ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ: ПОЄДНАННЯ ДРУКОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З МОБІЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Автор:

Мартинова Наталія Сергіївна, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Самохвалов Дмитро Олександрович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Cемашко Віктор Анатолійович, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Стрімке проникнення інформаційно-комунікаційних технологій у життя людини та перенавантаження інформаційними потоками вимагають від сучасної освіти прийняття нових технологій, зміни методів навчання та способів подання навчальної інформації. Одним із ефективних рішень зазначених питань є доповнена реальність. Доповнена реальність («augmented reality», скорочено AR) являє собою технологію інтерактивної візуалізації, яка доповнює зображення реального світу віртуальними елементами.

Постановка завдання. Головною метою цієї роботи є необхідність провести дослідження існуючих рішень та запропонувати власні розробки щодо ефективного поєднання традиційних навчальних методик та друкованих видань із сучасними технологіями доповненої реальності із застосуванням більш доступних мобільних пристроїв

Виклад основного матеріалу. У роботі запропоновано кілька розробок навчальних матеріалів, що поєднують друковані навчальні посібники з можливостями доповненої реальності. Як перший приклад наведені методичні вказівники з курсу вищої математики, що дозволяють візуалізувати поверхні другого порядку під час вивчення теми знаходження екстремумів функцій багатьох змінних. Найбільш ефективним є інтерактивне застосування технологій AR для віртуальних лабораторних робіт, тренажерів з можливістю динамічної взаємодії. Наступна розробка допоможе зрозуміти базові принципи побудови графічних зображень і розроблення тривимірних моделей при вивчені інженерних дисциплін. Демонстрація різниці між 2D і 3D об’єктами із використанням технології доповненої реальності реалізована для дисциплін «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні». Запропонований і реалізований підхід є більш продуктивним, ніж із застосуванням традиційних, статичних аксонометричних зображень.

Висновки. Апробація навчальних методик та прикладних розробок, що пропонуються авторами, підтвердила їх ефективність, зацікавленість студентів у роботі, можливість розповсюдження та використання за технічним, природничим або іншим напрямком. Ці технології активно використовуються в системі електронного навчання Сумського державного університету.

 

Ключові слова:

освітні технології, доповнена реальність, мобільні пристрої, візуалізація, інтерактивна модель

Список використаних джерел:

1. Житєньова Н. В. Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах [Електронний ресурс] / Н. В. Житєньова // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. – 2016. – № 2. – С. 170–178. – Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/15191/1/ Zhytienova_E_Ser.pdf.

2. ІТ-забезпечення діяльності інноваційного університету: досвід українського вишу: монографія / [А. В. Васильєв, В. О. Любчак, Ю. О. Зубань та ін.] ; за заг. ред. проф. А. В. Васильєва. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 173 с.

3. Лямов Ю. О. Технология дополненной реальности [Электронный ресурс] / Ю. О. Лямов // Современная техника и технологии. – 2014. – № 9. – Режим доступа : http://technology.snauka.ru/2014/09/4567.

4. Мазанов В. Г. Використання технологій доповненої реальності у навчанні і для діагностування автомобільної техніки / В. Г. Мазанов, В. А. Романюк, Ю. Ю. Тишкевич // Зб. наук. праць Академії внутрішніх військ МВС України. – 2014. – Вип. 1 (23). – С. 33–38.

5. Посилання на статті та розробки Unity [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agulev.com/unity-podborka-statej.

6. Ресурс інтегрованого середовища розробки Unity [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://unity3d.com/ru/unity/demos.

Завантажити