішно впроваджена у формі автоматизованого середовища розробки.

Виклад основного матеріалу. Були представлені основні концептуальні моделі фреймворку та основних учасників проекту по розробці дистанційних курсів. У статті дається опис кроків для створення дистанційних курсів: розробка навчально-методичних матеріалів, методичної та наукової складових, перевірка змісту навчальних об’єктів та комплексна перевірка дистанційних курсів. Для визначення якості навчальних матеріалів та аналізу стану розробки дистанційних курсів були використані якісні та кількісні показники.

Висновки. Розроблене інтегроване середовище створення дистанційних курсів дозволяє реалізувати комплексний підхід в рамках запропонованої моделі з метою отримання якісного навчального контенту дистанційних курсів.

Ключові слова:

дистанційне навчання, дистанційний курс, інтегроване середовище розроблення, комплексна перевірка, якість

Список використаних джерел:

1. Застосування електронного навчання для підготовки й підвищення кваліфікації фахівців ІТ-галузі у вищих навчальних закладах : монографія / А. В. Васильєв, Ю. О. Зубань, Ю. М. Коровайченко, С. М. Шкарлет. – Суми : СумДУ, 2013. – 138 с.

2. Інформаційне, методичне та організаційне забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України: монографія / М. П. Мазур, Ю. О. Зубань, В. О. Любчак, С. А. Іванець. – Суми : СумДУ, 2013. – 152 с.

3. Зубань Ю. О. Комп’ютерна програма «Платформа дистанційного навчання “Salamstein”» / Ю. О. Зубань, М. М. Луговий, Б. О. Кузіков // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – No.54241. – Державна служба інтелектуальної власності України, 2014. – Заявл. 24.03.2014; опубл. 05.05.2014.

4. Зубань Ю. О. Комп’ютерна програма «“Salamstein Studio” – модуль розробки матеріалів навчальних дисциплін платформи дистанційного навчання “Salamstein”» / Ю. О. Зубань, М. М. Луговий / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – No.54237. – Державна служба інтелектуальної власності України, 2014. – Заявл. 24.03.2014; опубл. 05.05.2014.

Завантажити