ДИНАМІКА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор:

Наровлянська Олександра Юріївна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Зважаючи на існуючу гостру соціальну та економічну необхідність відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення, а також достатні базові технічні умови й успішний законотворчий досвід країни у регулюванні нових для держави видів суспільних відносин, прийняття відповідного закону на основі законопроекту, є надзвичайно актуальним та доцільним.

Постановка проблеми. У зв’язку з відсутністю досконалих інструментів регулювання ринку земель в Україні був тимчасово встановлений мораторій, який постійно подовжується. Згідно з проектом Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», земля є унікальним продуктом природи, який одночасно виступає найважливішим засобом виробництва і, як будь-який інший засіб виробництва, є товаром. Визнання землі товаром зумовлює необхідність формування ринку землі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування ринку земель досліджують багато вітчизняних учених. Адміністративно-правові засади регулювання ринку земель в Україні досліджують науковці та практики, які розглядають окремі питання управління земельними ресурсами та державного регулювання ринку земель, такі як Г. І. Башнянин, Ю. Д. Білик, О. С. Дорош, В. В. Носік, А. М. Третяк та ін. Їхні праці присвячені здебільшого економічному регулюванню ринку земель, вивченню шляхів вирішення питання формування та розвитку ринку землі, дослідженню права власності на землю та його реалізацію.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. За наявності значної кількості ґрунтовних наукових досліджень залишається багато невирішених та дискусійних питань, що потребують подальшого пошуку шляхів їх вирішення.

Постановка завдання. Головною метою цієї статті є аналіз перспектив формування й розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення, визначення наслідків від зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення та пошук оптимального варіанта подальшого реформування земельних відносин в Україні.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в Україні майже повністю введено в дію систему державного кадастру та реєстрації речових прав на нерухоме майно, що дає змогу стверджувати про необхідність відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. На нашу думку, ринок землі – це стабільність прав власності, можливість передачі їх від однієї особи до іншої, це – відповідність цін на землю її дійсній вартості. Це сфера товарного обміну, в якій земля виступає товаром. Буде правомірно виділити такі види ринку земель залежно від характеру здійснюваних операцій: ринок купівлі-продажу права власності на земельні ділянки та права користування (оренди). За такими напрямками нині формується земельний ринок області. На практиці цей ринок має функціонувати у розрізі двох сегментів – ринок сільськогосподарських земель та земель несільськогосподарського призначення. Проаналізовано можливості поетапного та регульованого відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. Наведено аргументи щодо оренди як найбільш прийнятної основи організації ринку земель сільськогосподарського призначення.

Висновки. Отже, ринок землі – це не тільки купівля і продаж, але й оренда, застава, обмін, дарування і спадкування приватизованої землі заради індивідуального збагачення. Нині ринок землі в Україні перебуває у стадії формування, функціонують лише його окремі елементи, зокрема ринок оренди земель сільськогосподарського призначення, що веде за собою збільшення розміру річної орендної плати.

 

Ключові слова:

мораторій, ринок земель, сільськогосподарського призначення, оренда

Список використаних джерел:

 1. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/
  za-typamy-normatyvno-pravovoho-aktu/zemelnyi-kodeks.html.

 2. Про обіг земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4.

 3. Федоров М. М. Земельна реформа і розвиток ринку земельних відносин / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 55–60.

 4. Федоров М. М. Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 73–75.

 5. Сайт управлінь Держгеокадастру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua.

 6. Губені Ю. Ринок землі в Україні: можливо, спробувати по-іншому? [Електронний ресурс] / Ю. Губені. – Режим доступу : http://mynews-in.net/news/society/2007/03/23/1128560.html.

 7. Наровлянська О. Ю. Ресурси ґрунтів Чернігівщини, їх використання та охорона / О. Ю. Наровлянська // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. – К., 2015. – № 9. – С. 30–33.

 8. Зінчук Т. Аграрна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України / Т. Зінчук // Економіка України. – 2006. – № 34. – С. 74–88.

 9. Наровлянська О. Ю. Нераціональне використання сільськогосподарських земель [Електронний ресурс] / О. Ю. Наровлянська, О. І. Терещук // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : X Міжнародна науково-практична конференція (6-7 травня 2014 р.). – Чернігів : Інженерно-будівельний ф-т ЧДІЕУ, 2014. – Режим доступу :http://ibf.stu.cn.ua/media/konferentsiya/zbirnyk-naukovyh-prats/2014-2/.

Завантажити