Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

  Шановні автори!
  Спочатку просимо надіслати статтю та довідку про автора (ів), оформлені за наведеними нижче вимогами, для попереднього розгляду редакційною колегією журналу «Технічні науки та технології». За умови відповідності статті спеціальностям, за якими акредитовано журнал, відповідності нормам академічної доброчесності за результатами перевірки на плагіат, позитивної незалежної рецензії від призначеного редакційною колегією рецензента, стаття розміщується в макеті журналу.
  1 Комплект документів для реєстрації статті.
  1.1 Для публікації статті у журналі «Технічні науки та технології» необхідно подати на електронну адресу tst.technical.sj@gmail.com наступний комплект документів, необхідних для реєстрації статті:
  – електронний варіант статті, оформленої відповідно до нижченаведених вимог
  (зразок в Додатку А). Файл необхідно називати за прізвищем першого автора;
  – інформація про автора, з яким контактувати щодо публікації статті (Додаток Б).
  1.2 Подаючи статтю до редакції, автор, відповідальний за комунікацію з редакцією наукового журналу «Технічні науки і технології», повинен вказати, до якої з вказаних у п.3.2 рубрик автори вважають за потрібне розмістити статтю. Ця вимога є обов’язковою. У випадку неявної відповідності статті одній із рубрик журналу редакція може попросити у авторів обгрунтування, чому саме до тієї чи іншої рубрики включати статтю.
  2 Оплата публікації.
  2.1 Опублікування наукових статей у журналі «Технічні науки та технології» є платним. Вартість публікації наукової статті становить:
  - 80 грн/1 сторінка (за умови, якщо авторам потрібна паперова версія журналу);
  - 60 грн/1 сторінка (за умови, якщо авторам достатньо електронної версії журналу).

  2.2 Остаточна вартість публікації формується після готовності електронного макету журналу та повідомляється автору, відповідальному за публікацію статті.
  2.3 Інформація про сплату вартості публікації підтверджується квитанцією, яку будь- яким зручним способом потрібно надіслати до редакції.
  2.4 Реквізити для оплати:
  14035, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.
  Національний університет «Чернігівська політехніка».
  р/р: UA 728 201 720 313 271 002 201 006 996, банк ДКСУ у м. Київ, МФО 820172.
  Код ЗКПО: 05460798.
  Назва послуги: оплата за публікацію.
  Призначення платежу: за публікацію статті в журналі «ТНТ» від (ПІБ автора).

  3 Вимоги до наукової статті.
  3.1 Наукова стаття повинна відповідати тематичному спрямуванню наукового журналу «Технічні науки та технології» і сучасним тенденціям розвитку науки у відповідній галузі.
  3.2 У науковому журналі «Технічні науки та технології» публікуються статті за такими тематичними рубриками та спеціальностями:
  1. Прикладна механіка, матеріалознавство та машинобудування
  131 – Прикладна механіка
  132 – Матеріалознавство
  133 – Галузеве машинобудування
  2. Інформаційно-комп’ютерні технології
  122 – Комп'ютерні науки
  123 – Комп'ютерна інженерія
  126 – Інформаційні системи та технології
  3. Енергетика, електротехніка та електромеханіка
  141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  4. Хімічні та харчові технології
  161 – Хімічні технології та інженерія
  181 – Харчові технології
  5. Будівництво та геодезія
  192 – Будівництво та цивільна інженерія 193 – Геодезія та землеустрій
  3.3 До публікації в науковому журналі «Технічні науки і технології» може бути подана стаття, яка не містить оригінальних, нових наукових результатів, є оглядово- інформаційною чи науково (навчально)-методичною. В такому випадку інформація про це має бути відображена у вступі та розширеній анотації до статті. Рекомендовані формулювання, що відображають оглядовий або науково- методичний характер статті наступні:
  Стаття є оглядовою. This article is a review.
  Представлена в статті інформація має оглядовий характер. Presented in the article information is an overview.
  Стаття є оглядово-інформаційною. The article is an overview and information
  У статті представлено результати науково-методичного дослідження (опис проблеми, задачі). The results of a scientific and methodological study (a description of the problem, tasks) are presented in the article.
  Представлена в статті інформація є науково-методичного характеру. Presented in the article information is a scientific and methodical character.
  Стаття є публікацією науково-методичного характеру. The article is a publication of scientific and methodical character.
  3.4 Стаття до редакції подається українською або англійською мовами. У разі подання статті англійською мовою обов’язкове надання перекладу українською мовою.
  3.5 Текст статті набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів
  Word for Windows.
  3.6 Параметри сторінки повинні бути такими: формат А4 (210×297 мм). Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм. Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.
  3.7 Категорично забороняється у статті використання автоматичної розстановки переносів та автоматичних списків. Усі списки проставляються в ручному режимі!

  3.8 Структура статті та основні вимоги до оформлення її структурних елементів.
  3.8.1 Структура статті повинна містити наступні елементи:
  - УДК (універсальна десяткова класифікація);
  - Ім’я та прізвище автора (ів);
  - Відомості про автора (ів);
  - Заголовок (назва) статті;
  - Анотація;
  - Ключові слова;
  - Основний текст статті;
  - Список використаних джерел;
  - References
  - Розширена анотація
  3.8.2 Усі структурні елементи статті надаються шрифтом Times New Roman, інтервал між рядками – 1,0 (одинарний). Основні структурні елементи статті та вимоги до їх оформлення наведено у таблиці 1.
  3.8.3 Заголовок статті повинен бути інформативним, відображати сутність поданих у статті матеріалів наукових досліджень та чітко відповідати тематичній рубриці журналу, до якої автор(и) подає статтю. У заголовках статей можна використовувати тільки загальноприйняті терміни та, по можливості, слід уникати застосування скорочень.
  3.8.4 Анотація призначена для скороченого, компактного та максимально інформативного відображення матеріалів наукових досліджень, представлених у статті. Відповідно до наказу МОН України №32 від 15.01.2018 р. анотації до наукових статей необхідно оформлювати таким чином:
  - стаття, яка подається українською мовою, повинна містити скорочену анотацію обсягом 500–700 знаків українською мовою та розширену анотацію англійською мовою обсягом не менше як 1800 знаків з пробілами, включаючи ключові слова, без врахування назви статті та прізвищ авторів;
  - стаття, яка подається англійською мовою, повинна містити скорочену анотацію обсягом 500–700 знаків англійською мовою та розширену анотацію українською мовою обсягом не менше як 1800 знаків з пробілами, включаючи ключові слова, без врахування назви статті та прізвищ авторів.
  В комплекті зі статтею обов’язково необхідно подати переклад анотації українською мовою. Така вимога обумовлена потребою перевірки технічним редактором коректності перекладу анотації та дотримання граматичних правил англійської мови.
  Наведена на початку статті скорочена анотація обсягом 500–700 знаків повинна стило відображати основні, найбільш цінні наукові результати, отримані в роботі.
  Наприклад:

  Рекомендації щодо формулювання розширеної анотації наведено в п. 2.9.4 даних вимог.

  Таблиця 1 – Структура статті
  Якщо стаття українською мовою Якщо стаття англійською мовою Вимоги до оформлення
  УДК UDС 12 пт, курсив, вирівнювання по
  лівому краю без абзацу.
  Ім’я та прізвище автора (ів) українською мовою Ім’я та прізвище автора (ів) англійською мовою
  Name (s) of the author (s) in English 12 пт, курсив, розміщення по центру, без абзацного відступу, курсив) (якщо авторів декілька, то
  імена та прізвища записуються в один рядок)
  науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра без скорочень, місце роботи, у лапках місто та країна, електронна адреса, ORCID ID,
  Researcher ID, SCOPUS Author ID науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра без скорочень, місце роботи, у лапках місто та країна, електронна адреса, ORCID ID, Researcher ID, SCOPUS Author ID англійською мовою Academic degree, Academic status, Honorary title, Work place, Position, у лапках місто та країна, Е-mail, ORCID ID, Researcher ID, SCOPUS Author
  ID in English 9 пт, прописними літерами, вирівнювання по центру без абзацу
  Назва статті українською мовою Назва статті англійською мовою
  The title of the article in English 12 пт, прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу
  Назва – не більше 10 слів; не повинна містити абревіатур
  Анотація українською мовою Анотація англійською мовою The abstract is structured in
  Ukrainian 9 пт, курсив; вирівнювання по ширині, абзац – 0,75 см
  Ключові слова українською мовою Ключові слова англійською мовою
  Keywords 9 пт, курсив, вирівнювання по ширині, абзац – 0,75 см. Кількість ключових слів – 5–10.
  Розділяються крапкою з комою
  Основний текст Основний текст
  Basic text 12 пт, вирівнювання по ширині,
  абзац – 0,75 см
  Список використаних джерел Список використаних джерел
  References Заголовок: 12 пт, напівжирний, по центру, без абзацу.
  Список: 11 пт, вирівнювання по ширині, абзац – 0,75 см
  References References
  References (in language original) Заголовок: 12 пт, напівжирний, по центру, без абзацу.
  Список: 11 пт, вирівнювання по ширині, абзац – 0,75 см
  3.8.5 Ключові слова наводяться після скороченої анотації на початку статті та розширеної анотації в кінці статті мовою, якою викладена анотація. Ключові слова повинні містити не менше п’яти слів або словосполучень, з відокремленням їх одне від одного крапкою з комою. Ключові слова не повинні повторювати назви статті.
  Після ключових слів (кожною з мов) необхідно вказувати загальну кількість таблиць, рисунків та використаних джерел.

  3.8.6 Основний текст статті обов’язково повинен містити такі необхідні елементи:
  – актуальність теми дослідження (Urgency of the research);
  – постановка проблеми (Target setting);
  – аналіз останніх досліджень і публікацій (Actual scientific researches and issues analysis);
  – виділення недосліджених частин загальної проблеми (Uninvestigated parts of general matters defining);
  – мета дослідження (статті) (The research objective);
  – виклад основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials);
  – висновки (Conclusions).
  Вимоги до викладення матеріалів та формулювання тексту структурних елементів статті наведено в таблиці 2.
  Формулюючи складові елементи статті, при особистій авторській перевірці їх на логічність та змістовність, необхідно, щоб кожен структурний елемент статті містив чітку відповідь на питання, наведені в 3-й колонці таблиці 2.
  Таблиця 2 – Вимоги до викладення тексту структурних елементів статті

  Назва структурного
  елементу статті Вимоги формулювання тексту структурних елементів статті Питання для авторської само- перевірки коректності викладення
  структурного елемента статті
  Актуальність теми дослідження Актуальність повинна відображати відповідність, важливість, практичне значення, теми дослідження сучасним потребам певної галузі науки і техніки, перспективам і тенденціям її розвитку 1) Чому тема (задача, проблема) якій присвячена стаття є на сьогодні актуальною?
  2) Для якої галузі науки і техніки висвітлена в роботі тема (задача,
  проблема) є актуальною?
  Постановка проблеми Описується проблема (задача), якій присвячене дослідження, важливість і актуальність її вирішення для певної галузі науки і техніки, зв'язок із важливими
  науковими чи практичними завданнями 1) В чому полягає проблема (задача) дослідження?
  2) Для чого необхідно вирішити проблему (задачу), якій присвячене дослідження, викладене в статті?
  Аналіз останніх досліджень і публікацій Наводиться аналіз робіт, в яких започатковано розв'язання даної проблеми (задачі) та на які спирається автор. Підрозділ обов’язково має містити посилання на роботи, наведені
  в списку використаних джерел. 1) Де, в яких конкретно роботах робилися спроби вирішити проблему (задачу), якій присвячене дослідження, викладене в даній статті?
  Виділення недосліджених частин загальної проблеми В результаті детального аналізу останніх досліджень і публікацій виділяються раніше невирішені частини проблеми
  (задачі), якій присвячена стаття 1) Що конкретно на сьогодні не досліджено або залишилось не вирішеним в проблемі (задачі), якій
  присвячена стаття?
  Мета дослідження (статті) Формулюється мета й основні задачі, які передбачається вирішити в статті з чітким формулюванням корисності (ефекту) від досягнення мети і поставлених завдань статті. 1) Яка мета даної роботи?
  2) Який передбачається досягти конкретний кінцевий результат в роботі?
  3) Яка користь, ефект (для чого ?) від
  досягнення мети і вирішення поставлених завдань статті ?
  Виклад основного матеріалу (стисло) Розділ має містити викладення основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, детальним описанням послідовності вирішення поставлених в роботі задач, методів та засобів за допомогою яких досягнуто наукові результати. Допускається розподіл на
  підрозділи. 1) Які методи, методики, засоби використано в роботі?
  2) Як і які найбільш цінні наукові результати отримано в роботі?

  Закінчення таблиці 2
  Назва
  структурного елементу статті Вимоги формулювання тексту структурних елементів статті Питання для авторської само-
  перевірки коректності викладення структурного елемента статті
  Висновки Висновки до статті повинні безпосередньо корелюватися з тим, що викладено в меті дослідження (статті).
  Чітко описуються основні, найбільш цінні наукові результати, отримані в роботі з позиції їх новизни, достовірності і практичного значення. У висновках необхідно наводити кількісні та якісні показники цінності отриманих результатів. Обов’язково необхідно відобразити рекомендації щодо подальшого практичного використання результатів в конкретній галузі науки і техніки та подальші перспективи
  досліджень. 1) Сформульовані у висновках наукові результати безпосередньо свідчать про досягнення мети і вирішення поставлених завдань статті ?
  2) Які основні наукові результати, отримані в роботі?
  3) В чому полягає новизна та цінність наукових результатів, отриманих в статті?
  4) Яке практичне застосування мають наведені в статті наукові результати для конкретної галузі науки і техніки?
  5) Які подальші перспективи
  досліджень?
  3.8.7 Список використаних джерел відповідно до порядку звернення по тексту мовою оригіналу, згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку посилання на них у тексті. Посилання на джерела подаються у квадратних дужках, наприклад [10]. Самоцитування не повинно перевищувати 20 %. Нумерація списку використаних джерел здійснюється вручну.


  3.8.8 References. Після списку використаних джерел подається його транслітерація латиницею (з підзаголовком References) відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. (зі змінами від 23.12.2015 р.). Після назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у квадратних дужках.
  References повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). (Додаток В). Примітка. Для транслітерування літератури для References пропонуємо скористатися online- конвекторами:
  - для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia
  - для російської мови: http://translit.net/ru/zagranpasport/
  3.8.9 Після основного тексту статті наводиться розширена анотація та ключові слова мовою, відмінною від мови, якою подана стаття.
  Розширена анотація повинна містити такі елементи:
  - УДК (універсальна десяткова класифікація);

  - Ім’я та прізвище автора (ів);
  - Відомості про авторів;
  - Заголовок (назва) статті;
  - Текст анотації;
  - Ключові слова.
  Розширена анотація має бути обсягом не менше 1800 знаків (з пробілами). Розширена анотація має стисло відображати сутність та зміст матеріалів наведених у статті: актуальність, проблема, мета, методи та результати дослідження, висновки.
  Рекомендується формулювати розширену анотацію за наступною структурою без виділення структурних елементів:
  – актуальність дослідження (Urgency of the research);
  – постановка проблеми (Target setting);
  – мета дослідження (The research objective);
  – виклад основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials);
  – висновки (Conclusions).
  Вимоги до викладення матеріалів та формулювання тексту елементів розширеної анотації наведено в таблиці 3.
  Формулюючи складові елементи розширеної анотації, при особистій авторській перевірці їх на логічність та змістовність, необхідно щоб кожен структурний елемент анотації містив чітку відповідь на питання, наведені в 3-й колонці таблиці 3.
  Таблиця 3 – Вимоги до викладення тексту елементів розширеної анотації

  Назва структурного
  елементу анотації Вимоги формулювання тексту елементів структурованої анотації Питання для авторської самоперевірки коректності
  викладення елемента структурованої анотації
  Актуальність теми дослідження Актуальність повинна відображати важливість, практичне значення, теми дослідження, відповідність сучасним потребам певної галузі науки і техніки, перспективам і тенденціям її розвитку 1) Чому тема (задача, проблема) якій присвячена стаття є на сьогодні актуальною?
  2) Для якої галузі науки і техніки висвітлена в роботі тема (задача,
  проблема) є актуальною?
  Постановка проблеми Описується проблема (задача), якій присвячене дослідження, важливість і актуальність її вирішення для певної галузі науки і техніки, зв'язок із важливими науковими чи практичними
  завданнями 1) В чому полягає проблема (задача) дослідження?
  2) Для чого необхідно вирішити проблему (задачу), якій присвячене дослідження, викладене в даній
  статті?
  Мета дослідження (статті) Формулюється мета й основні задачі, які передбачається вирішити в статті з чітким формулюванням корисності (ефекту) від досягнення мети і поставлених завдань статті. 1) Яка мета даної роботи?
  2) Який передбачається досягти конкретний кінцевий результат в роботі?
  3) Яка користь (для чого ?) від досягнення мети і вирішення
  поставлених завдань статті ?
  Виклад основного матеріалу (стисло) Стисло описується послідовність вирішення поставлених в роботі задач, методики, методи і засоби, за допомогою яких досягнуто наукові результати в
  статті. 1) Які методи, методики, засоби використано в роботі?
  2) Як отримано найбільш цінні наукові результати в роботі?
  Висновки Коротко описуються основні, найбільш цінні наукові результати, отримані в роботі з позиції їх новизни і практичного використання в конкретній галузі науки і
  техніки. Висновки до статті повинні 1) Які основні наукові результати, отримані в роботі?
  2) Яке практичне застосування мають наведені в статті наукові
  результати?

  безпосередньо корелюватися з тим, що 3) Сформульовані у висновках
  викладено в меті дослідження наукові результати безпосередньо
  (статті). свідчать про досягнення мети і
  вирішення поставлених завдань
  статті ?
  При поданні розширеної анотації англійською мовою в комплекті зі статтею обов’язково необхідно подати переклад анотації українською мовою. Це обумовлено потребою перевірки технічним редактором коректності перекладу анотації та дотримання граматичних правил англійської мови.
 • Інформація про автора з яким контактувати щодо публікації статті

  Прізвище
  Ім’я
  По батькові
  Рубрика, для якої автори вважають за потрібне
  розмістити статтю
  Кількість друкованих екземплярів журналу
  Поштова адреса, на яку необхідно надсилати
  примірник журнала
  Контактна інформація моб. тел.
  e-mail
  Прізвище, ім’я, по батькові інших співавторів • Приклади оформлення транслітерованого списку використаних джерел

  Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно з APA (7th ed.)

  Книга
  Не наводять у бібліографічному посиланні такі параметри:
  • кількість сторінок;
  • місто видання;
  • номер ISBN.
  Книга з автором (авторами)
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги. Видавництво. Приклади оформлення:
  Кормишкін, Ю. А. (2018). Бізнес-інфраструктура аграрного підприємництва. МНАУ. Врублевська, О. О., Катеруша, Г. П., & Гончарова, Л. Д. (2013). Кліматологія. Екологія.
  Книга з автором (авторами) і редактором
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (Дані редактора, Ред.). Видавництво. Приклади оформлення:
  Вихованець, І. Р., & Городенська, К. Г. (2004). Теоретична морфологія української мови (І. Р. Вихованець, Ред.). Університетське видавництво «Пульсари».
  Книга без автора (з редактором)
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані редактора (редакторів) (Ред.). (Рік). Назва книги. Видавництво. Приклади оформлення:
  Роговий, Ю. А. (Ред.). (2014). Енциклопедія українознавства. Проспект-К.
  Перекладена книга
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (Дані перекладача, Пер.). Видавництво. (Оригінал опублікувано рік опублікування оригіналу)
  Приклади оформлення:
  Мандзоні, А. (2009). Заручені (П. Соколовський, Пер.). Фоліо. (Оригінал опубліковано
  1823 р.)
  Перевидання книги
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (номер видання). Видавництво. Приклади оформлення:
  Лукашевич, В. М. (2007). Глобалістика (2-ге вид.). Новий Світ-2000.
  Книга – частина багатотомного видання
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (Т. номер тому). Видавництво. Приклади оформлення:
  Комарницька, Т. К., & Комісаров, К. Ю. (2012). Сучасна японська літературна мова
  (Т. 2). Видавничий дім Дмитра Бураго.

  Частина книги
  Базовий шаблон оформлення:

  Дані автора (авторів). Назва частини книги. В Дані редактора, Ред., Назва книги
  (сторінки). Видавництво.
  Приклади оформлення
  Іваненко, О. М. (2016). Особливості міжнародного морського права. В О. Г. Артюх, Ред., Міжнародне право (с. 24–26). Правнича спілка.
  Woll, B., & Adam, R. (2012). Sign language and the politics of deafness. In M. Martin-Jones,
  A. Blackledge, & A. Creese, Eds., The Routledge Handbook of Multilingualism (pp. 100–115).
  Routledge.
  Сайт
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора (авторів). (Дата опублікування). Назва матеріалу або сторінки. Назва сайту. Адреса URL
  Зверніть увагу: якщо дані автора та назва сайту збігаються, у позатекстовому посиланні наводять лише дані автора.
  Якщо на сайті не зазначений автор матеріалу, оформлювати посилання слід за таким шаблоном:
  Назва матеріалу або сторінки. (Дата опублікування). Назва сайту. Взято дата звернення з Адреса URL
  Приклади оформлення
  Kyiv Dictionary. (2020, 10 березня). «Міккі Маус» чи «Мікі Маус»? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza- linguistica/vypusk3/mickey-mouse/
  Ben Khemis, S. (2020, June 1). Is Deno the Node.JS killer? Medium. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://medium.com/javascript-in-plain-english/is-deno-the-nodejs- killer-5fdf903191f7
  Наукова робота. (б. д.). Бердянський державний педагогічний університет. Взято 11 червня 2020 р. з http://bdpu.org/naukova-robota/
  Стаття в журналі
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора (авторів). (Рік). Назва статті. Назва журналу, номер тому (номер випуску), с. сторінки. Адреса DOI або URL.
  Зверніть увагу: номер тому й номер випуску наводять без пропуску між ними.
  Приклади оформлення
  Повх, В. Л., Черешнюк, І. Л., Ходаківський, О. А., & Ходаківський, М. А. (2016). Аналіз впливу деяких модуляторів активності NMDA-рецепторів: мемантину, амантадину або магнію сульфату та адемолу на коливання внутрішньоочного тиску в нормі, за умов гострої модельної офтальмогіпертензії та конзузійної травми зорового аналізатора. Вісник Вінницького національного медичного університету, 20(2), с. 352–357.
  Харченко, С. В. (2019). Мовне оформлення реєстрів зелених насаджень (цінних рослин) парків і скверів як різновиду довідкових видань. Міжнародний філологічний часопис, 10(3), с. 52–60. https://doi.org/10.31548/philolog2019.03.052
  Стародубцев, А. А., & Стебелєв, А. М. (2019). Теоретико-правовий аналіз етичних засад адвокатської діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), с. 90–96. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-11
  Стаття в газеті
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора (авторів). (Рік, дата випуску). Назва статті. Назва газети, (номер випуску), сторінки.

  Приклади оформлення
  Мороз, В. (2017, 21 лютого). Закрите небо, або чому в Україні не розвивається ринок авіаперевезень. Юридична газета, (8), 18–19.
  Чорний, А., & Бурнацький, М. (2016, 11 березня). До роковин смерті Тарас Шевченка.
  Канівська газета, (16), 2.

  Матеріали конференцій (тези)
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора (авторів). (Рік). Назва доповіді. В Дані редактора (Ред.), Назва збірника конференції (сторінки). Видавництво. Адреса URL
  Приклади оформлення
  Кінджибала, О. С. (2018). Сучасний стан дослідження корейської міфології, її мовне відображення. В Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (с. 103–107). Класичний приватний університет.
  Мартинюк, Д. (2020). Вихід біетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. В П. Ясній, Б. Андрушків, О. Ляшук, І. Стадник, А. Довгань, А. Криськов, В. Андрійчук, А. Лупенко, С. Лупенко, І. Луців, М. Михайлишин, М. Пилипець, В. Ніконенко, Р. Рогатинський, П. Стухляк, М. Паламар, Н. Кирич, М. Підгурський, М. Приймак, . . . М. Петрик, Ред., Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції (с. 67–68). Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000808/zbirnyk_2020.pdf
  Дисертація Опублікована дисертація або дипломна робота
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора. (Рік). Назва роботи [Тип роботи, Університет]. База даних. Адреса URL Зверніть увагу: для параметра «Тип роботи» слід зазначати назву типу й ступінь
  (наприклад, «Doctoral Dissertation», «Master’s Thesis»; для українських дисертацій слід наводити скорочено ступінь і галузь наук (наприклад, «Дис. канд. фіз.-мат. наук»).
  Неопублікована дисертація або дипломна робота
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора. (Рік). Назва роботи [Неопублікована тип роботи]. Університет. База даних. Адреса URL
  Приклади оформлення
  Опублікована дисертація або дипломна робота
  Місячна, Н. М. (2019). Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання [Дис. канд. психол. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка].
  Назаренко, К. Г. (2016). Циклічні амідини, енаміни та похідні 2-хлор-1,4-бензотіазин- 3-ону в синтезі поліядерних гетероциклічних систем і ω-гетероарилалкіламінів [Дис. д-ра хім. наук, Інститут органічної хімії Національної академії наук України].
  Moss, C. L. (2015). Expanded Internet Art and the Informational Milieu [PhD dissertation, New York University]. ProQuest. https://pqdtopen.proquest.com/doc/1753118023.html?FMT=AI
  Неопублікована дисертація або дипломна робота
  Lowly, J. (2018). Hibernation of Mammals in Botanical Gardens [Unpublished doctoral thesis]. University of Missouri.
  Автореферат
  Базовий шаблон оформлення:

  Дані автора. (Рік). Назва роботи [Автореф. тип роботи, Університет]. База даних.
  Адреса URL
  Зверніть увагу: в параметрі «тип роботи», якщо йдеться про український автореферат, слід зазначати скорочено ступінь і галузь знань.
  Приклади оформлення
  Заїнчківська, І. П. (2020). Етнорелігійні виміри творчої спадщини І. Огієнка [Автореф. дис. канд. філос. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова]. Зварич, І. Я. (2020). Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки [Автореф. дис. д-ра екон. наук, Тернопільський національний економічний
  університет]. https://www.tneu.edu.ua/index.php?do=download&id=8737
  Стандарт
  Базовий шаблон оформлення:
  Організація, що розробила стандарт. (Рік). Назва стандарту (Код і номер стандарту).
  Видавництво (організація, що видала стандарт).
  Зверніть увагу: якщо назва організації, що видала стандарт, та видавництва, у якому відповідний стандарт надруковано, збігаються, в бібліографічному записі назви видавництва не наводять.
  Приклади оформлення
  НВФ «Інпроект». (2013). Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1- 3:2013). Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
  International Organization for Standardization. (2013). Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements (ISO/IEC 27001:2013).
  Закон (акт)
  Базовий шаблон оформлення з урахування вимог «The Bluebook»:
  Назва акта, тип акта № номер акта (Рік) (Країна або юрисдикція). Реквізити джерела, в якому опубліковано акт.
  Приклади оформлення
  Про відпустки, Закон України № 504/96-ВР (2020) (Україна). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), Закон України № 587-IX (2020) (Україна). Відомості Верховної Ради України, (22), с. 19.
  Патент
  Базовий шаблон оформлення:
  Дані автора (авторів). (Рік). Назва патенту (Країна патент № номер патенту). Орган, що видав патент.
  Приклади оформлення
  Васильєв, О. М., Поважний, В. А., & Хан, В. Є.-І. (2018). Адсорбент для видалення цезію з води (Український патент № 122396). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
  Осипенко, В. І., Некоз, О. І., Хандюк, М. В., & Батраченко, О. В. (2015). Вузол екструдера для нагрівання сировини (Український патент № 116022). Державна служба інтелектуальної власності України. http://uapatents.com/5-101661-vuzol-ekstrudera-dlya-

  nagrivannya-sirovini.html

  Примітки:
  1. Не наводять у бібліографічному посиланні таких параметрів:
  • загальну кількість сторінок;
  • місто видання;
  • номер ISBN.
  2. Назви книг, журналів зазначаються без скорочень.
  3. Назви книги, статті, журналу, газети тощо повинні бути надані (крім транслітерації) у перекладі англійською мовою.

  Звертаємо Вашу увагу!
  Комп’ютерний переклад анотації та ключових слів англійською мовою категорично заборонено!!!