ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАПОБІЖНОЇ ПРОФІЛЬНОЇ МУФТИ НА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДК:621.825

Автор:

Проценко Владислав Олександрович, Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність дослідження. Створення сучасних приводів високого рівня вимагає розроблення захисних пристроїв.

Постановка проблеми. Удосконалення існуючих і створення нових конструкцій запобіжних муфт є актуальним завданням для сучасної науки та техніки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань розроблення запобіжних розикових муфт присвячують увагу багато дослідників. Проте, ці конструкції зазвичай не в змозі компенсувати перекоси і забезпечити самоустановку деталей муфт.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Муфти профільного типу, що здатні виконувати запобіжні функції, володіють рядом переваг порівняно з поширеними фрикційними муфтами. Однак навантажувальна здатність таких муфт не досліджена, тому мету даної роботи становить оцінка навантажувальної здатності профільних відцентрових запобіжних муфт, оснащених гнучкими ланками.

Мета дослідження. Дослідження впливу конструктивних і експлуатаційних параметрів роликових запобіжних муфт профільного типу на їх характеристики є метою даної статті.

Виклад основного матеріалу. Виконана оцінка навантажувальної здатності муфти запропонованої конструкції. Отримані розрахункові формули для визначення номінального моменту та моменту спрацьовування запропонованої муфти. Також отримані вирази для обчислення коефіцієнтів точності та перевищення номінального моменту. Проаналізовано вплив кута монтажного зміщення на характеристики муфти. Доведено, що муфта має високу точність спрацьовування.

Висновки. За рахунок виконання теоретичних досліджень вперше отримані вирази для обчислення номінального моменту, що здатна передавати муфта запропонованої конструкції та моменту при якому починається її спрацювання, а також коефіцієнтів точності муфти та перевищення номінального моменту.

Встановлено, що муфта характеризується високою точністю спрацювання, оскільки теоретичний коефіцієнт її точності становить близько 1,1, що вигідно вирізняє її серед муфт подібного призначення.

Показано, що ці збільшенням кута монтажного зміщення роликів ξ навантажувальна здатність муфти збільшується, а точність спрацьовування погіршується. Так при збільшенні кута ξ з 30 до 60º номінальний момент Т збільшується з 18,7 Нм до 25,7 Нм (на 37%), момент спрацьовування Тсп збільшується з 19,01 Нм до 26,29 Нм (на 38%), коефіцієнт точності  зменшується з 1,04 до 1,07 (на 2,9%), коефіцієнт перевищення номінального моменту  зменшується з 1,018 до 1,025 (на 0,7%).

Ключові слова:

муфта, канат, навантажувальна здатність, момент, точність спрацьовування, ролик

Список використаних джерел:

1. Деталі машин. Розрахунок та конструювання : підручник / Г. В. Архангельський, М. С. Воробйов, О. І. Дубинець та ін. – К. : Талком, 2014. – 684 с.

2. Кулькові механізми вільного ходу : монографія / В. О. Малащенко, П. М. Гащук, О. І. Сороківський, В. В. Малащенко.  Львів : Новий Світ-2000, 2012.  212 с.

3. Khainar S. S. Design development, testing and analysis of torque limiter for overload protection / S. S. Khainar and S. N. Shelke // International journal of innovation in engineering research management. – 2014. – Vol. 01, Issue 05. – Pр. 1–5.

4. Лёзин Д. Л. Исследование упругих и упруго-предохранительных профильных муфт : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.02 «Машиноведение и детали машин» / Д. Л. Лёзин. – М., 1974. – 14 с.

5. Проценко В. О. Геометричні та силові параметри муфти з торцевою установкою канатів тангенціального розташування / В. О. Проценко, В. О. Настасенко, О. Ю. Клементьєва // Підйомно-транспортна техніка : науково-технічний та виробничий журнал. – 2015. – № 4. – С. 53–59.

6. Есипенко Я. И. Муфты повышенной точности ограничения нагрузки / Я. И. Есипенко, А. З. Паламаренко, М. К. Афанасьев. − К. : Технiка, 1972. − 168 с.

7. Кіндрацький Б. І. Алгоритм і оптимізаційна математична модель багатокритеріального структурно-параметричного синтезу запобіжних муфт / Б. І. Кіндрацький, О. О. Шпак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 613. – С. 126–132.

Завантажити