ВИКОРИСТАННЯ САПР ПРИ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЕКТУВАННІ КОРОБОК ШВИДКОСТЕЙ ВЕРСТАТІВ

Автор:

Кологойда Антоніна Вікторівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Пасов Геннадій Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку промисловості вимагають від інженерів високого рівня володіння ЕОМ, зокрема, спеціалізованими інженерними програмними продуктами.

Постановка проблеми. Важливим завданням підготовки спеціалістів є вивчення базових принципів розрахунку, проектування та моделювання різноманітних механізмів, а також ознайомлення з найбільш розповсюдженими програмними комплексами для вирішення цих завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У багатьох роботах розглянуто анімаційне моделювання механізмів та вузлів металорізальних верстатів. Проаналізовано особливості використання у навчальному процесі симуляторів.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Розглянуто переваги використання просторових та анімаційних моделей у навчальному процесі. Однак спеціаліст повинен вміти не тільки використовувати попередні напрацювання, але й виконувати власні розрахунки та на їх базі проводити моделювання будови та роботи механізмів.

Постановка завдання. Головною метою роботи є розрахунок, проектування та тривимірне моделювання коробки швидкостей верстата.

Виклад основного матеріалу. Наведено методику та розроблено програми розрахунку основних параметрів коробки швидкостей металорізальних верстатів. Наведено приклад виконання графіка частот обертання, діаграми потужності приводу та конструктивного варіанта коробки швидкостей. З метою візуалізації коробки швидкостей та перевірки просторового розміщення елементів приводу проведено її просторове моделювання.

Висновки. Запропонована методика розрахунку основних параметрів приводу головного руху металорізальних верстатів та проведено 3D моделювання коробки швидкостей на прикладі модернізації верстата 16К20Ф3.

 

Ключові слова:

коробка швидкостей, проектування, тривимірне моделювання, САПР, CALS

Список використаних джерел:

1. Пасов Г. В. Анімаційне моделювання механізмів для створення реверсивного, обертального руху / Г. В. Пасов, В. І. Венжега, А. В. Рудик // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2016. – № 1 (3). – С. 60–65.

2. Пасов Г. В. Навчальний симулятор роботизованого технологічного комплексу на базі токарного верстата з ЧПК / Г. В. Пасов, В. І. Венжега, А. В. Рудик // Технічні науки та технології: науковий журнал. – 2017. – № 1 (7). – С. 42–50.

3. Розрахунок та конструювання коробок швидкостей металорізальних верстатів : метод. вказ. до виконання лабораторних та розрах.-граф. робіт з дисципліни «Розрахунок і конструювання верстатів та верстатних комплексів» для студ. за напрямом підготовки 133 – Галузеве машинобудування денної форми навчання / уклад.: В. І. Кальченко, А. В. Кологойда, О. С. Слєднікова. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 111 c.

 

Завантажити