ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ КАРТ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

УДК:004.94; 004.023

Автор:

Казимир Володимир Вікторович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Посадська Аліна Сергіївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Задача розробки програмних засобів, здатних повною мірою реалізувати можливості систем імітаційного моделювання для отримання статистичних оцінок кількісних характеристик систем, представлених на концептуальному рівні у вигляді когнітивних карт, є актуальною.

Постановка проблеми. При дослідженні складних систем та процесів, що важко формалізуються, доцільно використовувати метод когнітивного моделювання для аналізу та прогнозування поведінки об’єкту дослідження. Такий прогноз, як правило, робиться за допомогою спеціально розроблених програмних засобів методом імітаційного моделювання. Однак їхні можливості суттєво обмежені в плані створення моделей, їх верифікації та проведення модельних експериментів, а також відносно порівняння альтернатив при прийнятті рішень, які можуть бути оцінені з урахуванням можливих ризиків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останніх дослідженнях сформульовано основні теоретичні принципи побудови когнітивних карт, в тому числі нечітких когнітивних карт, та надані чисельні приклади їх застосування в соціально-економічних, екологічних, політичних та інших предметних областях.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Через обмеженість можливостей існуючих програмних засобів когнітивного аналізу в питаннях прогнозування станів системи в динаміці, питання прогнозування зміни станів факторів, тим більше в умовах невизначеності, висвітлені недостатньо.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування підходу до дослідження когнітивних карт з метою прогнозування станів системи, що змінюються під впливом факторів, який базується на застосуванні розподіленої системи імітаційного моделювання.

Викладення основного матеріалу. Когнітивна карта – це орієнтований граф, ребрам якого поставлені у відповідність деякі ваги. Для прогнозування станів системи, що змінюються під впливом факторів, пропонується застосувати розподілену систему імітаційного моделювання EMS. В ході імітаційного моделювання когнітивна карта розглядається як концептуальна модель, а для її формалізації використовуються керуючі Е-мережі. Також наведено приклад використання запропонованого підходу для прогнозування зміни станів екосистеми, в тому числі під впливом альтернативних управлінських рішень.

Висновки відповідно до статті. Задіяна в запропонованому підході інформаційна технологія, що базується на використанні формального апарату керуючих Е-мереж, забезпечує переведення процесу дослідження когнітивних карт від аналітично-розрахункового порівняння до статистичного оцінювання параметрів системи.

Ключові слова:

нечітка когнітивна карта, когнітивне моделювання, прогнозування поведінки системи, Е‑мережі, прийняття рішень

Список використаних джерел:

1. Кулинич А. А. Компьютерные системы моделирования когнитивных карт: подходы и методы / А. А. Кулинич // Пробл. управл. – 2010. – № 3. – С. 2–16.

2. Силов Б. В. Принятие стратегических решений в нечѐткой обстановке / Б. В. Силов. – М. : ИНПРО-РЕС, 1995. – 228 с.

3. Авдеева З. К. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями) / З. К. Авдеева, С. В. Коврига, Д. И. Макаренко // UBS. – 2007. – Issue 16. – С. 26–39.

4. Горелова Г. В. Имитационное моделирование вариантов резервирования в распределенных информационно-управляющих системах с децентрализованной организацией / Г. В. Горелова, Э. В. Мельник // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2013. – № 3 (140). – С. 184–193.

5. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iis.ru/events/19981130/maximov.ru.html.

6. Гожий О. П. Побудова динамічних моделей на основі нечітких когнітивних карт для вирішення задач сценарного планування / О. П. Гожий // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – № 7. – С. 13–17.

7. Вергунова І. М. Системне моделювання в економіці (блок 2) (для студентів за напрямом підготовки 8.04030203 – соціальна інформатика) / І. М. Вергунова. – К. : ФОП Корзун Д. Ю. 2013. – 106 с.

8. Когнитивные карты с интерпретацией концептов и связей между ними совокупностью аргументов двузначной логики / А. И. Каяшев, М. И. Шарипов, Е. А. Муравьёва, К. А. Багров // В сборнике: XII всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014. – М. : Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. – С. 4126–4131.

9. Казимир В. В. Розподілена система імітаційного моделювання EMS / В. В. Казимир, Г. А. Сіра, І. І. Мушкетик // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – № 3. – С. 144–153.

10. Робертс Ф. С. Дискретные математические модели с приложениями к биологическим и экологическим задачам / Ф. С. Робертс. – М. : Наука, 1986. – 496 с.

11. Казимир В. В. Динамічна оцінка ризику виконання плану робіт методом імітаційного моделювання / В. В. Казимир, А. С. Посадська // Технічні науки і технології : науковий журнал. – 2016. – № 3(5). – С. 113–122.

Завантажити