ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДВОСТОРОННЬОГО ШЛІФУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ З ТОРЦЯМИ РІЗНИХ ДІАМЕТРІВ ОРІЄНТОВАНИМИ ШЛІФУВАЛЬНИМИ КРУГАМИ

Автор(и)

  • Володимир Віталійович Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9072-2976
  • Олена Сергіївна Слєднікова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5444-1747
  • Володимир Олександрович Винник Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4179-5765
  • Олександр Олександрович Литвин Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5243-3970

Ключові слова:

шліфування, різні діаметри торців деталей, орієнтовані шліфувальні круги, калібруючі ділянки, розрахунок сил різання

Анотація

Актуальність теми дослідження. Для забезпечення високої ефективності обробки відповідальних торцевих поверхонь деталей різних діаметрів використовують двосторонні торцешліфувальні верстати, шліфувальні круги яких мають калібруючі ділянки, або ці ділянки відсутні.

Постановка проблеми. В умовах подальшого розвитку машинобудування актуальною є задача розробки і впровадження нових способів шліфування торцевих поверхонь деталей, які забезпечать підвищення продуктивності обробки при збереженні високих точності та якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують відомі способи шліфування деталей з торцями однакових діаметрів, також наведена модульна 3D-модель оброблюваної поверхні при двосторонньому шліфуванні торців деталей, яка використовуються для розрахунку точності формоутворення та зняття припуску.

Виділення не досліджених частин загальної проблеми. Дослідження процесу шліфування деталей з торцями різних діаметрів орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження процесу двостороннього шліфування деталей з торцями різних діаметрів та розрахунок сил різання, які виникають в процесі обробки торців різних діаметрів.

Виклад основного матеріалу. Представлений спосіб двостороннього шліфування деталей з торцями різних діаметрів орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками різної довжини, що забезпечує підвищення точності обробки. Запропоновано уникати суміщення входу однієї деталі в зону обробки та виходу з калібруючої ділянки іншої, що забезпечить підвищення точності обробки.

Висновки. Запропонований спосіб двостороннього шліфування деталей з торцями різних діаметрів шліфувальними кругами з калібруючими ділянками різної довжини, що забезпечує підвищення точності обробки.

Біографії авторів

Володимир Віталійович Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технічних наук, професор

Олена Сергіївна Слєднікова, Чернігівський національний технологічний університет

асистент

Володимир Олександрович Винник, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Олександр Олександрович Литвин, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Посилання

Saturn. Торцевое шлифование спаренными шлифовальными кругами: [Журнал для клиентов фирмы «Junkermaschinen»] / ErwinJunker: Maschinenfabric Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach 25. D 77787. – Nordrash, Germany, 2005 – 8 с.

Дослідження процесу однопрохідного двостороннього шліфування / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, А. В. Рудик, В. І. Венжега // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 28. – С. 35–44.

Деклараційний патент 10636 Україна на винахід (корисну модель), МПК В24В5/04. Спосіб одночасного шліфування двох торців циліндричних деталей / Кальченко В. В., Жадан О. В. ; заявник та патентовласник Кальченко В. В., Жадан О. В. – № u200505125 ; заявл. 30.05.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. №1.

Кальченко В. В. Профилирование ориентированных кругов при двустороннем шлифовании торцов цилиндрических деталей / В. В. Кальченко, Г. В. Пасов // Информационные технологии: наука, техника, образование, здоровье : тезисы докл. VII Междунар. науч.-техн. конф. (15-16 мая 1999 г., Харьков). – Х. : ХГПУ, 1999. – № 7, ч. 2. – С. 131–133.

Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали : монография / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко. – Издание 2-е, дополненное. – Чернигов : ЧНТУ, 2015. – 504 c.

Кальченко В. И. Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом / В. И. Кальченко, Н. Н. Погиба, Д. В. Кальченко // Сверхтвердые материалы : научно-теоретический журнал. – 2012. – № 2 (196). – С. 58–73.

Volodimyr Kalchenko. Determination Of Cutting Forces In Grinding With Crossed Axes Of Tool And Workpiece / Volodimyr Kalchenko, Andrij Yeroshenko, Sergiy Boyko, Nataliia Sira // Аcta mechanica et automatica, 2017. – Vol. 11, no. 1. – Рр. 58–63.

Методология 3D моделирования процессов обработки труднообрабатываемых материалов / В. А. Федорович, В. А. Залога, И. Н. Пыжов [и др.] // Сучасні технології в машинобудуванні: зб. наук. пр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016. – Вип. 11. – С. 208–232.

Деякі шляхи удосконалення процесу плоского торцевого шліфування / В. Г. Клименко, А. І. Грабченко, І. М. Пижов, В. О. Федорович // Сучасні технології в машинобудуванні. – 2014. – Вип. 9. – С. 63–73.

Грабченко А. І. Комп’ютерне моделювання зони контакту торцевого круга з деталлю на плоскошліфувальних верстатах / А. І. Грабченко, І. М. Пижов, В. Г. Клименко // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції. – Краматорськ, 2013. – С. 43.

Слєднікова О. С. Модульне моделювання профілів кругів, зняття припуску та формоутворення при двосторонньому шліфуванні торців некруглих деталей / О. С. Слєднікова // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2016. – № 3 (5). – С. 76–84.

Филимонов Л. Н. Плоское шлифование / Л. Н. Филимонов. – Л. : Машиностроение, 1985. – 109 с.

Дослідження процесу шліфування торців орієнтованих деталей профільованими кругами / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, О. С. Слєднікова, Д. В. Кальченко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2016. – № 4 (2016). – С. 69-79.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кальченко, В. В., Слєднікова, О. С., Винник, В. О., & Литвин, О. О. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДВОСТОРОННЬОГО ШЛІФУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ДЕТАЛЕЙ З ТОРЦЯМИ РІЗНИХ ДІАМЕТРІВ ОРІЄНТОВАНИМИ ШЛІФУВАЛЬНИМИ КРУГАМИ. Технічні науки та технології, (2(8), 040–048. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/112930

Номер

Розділ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ