ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МОЛОЦІ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ НАССР

DOI:10.25140/2411-5363-2017-2(8)-179-187

Автор:

Буяльська Наталія Павлівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Денисова Наталя Миколаївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Купчик Олена Юріївна, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка (вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів, 14013, Україна)

Прус Тетяна Іванівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Несприятлива екологічна ситуація, що нині склалася в Україні, негативно впливає на якість та безпеку сільськогосподарської, в тому числі молочної, продукції. Екологічно забруднені молочні продукти негативно впливають на здоров’я людини, адже саме молоко входить до складу багатьох рецептур, особливо дитячого харчування.

Постановка проблеми. Визначення концентрації важких металів у молоці та молочних продуктах, з огляду на їх загальнотоксичні, канцерогенні, тератогенні, ембріотоксичні властивості, є необхідною ланкою при реалізації системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point) на підприємствах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішенню наукових та практичних питань, повязаних із моніторингом важких металів у довкіллі, накопиченню в кормах, воді, продукції тваринництва, розробці способів їх елімінації із організму, присвячені роботи багатьох відомих вчених та практиків.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на численні дослідження, в літературних джерелах відсутні систематичні відомості про вміст важких металів в молоці та молочній продукції та відомості про ризики, пов’язані з їх вживанням.

Постановка завдання. Метою роботи було визначення вмісту важких металів, як одних з основних хімічних чинників небезпек при реалізації системи НАССР, в зразках молока та молочної продукції та на основі отриманих результатів проаналізувати ризики, спричинені надходженням важких металів до організму людини з молочної продукції.

Викладення основного матеріалу. Вміст важких металів визначали методом вольтамперометричного аналізу в зразках молока незбираного з різних районів Чернігівської області та зразках пастеризованого молока різних виробників. Сучасні нормативи не враховують фактичного рівня споживання основних продуктів харчування, тому за методикою, запропонованою Гарвардським інститутом міжнародного розвитку, розраховували середню добову дозу важких металів та величини індивідуального ризику смерті при вживанні забрудненого молока.

Висновки. Високий рівень небезпеки за розрахованим рівнем ризику встановлений длямолока з Менського району; відносно низький рівень– для молока пастеризованого виробника №1; для решти зразків молочної продукції - середній. Запропоновані заходи зменшення вмісту важких металів.

Ключові слова:

важкі метали, індивідуальний ризик, забруднення харчових продуктів, НАССР, вольтамперометричний аналіз

Список використаних джерел:

1. Романов Л. Важкі метали в молоці та продуктах його переробки / Л. Романов // Тваринництво України. – 2000 – № 7–8. – С. 19.

2. Кравців Р. Й. Сумісний вплив важких металів на організм тварин / Р. Й. Кравців, Г. А. Буцяк // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, № 2 (37). – C. 3–8.

3. Особливості впровадження системи НАССР на молокопереробних підприємствах України / Н. М. БогаткоВ. В. ВласенкоЛ. М. Богатко, В. З. Салата, В. І. Семанюк // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. – 2011. – Т. 13, № 4 (50). – Частина 4. – С. 171–176.

4. НАССР: Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю у виробництві харчових продуктів і продовольчої сировини: Навчальний посібник. – К. : ДП «УкрНДНЦ». – 2005. – 70 с.

5. Buialska N. Problem of accumulation of heavy metals in medicinal plants / N. Buialska, N. Denisova, E. Kupchik // Canadian scientific journal. – 2015. – Issue 2. – Pp. 13–19.

6. Посібник для малих та середніх підприємств молокопереробної галузі з підготовки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР. Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність. – К., 2010. – 200 с.

7. Впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на українських підприємствах харчової промисловості. Аналіз витрат і вигод [Електронний ресурс]. – К., 2011. – Режим доступу : http://www.ifc.org/Ukraine/FS.

8. Кравців Р. Й. Продуктивність та обмін речовин у лактуючих корів за різного вмісту важких металів у раціонах / Р. Й. Кравців // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 1. – С. 29–31.

9. Тарасенко Л. О. Санітарно-гігієнічна оцінка якості молока та молочних продуктів у залежності від періоду лактації корів української червоної молочної породи / Л. О. Тарасенко, В. І. Рудь // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – 2014. – Вип. 15. – № 2–3. – C. 179–182.

10. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових продуктів). МБТ и СН № 5061. – [Чинний від 1989-08-01]. – МОЗ СРСР, 1989.

11. Методические рекомендации по анализу и управлению риском воздействия на здоровье населения вредных факторов окружающей среды / А. А. Быков, Л. Г. Соленова, Г. М. Земляная, В. Д. Фурман. – М. : АНКИЛ, 1999. – 72 с.

12. Ваганов П. А. Экологические риски : учебное пособие / П. А. Ваганов, Ман-Сунг Им. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 152 с.

13. Журавлева Н. И. Экологический контроль уровня загрязнения свинцом и кадмием мяса и молока крупного рогатого скота / Н. И. Журавлева, А. Г. Бубнов, В. И. Гриневич // Безопасность в техносфере. – 2011. – № 3. – C. 13–19.

Завантажити