ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ

УДК: 697

Автор:

Лапа Марина Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Двоєглазова Марина Валеріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Печонкін Ілля Сергійович, група компаній ЛІРА (вул. Кадетський Гай, 6а, оф. 209, м. Київ, 03048, Україна).

Лапа Юлія Борисівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність дослідження. Україна споживає у загальному балансі велику частку імпортних енергоресурсів та є однією з енергозалежних країн Європи, існує проблема неефективного використання енергоресурсів. В Україні понад 30 % кінцевої енергії споживається будинками підчас експлуатації.

Постановка проблеми. Енергоресурси мають бути використані більш ефективно шляхом застосування заходів, які здійснені технічно, обґрунтовані економічно, а також прийнятні з екологічної та соціальної точок зору, тобто викликає мінімум змін звичного способу життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проектуванню енергоефективних будинків присвячені роботи М.М. Бродач, А.Н. Дмитрієва, Т.А. Маркуса, Е.Н. Морриса, В.Л. Мартинова, Т.О. Кащенко, М.П. Селіванова, Ю.А. Табунщикова, Н.В. Шилкіна.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Сучасні будівлі мають великі резерви підвищення їх теплової ефективності, але науковці недостатньо вивчили особливості формування їх теплового режиму, а проектувальники не вміють оптимізовувати потоки тепла і маси в огородженнях і будівлях.

Постановка завдання. Аналіз нормативної та законодавчої бази, недоліків існуючої забудови, розробка рекомендацій для підвищення якості та ресурсоздатності будівель шляхом забезпечення їх енергоефективності.

Викладення основного матеріалу. Аналіз існуючої малоповерхової забудови показав, що підчас проектування не розраховується термомаса та енергетична ефективність будівлі, не застосовується пасивний дизайн, вікна не враховують рух та направлення сонячних променів, кровля не пристосована для установки сонячних колекторів, фундаменти не енергоефективні, часто відсутні утеплюючий та відбиваючий прошарок, забудовники не проводять енергоаудит зведених об’єктів та будівель після капітальної реконструкції. Населення, вкладаючи величезні кошти в хаотичну термомодернізацію своїх квартир та будинків, абсолютно не впливає на зниження енергоспоживання, а в більшості випадків, навпаки, його множить. Розглянуто енергоспоживання та тепловтрати на протязі життєвого циклу будівлі, заходи для забезпечення енергоефективності будівель та зниження витрат: застосування сучасних теплоізоляційних матеріалів та огороджуючих конструкцій, конструювання без теплових мостів, герметична оболонка будівлі, правильна експлуатація сонячного тепла, пасивний дизайн.

Висновки. Для підвищення якості будівель, їх енергоефективності та ресурсоспроможності необхідно враховувати ряд принципів екологічного дизайну при будівництві та реконструкції:зменшити споживання ресурсів, особливо невідновлюваних ресурсів через енергоефективні конструкції, використання технологій пасивного сонячного опалення/охолодження, природної вентиляції і природного освітлення; розробка доступних методичних рекомендацій, посібників місцевихї органів влади для населення щодо забезпечення енергоефективності будівель при будівництві та реконструкції приватних житлових будинків та термомодернізації квартир.

Ключові слова:

енергоефективність, якість будівель, експлуатація будівель

Список використаних джерел:

1. Вольфганг Ф. Основные положения по проектированию пассивных домов Ф. Вольфганг. – М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. – 144 с.

2. Держенергоефективності України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. – Режим доступу : http://saee.gov.ua.

3. Експлуатація та ремонт будівель міської забудови. Ч. 1 / [під ред. М. М. Попович, Т. В. Прилипко, Т. Е. Потапова]. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 96 с.

4. Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT): ДСТУ ISO 50001:2014. – [Чинний від 16.09.2014]. – К. : МінекономрозвиткуУкраїни, 2015. – 27 c. – (Державний стандарт України).

5. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-31:2006. – [Чинний від 2007-04-01]. – К. : Мінбуд України, 2006. – 73 c.

6. Лапа М. В. Развитие научных основ повышения качества эксплуатации и ресурсоспособности критически важных объектов инфраструктуры : монография / М. В. Лапа, К. Н. Маловик. – Х. : Индустрия, 2016. – 280 с.

7. Лапа М. В. Управління документацією при виконанні ремонтно-будівельних робіт / М. В. Лапа, Н. М. Сташкевич, І. С. Печонкін // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (19-22 травня 2015 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 192–194.

8. Підвищення якості планування та проведення поточних і капітальних ремонтів виробничих будівель, споруд на АЕС / М. В. Лапа, М. А. Цезарук, І. С. Печонкін, Є. В. Мирошниченко // Збірник наукових праць СНУЯЕтаП. – 2013. – № 4 (26). – С. 156–163.

9. Табунщиков Ю. А. Энергоэффективные здания / Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач, Н. В. Шилкин. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2003. – 200 с.

10. Indigo shire council [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.indigoshire.vic.gov.au.

Завантажити