ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ АНІЗОТРОПІЇ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА В’ЯЗКОПЛАСТИЧНИЙ СТАН ДЕРЕВИНИ

Автор(и)

  • Ярослав Іванович Соколовський Національний лісотехнічний університет України, Ukraine
  • Володимир Іванович Криштапович Національний лісотехнічний університет України, Ukraine
  • Ігор Миколайович Крошний Національний лісотехнічний університет України, Ukraine

Ключові слова:

математична модель, метод скінченних елементів, вологоперенесення, анізотропія властивостей, пружнов’язкопластичний стан, об’єктно-орієнтоване програмування, деревина

Анотація

Синтезовано математичну модель пружнов’язкопластичного деформування деревини в умовах неізотермічного вологоперенесення з урахуванням анізотропії механічних характеристик матеріалу та деформацій, зумовлених механіко-сорбційною повзучістю. Для реалізації моделей побудовано алгоритм методу скінченних елементів. Він дозволяє досліджувати вплив нестаціонарних полів тепло-масо-перенесення на розвиток пружних, в’язкопружних і пластичних деформацій у деревині з урахуванням механізму їх переродження. У результаті обчислювальних експериментів, проведених з використанням розроблених об’єктно-орієнтованих програмних засобів, встановлено закономірності впливу анізотропії теплофізичних та механічних характеристик деревини, її початкової вологості, геометричних параметрів на зміну пружнов’язкопластичного стану матеріалу в умовах неізотермічного вологоперенесення.

Біографії авторів

Ярослав Іванович Соколовський, Національний лісотехнічний університет України

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій

Володимир Іванович Криштапович, Національний лісотехнічний університет України

старший викладач кафедри АКІТ

Ігор Миколайович Крошний, Національний лісотехнічний університет України

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

Посилання

Белянкин Ф. П. Деформативность и сопротивляемость древесины / Ф. П. Белянкин, В. Ф. Яценко. – К. : АН УССР, 1957. – 199 с.

Гороховский А. Г. Исследование разброса влажности сухих пиломатериалов на качество продукции деревообработки / А. Г. Гороховский // Деревообрабатывающая промышленость. –

– № 4. – C. 56–59.

Лыков А. В. Тепломассообмен : справочник / А. В. Лыков. – М. : Энергия, 1971. – 560 с.

Можаровский Н. С. Методы и алгоритмы решения краевых задач / Н. С. Можаровский, Н. Е. Кочаловская. – К. : Вища школа, 1981. – 287 с.

Писаренко Г. С. Справочник по сопротивлению материалов / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев. – К. : Наук. думка, 1988. – 736 с.

Пінчевська О. О. Вплив режимів термічного модифікування на фізичні властивості деревини граба / О. О. Пінчевська, В. М. Головач, О. Ю. Горбачова // Annals of Warsaw University of

Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology. – Варшава, 2014. – № 88 – С. 193–197.

Савін Г. М. Елементи механіки спадкових середовищ. Вип. ІІ: Реологічні тіла з загальним законом лінійного деформування / Г. М. Савін. – К., 1970. – 132 с.

Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов / Л. Сегерлинд. – М. : Мир, 1979. –378 с.

Соколовський Я. І. Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів / Я. І. Соколовський, І. М. Крошний //

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – № 732. – С. 306–315.

Соколовський Я. І. Математична модель в’язкопружного деформування капілярнопористих матеріалів / Я. І Соколовський, О. В. Мокрицька // Науковий вісник Національного

лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.2. – С. 320–328.

Соколовський Я. І. Математична модель тепловологоперенесення та напруженодеформівного стану у капілярно-пористих матеріалах із фрактальною структурою /

Я. І. Соколовський, В. М. Шиманський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів : Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2012. – Вип. 16. – С. 133–142.

Соколовський Я. І. Математичне моделювання впливу зовнішнього середовища на напружено-деформівний стан деревини у процесі сушіння / Я. І. Соколовський, І. М. Крошний //

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – № 711. – С. 72–82.

Соколовський Я. І. Методика та результати експериментальних досліджень реологічної поведінки деревини / Я. І. Соколовський, Й. В. Андрашек // Науковий вісник УкрДЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – 1999. – Вип. 9.13. – С. 15–26.

Тюленева Е. М. Экспериментальное определение модуля упругости первого рода / Е. М. Тюленева // Лесной и химический комплексы – проблемы и решения : сб. ст. – Красноярськ, 2004. – Ч. ІІ. – С. 113–114.

Уголев Б. Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения : учеб. для лесотехн. вузов / Б. Н. Уголев ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : МГУЛ, 2002. – 340 с.

Шубин Г. С. Сушка и тепловая обработка древесины / Г. С. Шубин. – М. : Лесная промышленность, 1990. – 336 с.

Bodic J. Mechanics of Wood and Composites / Bodic J., Jayne A. – New York : Van Nostraind Reinhold, 1982. – 712 p

John F. Sian. Wood: influence of moisture on physical properties / John F. Sian. – Virginia, 1995. – 227 p.

Niemz P. Research into determination of the Poisson ratio of spruce wood. / P. Niemz, D. Caduff // Holz Roh Werkst. – 2008. – № 66(1). – Рр. 1–4.

Perre P. A physical and mechanical model able to predict the stress field in wood over a wide range of drying conditions / P. Perre, J. Passard // Drying Technology. – 2004. – Vol. 22 (no. 1-2). –

Pр. 27–44.

Sokolovskyy Ya. Demention of the Non-isotropic Elastic Features for Wood by an Ultrasonic Method / Ya. Sokolovskyy, O. Storoshuk // 57th SWST Convention of Society of Wood Science and

Technology. – Zvolen, Slovakia, 2014. – Рр. 178–187.

Sokolowskyi Ya. Mathematical modelling of non-isothermal moisture transfer and rheological behavior in cappilary-porous materials with fractal structure during drying / Ya. Sokolowskyi,

V. Shymanskyi // Computer and Information Science. – Canadian Center of Science and Education. – 2014. – Vol. 7, No. 4. – Pр. 111–122.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-28

Як цитувати

Соколовський, Я. І., Криштапович, В. І., & Крошний, І. М. (2021). ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ АНІЗОТРОПІЇ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА В’ЯЗКОПЛАСТИЧНИЙ СТАН ДЕРЕВИНИ. Технічні науки та технології, (1(7), 187–199. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/105256

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ