ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

УДК:637.09

Автор:

Жулінська Оксана Володимирівна, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, 61045, Україна)

Свідло Карина Володимирівна, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, 61045, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Існуючі математичні моделі (функції бажаності) дозволяють тільки оцінювати якість продукції і процесів різної природи, але не розроблено дієвого математичного методу для визначення комплексного показника якості продукції функціонального призначення.

Постановка проблеми. Вирішення проблеми якості і безпечності функціональних харчових продуктів (ФХП) має комплексний характер, потребує врахування галузевих особливостей формування якості на всіх етапах виробництва сільськогосподарської продукції, її перероблення, зберігання, транспортування і реалізації готової продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботах [4,5,6] в якості функції для переводу різнорозмірних показників якості в безрозмірну величину використовували функцію бажаності Харінгтона, яка має подвійний експоненціальний вигляд [7]. Для одержання загальної оцінки якості виробу виникла потреба нормалізувати результати експерименту.

Виділення недосліджених частин загальної потреби. В чинне законодавство ФХП потрібно внести нормативні параметри якості та безпеки, а також норми, які б зобов'язували виробників відповідно маркувати харчові продукти, що мають статус функціональних.

Постановка завдання. Застосування цієї методики (оцінки якості ФХП із застосуванням афінних перетворень) надає найбільш точні показники якості за результатами вибірки.

Викладення основного матеріалу. Побудова більш точної (узагальненої) моделі оцінки показників якості ФХП. Визначення числових характеристик моделі. Аналіз цієї моделі і порівняння з попередніми оцінками якості. Побудова методики оцінки якості ФХП із застосуванням афінних перетворень, яка може бути застосована при будь-якому ідеальному значенні.

Висновки відповідно до статті. Отримані результати для суміші розподілу найбільшого та найменшого значень випадкових величин дозволили створити метод оцінки якості виробу, що дозволяє вирішувати ряд практичних завдань та може застосовуватися при методі контролю показників якості і безпеки ФХП; забезпечення відповідності технічних умов чинним законодавчим нормам та стандартам.

Ключові слова:

функціональні харчові продукти, управління якістю та безпечністю, математичний метод, математичне сподівання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, центральний момент третього порядку, центральний момент четвертого порядку, коефіцієнт асиметрії та коефіцієнт ексцесу

Список використаних джерел:

 1. Петрова Ж. А. Инновационная технология получения функциональных порошков из растительного сырья / Ж. А. Петрова // Збірник наук. праць Вінницького нац. аграр. у-ту. – 2012. – Вип. 11, т. 2. – С. 351–355.

 2. Сердюк А. М. Еколого-гігієнічні проблеми харчування / А. М. Сердюк // Журнал Академії медичних наук України. – 2002. – T. 8, № 4.  С. 677–684.

 3. Аминева И. Я. Кондитерские изделия функционального назначения с добавлением овсяной муки / И. Я. Аминева, М. Ю. Тамова, В. К. Кочетов // Известия вузов. Пищ. технология. – 2010. – № 1. – С. 121–122.

 4. Трищ Р. М. Обобщённая точечная и интервальная оценки качества изготовления детали ДВС / Р. М. Трищ, Е. А. Слитюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 1. – С. 63–67.

 5. Трищ Р. М. Точечная и интервальная оценки качества изделий / Р. М. Трищ, Е. А. Слитюк // Вестник НТУ „ХПИ” : зб. наук. пр. – 2006. – Темат. вып. 27 : Новые решения в современных технологиях. – С. 96–102.

 6. Тріщ Г. М. Розробка методології оцінювання процесів систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 / Г. М. Трiщ ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2014. – 162 с.

 7. Harrington E.C. Calculation of the generalized index of metallic primitives / E. C. Harrington // Chem. Engng. Progr. – 1963. – № 59. – С. 132–147.

 8. Гумбель Э. Статистика экстремальных значений / Э. Гумбель. – М. : Мир, 1965. – 450 с.

 9. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов / Н. Ш. Кремер. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000.  543 с.

 10. Пугачев В. С. Теория вероятностей и математическая статистика / В. С. Пугачев. – 2-е изд., исправ. и доп. – М. : Физматлит, 2002. – 496 с.

 11. Ламнауэр Н. Ю. Расчет обобщенного показателя качества детали / Н. Ю. Ламнауэр // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. – 2015. – № 2. – С. 68–71.

 12. Кендалл М. Теория распределений : пер. с англ. / М. Кендалл, А. Стьюарт ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Наука. Главная редакция физ.-мат. литературы, 1966. –588 с.

Завантажити