ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМПЕТЕНЦІЇ

УДК:004.02:007

Автор:

Трунова Олена Василівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. У статті йдеться про те, що професійна компетентність випускника визначає його конкурентоздатність на ринку праці, що для університету є показником ефективності його освітньої діяльності.

Постановка проблеми. Компетенція являє собою складну структуру, що складається з різних компонентів (знань, умінь, навичок і досвіду діяльності), формується поступово по мірі навчання. Характеристикою процесу формування компетенції є рівень її сформованості, що змінюється в часі. Метою процесу формування компетенції є досягнення певного рівня її сформованості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на величезну кількість робіт в різних областях науки, присвячених даній тематиці, залишається ще дуже багато недосліджених питань

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз показав, що найбільш невивченими є процеси планування і розробки освітньо-професійної програми (ОПП).

Постановка завдання. З метою подальшого розвитку системно-інтеграційних уявлень про функціонування і розвиток майбутнього ІТ-спеціаліста, вивчення всіх складових компетентнісного підходу в процесі формування професійної компетентності запропоноване використання поняття життєвого циклу компетенції (ЖЦК). Основна мета статті полягає в тому, щоб представити нову модель ЖЦК, яка могла б слугувати підґрунтям для створення інформаційної підтримки процесів планування і розробки освітньо-професійної програми та інших фаз розвитку компетенції.

Викладення основного матеріалу. Розглянута динамічна модель ЖЦК та її основні п’ять фаз: 1) планування (формування банку даних дисциплін, визначення набору компетенцій, формування структури ОПП, корегування документів освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і ОПП, формування навчальних планів спеціальностей і робочих програм дисциплін); 2) формування (зовнішньо незалежне тестування, вивчення дисциплін циклу математичної та природничо-наукової підготовки, поточний контроль, проміжний контроль); 3) зростання (вивчення дисциплін як циклу математичної та природничо-наукової підготовки і циклу професійної та практичної підготовки, поточний контроль, проміжний контроль, навчальна практика, науково-дослідна робота і новий напрямок - робота в стартапах); 4) зрілості (виробнича практика, НДР, робота в стартапах, підсумкова атестація, обов’язковий підсумковий контроль); 5) диверсифікації/занепаду - обов’язково повинна бути практично-орієнтованою і носити міждисциплінарний характер, сприяти інтеграції результатів освіти з освоєнням компетенцій. Для кожної фази наведена її ґрунтовна характеристика: визначені мета, зміст, структура. Виділені фактори, що визначають рух компетенції від однієї фази свого розвитку до іншої та механізм переходу від стадії до стадії.

Висновки. Розроблена модель ЖЦК надає можливість створення інформаційної підтримки, не тільки в межах ОПП.

Ключові слова:

компетентність, компетенція, динамічна модель життєвого циклу компетенції

Список використаних джерел:

1. Герасимова В. А. Модели жизненного цикла компетенции / В. А. Герасимова, О. М. Шикульская // Технические науки – от теории к практике : сб. ст. по матер. XL Междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск : СибАК, 2014. – № 11(36). – С. 23–28.

2. Каюкова И. В. Разработка математических методов и моделей анализа и прогнозирования качества обучения в вузе на основе компетентностного подхода : дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.13 / Каюкова Инна Викторовна ; [Волгоградский государственный технический университет]. – Волгоград, 2014. – 138 с.

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / [Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина, О. В. Овчарук та ін.] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

4. Лисицина Л. С. Концепция и методология управления разработкой образовательного процесса по подготовке компетентных выпускников средствами сетевой информационной системы : дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 / Лисицына Любовь Сергеевна ; [Санкт-Петербургский государственный университет]. – Санкт-Петербург, 2008. – 184 с.

5. Овчинников П. В. Математические модели и инструментарий проектирования адаптивных образовательных траекторий для подготовки конкурентоспособных специалистов в вузах : дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.13 / Овчинников Петр Вячеславович ; [ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет»]. – Ростов-на-Дону, 2014.  190 с.

6. Перова Л. Г. Комбинированное управление процессом формирования компетенций студентов технического вуза : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.10 / Перова Лариса Геннадьевна ; [Астраханский государственный технический университет]. – Астрахань, 2013. – 156 с.

7. Пирская А. С. Автоматизация управления образовательными траекториями студентов на основе результатов освоения компетенций ФГОС ВПО : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Пирская Анна Сергеевна ; [Санкт-Петербургский национальный университет информационных технологий, механики и оптики]. – СПб., 2012. – 229 с.

8. Сибикина И. В. Модели и алгоритмы формирования и оценки компетенций выпускника вуза : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.10 / И. В. Сибикина. – Астрахань, 2012. – 16 с.

9. Столбова И. Д. Адаптивное управление качеством предметной подготовки техническом вузе на основе компетентностного подхода : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.10 / Столбова Ирина Дмитриевна ;[Пермский национальный исследовательский политехнический университет]. – Пермь, 2012. – 339 с.

10. Тумбинская М. В. Принятие решений при оценивании знаний и управлении в интерактивной обучающей системе : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.10 / Тумбинская Марина Владимировна ; [Уфимский государственный авиационный технический университет]. – Уфа, 2011. – 167 с.

11. Tightening the Life-Cycle Construct: A Taxonomic Study of Growth Stage Configurations in High-Technology Organizations / S. H. Hanks, C. J. Watson, E. Jansen, G. N. Chandler // Entrepreneurship Theory and Practice. – 1993. – Vol. 18. – № 2. – Pр. 5–30.

12. Lester D. L. Organizational life cycle: A five stage empirical scale / D. L. Lester, J. A. Parnell, A. Carraher // International Journal of Organizational Analysis. – 2003. – Vol. 11 (4). – Pр. 339–354.

13. Smith K. G. Top level management priorities in different stages of the organizational life cycle / K. G. Smith, T. R. Mitchell, C. E. Summer // Academy of Management Journal. – 1985. – Vol. 28 (4). – Pр. 799–820.

Завантажити