РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

УДК:005.8:378

Автор:

Рижков Олександр Сергійович, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, Україна

Мова статті: російська

Анотація:

Актуальність теми дослідження

В умовах конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг вибір невідповідної методології управління освітнім проектом, нераціональний розподіл ресурсів, несвоєчасний контроль якості наданої послуги можуть привести не тільки до втрати існуючого контракту, але і до зниження репутації університету на міжнародній арені.

Постановка проблеми

У концепціях міжнародної діяльності українських університетів відсутній уніфікований підхід до виконання міжнародних контрактів з надання освітніх послуг іноземним громадянам. Як наслідок, недостатній рівень конкурентоспроможності на міжнародній арені.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Особливу увагу слід приділяти абітурієнтам з Китайської Народної Республіки. Згідно «Звіту про розвиток навчання китайських студентів за кордоном» Китай посів перше місце в світі по числу громадян, які відправляються щорічно на навчання за кордон. За статистичними даними ЮНЕСКО, число китайських студентів за кордоном становить 14% від загальносвітового обсягу, перетворюючи Китай в найбільшого постачальника іноземних студентів.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми

Мало уваги приділяється щодо секторального розподілу відповідальності при управлінні проектами міжнародних освітніх програм. Відсутня універсальна обчислювальна програма для розрахунку за методологією оцінювання якості.

Постановка задачі

Розробити уніфіковану методологію управління проектами з надання освітніх послуг іноземному замовнику.

Виклад основного матеріалу

Розроблено інноваційну методологію управління проектами з надання освітніх послуг іноземному замовнику. У цій методології застосовується загальний розрахунок кількісної оцінки якості надання освітніх послуг. Була створена універсальна обчислювальна програма. Отримані результати дали можливість швидко вносити корективи в навчальний процес з метою підвищення якості освітніх послуг для міжнародного замовника.

Висновки

1. Була розроблена методологія управління проектом з надання освітніх послуг для іноземного замовника. В рамках методології для спільної освітньої програми «2 + 2» було розроблено та впроваджено секторальний розподіл відповідальності при управлінні проектом.

2. Обрано загальний розрахунок кількісної оцінки якості навчання.

3. Розроблено універсальну обчислювальну програма для розрахунків кількісної оцінки якості викладання.

4. Методологія УПО була впроваджена в робочі процеси Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова і його китайських партнерів.

Ключові слова:

кількісна оцінка якості, принципові підходи управління проектами, міжнародна освітня програма

Список використаних джерел:

1. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII». – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

2. Доклад о развитии обучения китайских студентов за границей : доклад / Научно-исследовательский центр Китая и глобализации совместно с Академией общественных наук КНР. – П., 2013.

3. Бобрицька В. І. Мобільність як ключовий принцип формування європейського освітнього простору // Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2013. – № 3, Д. 2. – С. 234–238.

4. Focus on Higher Education in Europe: The Impact of the Bologna Process [Электронный ресурс] / European Commission – Режим доступа :http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf.

5. The Bologna Process 2020 – The European, Higher Education Area in the new decade [Электронный ресурс] / Communiqe of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-Ia-Neuve. – Режим доступа : https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/Bologna_2009_Leuven-Communique.pdf – 29.04.2009 г. – Заглс экрана.

6. Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World / Calculated based on the data from UNDP. – New York, 2013.

7. Регіональний ринок праці – фактор, що визначає підготовку молодих спеціалістів / С. Б. Бєліков, О. В. Климов, Д. В. Павленко, Д. В. Ткач // Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». – К. : Інститут вищої освіти НАПН України, 2013. – № 3, Д. 2. – С. 113–116.

8. Рыжков С. С. Отчёт ректора за 5 лет работы / С. С. Рыжков. – Николаев : Издательство НУК, 2013. – С. 109–133.

9. Керівництво з питань проектного менеджменту : пер. с англ. / под. ред. С. Д. Бушуева. – К. : Ділова Україна, 2000. – 196 с.

10. Бурков Н. В. Модели и механизмы теории активных систем в управлении качеством подготовки специалистов / Н. В. Бурков, Д. А. Новиков. – М. : Исследовательский центр проблем управления качеством подготовки специалистов, 1998. – С. 128–155.

11. Зиннуров У. Г. Оценка затрат на подготовку специалистов в зависимости от квалификационных требований к выпускнику / У. Г. Зиннуров, М. Б. Гузаиров. – М. : ИЦ, 1991. С. 24–41.

12 Кадикова І. М. Застосування збалансованої системи показників для управління факультетом ВНЗ / І. М. Кадикова, А. Л. Алфьорова, І. В. Челпанова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: Проблеми теорії практики. – 2010. – № 3 (11). – С. 40–53.

13. Хотомлянський О. Методичні питання оцінювання результатів професійної діяльності професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу / О. Хотомлянський, Т. Дерев’янко // Освіта і управління. – 2006. – Т.9, № 3-4. – С. 145–151.

14. Балыхин Г. А. Управление развитием образования: организационно-экономический аспект / Г. А. Балыхин. – М. : Экономика, 2003. – 428 с.

15. Abdelzahir Abdelmaboud, Dayang N.A. Jawawi, Imran Ghani, Abubakar Elsafi, Barbara Kitchenham, Quality of service approaches in cloud computing: A systematic mapping study, Journal of Systems and Software, Volume 101, March 2015, Pages 159-179, ISSN 0164-1212, http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.015.

16. Daniel Carlos Gutiérrez, Elia Guadalupe Villegas, The Importance of Teaching Methodology in Higher Education: A Critical Look, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 174, 2015, Pages 377-382, ISSN 1877-0428, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.677.

17. Vladislav Serikov, Victoria Pichugina, Nina Saurenko, Project Approach as the Methodology of Constructing the Content and Technology of University Education, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 214, 2015, Pages 399-406, ISSN 1877-0428, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.686.

18. Mária Ďurišová, Alžbeta Kucharčíková, Emese Tokarčíková, Assessment of Higher Education Teaching Outcomes (Quality of Higher Education), Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 174, 2015, Pages 2497-2502, ISSN 1877-0428, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.922.

19. Mahdi Bohlouli, Nikolaos Mittas, George Kakarontzas, Theodosios Theodosiou, Lefteris Angelis, Madjid Fathi, Competence assessment as an expert system for human resource management: A mathematical approach, Expert Systems with Applications, Volume 70, 15 March 2017, Pages 83-102, ISSN 0957-4174, http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2016.10.046.

20. Рыжков А. С. Управление качеством образования НУК по программе «2+2» с Международным морским колледжем Чжэцзян / А. С. Рыжков // Сборник научных работ НУК. – 2017. – № 2.

21. Learn with MATLAB and Simulink Tutorials [Электронный ресурс] / The MathWorks, Inc. – Режим доступа : https://www.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html.

22. Рыжков А. С. Управление качеством образования НУК по программе «3+Х» с Международным морским колледжем Чжэцзян / А. С. Рыжков // Международный сборник научных работ НУК. – 2017. – № 1.

23. Рыжков А. С. Разработка методологии управления проектом по оказанию образовательных услуг иностранному заказчику / А. С. Рыжков // Сборник научных работ НУК. – 2017. – № 1.

24. Matthew Guay Project Management 101: The Complete Guide to Agile, Kanban, Scrum and Beyond [Электронный ресурс] / Zapier  Режим доступа : https://zapier.com/learn/project-management/project-management-systems.

Завантажити