КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЧИЩЕННЯ ГЛИБИННИХ ШАРІВ ҐРУНТУ ВІД НАФТОПРОДУКТІВ

Автор:

Сємака Олексій Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Велика кількість об’єктів нафтового виробництва і техногенні аварії в них приводять до значного забруднення довкілля, джерела забруднення складно локалізувати та знешкодити.

Постановка проблеми. Потрібно підвищувати рівень очищення природного середовища (води та грунту) до повної ліквідації наслідків техногенних аварій, особливе занепокоєння викликає забруднення підземних водних горизонтів та грунтів нафтопродуктами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага приділяється існуючим різноманітним методам очищення вод і грунтів від нафтопродуктів,особлива роль надається сорбентам. Відомі пристрої та способи використовуються лише для очищення води та поверхні грунту від нафтопродуктів.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недоліком відомих пристроїв та технологій є неможливість їх використання у товщі забрудненої нафтопродуктами землі.

Постановка завдання. Метою є розробка технології очищення глибинних шарів грунту, реалізується за рахунок створення пристрою для транспортування бактерій біодеструкторів на необхідну глибину грунту та технології оборотної біоремедіації.

Викладення основного матеріалу. В процесі досліджень було запропоновано створення для транспортування біосорбенту у глибинні шари грунту пристрою,що складається з твердої оболонки.Оболонка виконана у вигляді перфорованої труби та має у нижній частині фланець у вигляді бура з ріжучими кромками, які виступають за зовнішню поверхню труби, що дозволяє транспортувати оболонку у глибинні шари грунту і багаторазово використовувати оболонку. На основіаналітичних та експериментальних досліджень була розроблена схема оборотної біоремедіації, що дозволяє візуально побачити механізм очистки забрудненої території від нафтопродуктів.

Висновки відповідно до статті. Вперше запропоновано технологію використання біодеструкторів у глибинних шарах грунту завдяки розробленому пристрою. Запропонований метод оборотної біоремедіації (система дренажів, подача водно-сорбентного розчину в ареал забруднення і повторного використання дренажних вод для очищення глибинних шарів грунту від нафтопродуктів). Розвинуто уявлення щодо оперативного відновлення екосистеми, реабілітації грунту і підземних вод від забруднення на основі методу оборотної біоремедіації.

Ключові слова:

екосистема, екологічна безпека, сорбент, пристрій, суміш нафтопродуктів, забруднення довкілля

Список використаних джерел:

1. Сємака О. М. До питання дослідження міграції суміші нафтопродуктів після техногенної аварії в м. Чернігів / О. М. Сємака // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2013. – Вип. 4 (64). – С. 143–149.

2. Гринчишин Н. М. Реабілітація ґрунтів, забруднених аварійними виливами нафтопродуктів / Н. М. Гринчишин, О. Ф. Бабаджанова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2012. – Вип. 22.07. – С. 43–49.

3. Патент на винахід UA №95859 від 12.09.2011 р. Біопрепарат для сорбції і деструкції вуглеводнів і спосіб очищення води та/або ґрунту від забруднень нафтою та нафтопродуктами / Іваниця Володимир Олексійович (UA); Гудзенко Тетяна Василівна (UA); Бєляєва Тамара Олексіївна (UA); Бобрешова Наталія Степанівна (UA); Кожанова Галина Андріївна (UA); Кривицька Тетяна Миколаївна (UA); Конуп Ігор Петрович (UA); Соловйов Валентин Іванович (UA); Філатов Кирило Дмитрович (UA); Баранов Олександр Опанасович (UA), патентовласники Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (UA), C02F 3/34 (2006.01), B09C 1/10 (2006.01), заявл. № a201004765 від 21.04.2010 року, Бюл. № 17, 12.09.2011 р.

4. Патент на винахід UA №2270 від 15.01.2004 р. Сорбент для усунення вуглеводнів нафти / патентовласники Соловйов Валентин Іванович (UA), МПК C02F 1/40 (2006.01), C02F 3/34 (2006.01), заявл. № a2003054123 від 06.06.2003 року, Бюл. № 1 від 15.01.2004 р.

5. Патент на винахід UA №1746 від 15.04.2003 р. Секція сорбуючого бона / патентовласники Кожанова Галина Андріївна, Солов'їв Валентин Іванович, 7CO2F1/4O, C02F3/34, заявл. № a2002086620 від 09.08.2002 року, Бюл. № 4 від 15.04.2003 р.

6. US. Patent Application Publication, Pub. No.: US 2012/0048811 A1, Pub. Date: Mar. 1, 2012., «Sub-surface hydrocarbon capture apparatus and method», Inventors Mark D. ShawJ. Tad Heyman, Int. Cl.C02F1/40E02B15/04, Appl. No.: 13/199,517, Filed: Sep. 1, 2011.

7. US. Patent Application Publication, Pub. No.: WO2010138583 A1, Pub. Date: 02.12.2010, «Method of producing naturally purified salt products», Inventors Matthew L. BollingerNicole M. DurchRobert Sung Lee, Int. Cl. C01F5/34, Appl. No.: PCT/US2010/036193, Filed: 26.04.2010.

8. US. Patent Application Publication, Pub. No.: US 2011/0203996 A1, Pub. Date: Aug. 25, 2011, «Process for the containment of oil spills», Inventors Carlos Felipe Forero Monsalve, Int. Cl. C02F 1/40 (2006,01), C02F 1/28 (2006,01), B01D 53/06 (2006,01), B08B 7/00 (2006,01), App1. No.: 12/660,185, Filed: Feb. 22, 2010.

9. US. Patent Application Publication, Pub. No.: Pub. No.: US 2011/0170953 A1, Pub. Date: Jul. 14, 2011, «Method and system for removing liquid hydrocarbons from contaminated soil», Inventors Charles M. Diamond, Int. Cl. C01F5/34, App1. No.: 12/975,468, Filed: Dec. 22, 2010.

10. Патент на корисну модель №111261 від 10.11.2016 р. Пристрій для очищення глибинних шарів ґрунту від нафтопродуктів / патентовласники О. М. Сємака, І. М. Іванова, А. Л. Котельчук, МПК (2016.01), E02B 15/10 (2006.01), B09C 1/00, C02F 101/32 (2006.01), заявл. № u 2016 03474 від 04.04.2016 року, Бюл. № 21 від 10.11.2016 р.

11. Сємака О. М. Оборотна біоремедіація – комплексна технологія ліквідації наслідків розливів нафти / О. М. Сємака // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28-30 травня 2015 р., Львів) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка», Упр. магістрал. газопроводів «Львівтрансгаз», Акад. метрології України [та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – С. 171–172.

Завантажити