АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ УТВОРЕННЯ СУМАРНОЇ ПОХИБКИ ПРОФІЛЮ ВИРОБІВ ТИПУ ОБОЛОНОК З КРИХКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАННЯ

УДК:621.7.015

Автор:

Олійник Світлана Юріївна, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313, Україна)

Калафатова Людмила Павлівна, Донецький національний технічний університет (пл. Шибанкова, 2, м. Покровськ, 85300, Україна).

Поколенко Дмитро Валерійович , Науково-вимірювальний центр Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства «Кварсит»

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. До складнопрофільних тонкостінних оболонок із крихких неметалевих матеріалів, що використовуються в аерокосмічній техніці, пред'являються високі вимоги до якості поверхні, точності профілю і товщини оболонки, які забезпечуються при механічній обробці - алмазному шліфуванні. Сучасне устаткування дає можливість впроваджувати ефективні схеми різання і застосовувати адаптивне управління ходом технологічного процесу. Тому дослідження, пов'язані зі встановленням аналітичного зв'язку між явищами, що виникають під час механічної обробки таких виробів, і похибками їх форми і геометрії, є актуальними.

Постановка проблеми. Створення математичної моделі механізму утворення похибки профілю оболонок з ситалу при їх алмазному шліфуванні, яка враховує умови обробки і потрібна для розробки прогресивних технологічних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Більшість досліджень пов'язана з вирішенням завдання зменшення дефектності поверхневого шару крихких неметалевих матеріалів, яка викликана механічною обробкою. Ряд досліджень присвячений питанню підвищення ефективності обробки оболонок за рахунок зниження вібрацій в технологічній системі формоутворення виробів.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відсутні комплексні дослідження, які дозволяють оцінити сумарну похибку алмазного шліфування тонкостінних оболонок у залежності від умов обробки.

Постановка завдання. В статті представлена узагальнююча математична модель формування сумарної похибки профілю тонкостінної оболонки із ситалів з урахуванням факторів, які впливають на рівень коливань елементів технологічної системи шліфування і точність обробки.

Викладення основного матеріалу. Представлено математичний опис процесу виникнення похибки зовнішнього контуру тонкостінної оболонки під час її алмазно-абразивної обробки. В моделі ураховані впливи похибки установки заготовки на верстат, налагодження технологічної системи шліфування і рівня коливань елементів технологічної системи на похибку формування профіля виробу.

Висновки до статті. Рішення, які отримані з використанням математичної моделі, дозволяють визначити сумарну похибку обробки тонкостінних виробів і дослідити способи її зменшення.

Ключові слова:

оболонка, алмазне шліфування, вібрації в технологічній системі, хвилястість, похибка профілю

Список використаних джерел:

1. Гусев В. В. Технологическое обеспечение качества обработки изделий из технической керамики : монография / В. В. Гусев, Л. П. Калафатова. – Донецк : ДонНТУ, 2012. – 252 с.

2. Гусев В. В. Обоснование расчетной схемы для исследования динамического состояния технологической системы алмазно-абразивной обработки тонкостенных оболочек из ситалла / В. В. Гусев, Л. П. Калафатова, С. Ю. Олейник // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. праць. – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – Вип. 6. – С. 14–23.

3. Гусев В. В. Исследование динамического состояния технологической системы алмазно-абразивной обработки тонкостенных оболочек из ситаллов / В. В. Гусев, Л. П. Калафатова, С. Ю. Олейник // Вісник СевНТУ. Серія: Машиноприладобудування та транспорт : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 128. – C. 60–67.

4. Поколенко Д. В. Підвищення ефективності обробки антенних обтічників із ситалів за рахунок удосконалення технології алмазного шліфування : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / Поколенко Дмитро Валерійович ; ДонНТУ. – Донецьк, 2014. – 20 с.

5. Олейник С. Ю. Оценка параметров волнистости поверхности на операции глубинного алмазного шлифования крупногабаритных тонкостенных ситалловых оболочек / С. Ю. Олейник // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Машинобудування і машинознавство». – 2015. – № 1 (12). – С. 40–46.

6. Олійник С. Ю. Забезпечення якості обробки тонкостінних ситалових оболонок шляхом покращення динамічних характеристик технологічної системи шліфування : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / Олійник Світлана Юріївна ; ДонНТУ. – Красноармійськ, 2014. – 20 с.

7. Адаптивное управление станками : монография / [под ред. Б. С. Балакашина]. – М. : Машиностроение, 1973. – 688 с.

8. Гусев В. В. Повышение виброустойчивости технологической системы во время алмазного шлифования тонкостенных оболочек вращения из ситаллов / В. В. Гусев, Л. П. Калафатова, С. Ю. Олейник // Резание и инструмент в технологических системах : междунар. научн.-техн. сб. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – Вип. 83. – С. 86–92.

Завантажити