АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ

УДК:504.055(477-25)(043.2)

Автор:

Зацерковний Віталій Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033,Україна).

Руль Наталія Володимирівна,

Плічко Людмила Володимирівна, Куликівський районний центр позашкільної освіти (вул. Шевченка, 4а, смт. Куликівка, Чернігівська область, 16300, Україна)

Кривоберець Сергій Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Рельєф земної поверхні зазнає інтенсивних змін і актуальною є задача швидкого корегування і відображення цих змін в ЦМР з мінімальними витратами.

Постановка проблеми. З появи перших карт постала проблема відображення рельєфу у 3D на двовимірній карті, експерименти зі створення ЦМР, засвідчили, що це є інструмент для аналізу різноманітних антропогенних об’єктів, природних процесів і явищ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням рельєфу місцевості і розробкою алгоритмів створення ЦМР займалися ряд науковців, ними розроблені методики побудови ЦМР та різні способи створення 3D моделей.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодення потрібно провести огляд моделей створення ЦМР з метою їх порівняння і визначення оптимальності їх використання, бо рельєф постійно зазнає суттєвих змін і тому важливим завдання є відображення і корегування цих змін в ЦМР з найменшими витратами.

Мета статті. Є задача проведення порівняльного аналізу існуючих методик побудови максимально коректних ЦМР.

Виклад основного матеріалу. Тривимірне подання рельєфу засобами ГІТ є напрямком геоінформатики у ситуаційному моделюванні, аналізі проектів і рішень; розвитку транспортної і інженерної інфраструктури, в промисловості, сільському господарстві, моніторингу надзвичайних ситуацій, в моделюванні родовищ корисних копалин, як засіб просторової організації різночасових даних, для виконання аналітичних розрахунків і як інструмент підтримки прийняття управлінських рішень тощо.

Висновки і пропозиції. За допомогою ЦМР можна досліджувати і розв’язувати завдання одержання інформації про рельєф, гідрологічну мережу, морфометричні показники, методи аналізу ерозійних процесів, при кадастрових роботах тощо. З удосконалюванням ЦМР можливе вироблення нових підходів для їх створення чи поєднання декількох між собою.

Ключові слова:

цифрова модель рельєфу (ЦМР), інтерполяція, інтерполяційні методи, TIN-модель, кригінг, SRTM, топо в растр

Список використаних джерел:

 1. Геоінформаційні системи в науках про Землю / В. І.Зацерковний, І. В.Тішаєв, І. В. Віршило, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 510 с.

 2. Бурачек В. Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних / В. Г. Бурачек, О. О. Железняк, В. І. Зацерковний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 440 с.

 3. Сербенюк С. Н. Методы моделирования геополей по данным в нерегулярно расположенных точках / С. Н. Сербенюк, С. М. Кошель, О. Р. Мусин // Геодезия и картография. – 1990. – № 1. – С. 31–35.

 4. Полетаев А. М. Методы сертификационных испытаний цифровых моделей рельефа, сформированных на основе данных дистанционного зондирования Земли / А. М. Полетаев // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. – 2009. – Вып. 6, т. 1. – С. 220–226.

 5. Часковський О. Г. Створення цифрових моделей рельєфу на основі даних аерофотознімання [Електронний ресурс] / О. Г. Часковський. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/lglpdp/2009_35/35-3.pdf.

 6. Что такое SRTM? Данные SRTM, и где cкачать SRTM [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mapgroup.com.ua/articles/dzz/109-dannye-srtm-sposoby-polucheniya-dannykh.

 7. Процик М. Т. Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних ґрунтових процесів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.24.01 «Геодезія, фотограмметрія та картографія» / М. Т. Процик. – Львів, 2012. – 26 с.

 8. Sibson, R. (1981). A brief description of natural neighbor interpolation (Chapter 2). In V. Barnett. Interpreting Multivariate Data. Chichester: John Wiley. pp. 21–36.

 9. Шипулін В. Д. Основи ГІС-аналізу : навч. посіб. / В. Д. Шипулін. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 330 с.

 10. Новаковский Б. А. Цифровые модели рельефа реальных и абстрактных геополей / Б. А. Новаковский, С. В. Прасолов, А. И. Прасолова. – М. : Научный мир, 2003. – 95 с.

 11. Хромых В. В. Цифровые модели рельефа : учеб. пособие / В. В. Хромых, О. В. Хромых. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2007. – 178 с.

Завантажити