ПРОЕКТУВАННЯ НОВОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ГІДРОСТАТИЧНИХ ОПОР

Автор(и)

  • Євгеній Юрійович Сахно Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9789-7242
  • Сергій Іванович Пономаренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0714-7972
  • Катерина Євгеніївна Корнієць Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7218-5089

Ключові слова:

гідростатична опора, система живлення, швидкість рідини

Анотація

Актуальність теми дослідження. Розвиток технологічних систем вимагає від проектувальників автоматизувати робочі рухи машин та механізмів.. В зв’язку з цим постає завдання автоматичної компенсації зазору в спряженні «вал-підшипник» при динамічної зміни зовнішнього навантаження на вал простими конструктивними засобами Таке проектне рішення дозволяє проводити компенсацію величини зміщення в короткий час та з високою точністю, тим самим зменшуючи знос опорних шийок вала, що обертається в гідростатичній опорі.

Постановка проблеми. Одним з напрямків ефективного функціонування гідростатичних опор є автоматичне регулювання жорсткості та їх несучої здатності не змінюючи геометричні параметри підшипника. В зв’язку з цим постає задача підвищення експлуатаційних параметрів опор за рахунок вдосконалення конструктивних елементів гідростатичного вузла використовуючи нову конструкцію регулятора жорсткості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему створення нових систем живлення гідростатичних опор представлено в ряді наукових робіт. Так, визначені векторні поля швидкостей та поле статичного тиску в щілині гідроопори. Досліджено параметри в’язкого руху робочої рідини в щілині сферичної опори при струменевому регулюванні та визначено перспективи проектування гідростатичних опор для високошвидкісної механічної обробки деталей на металорізальних верстатах.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. При проектуванні систем автоматичного регулювання переміщень вала в гідроопорі під час змінних навантажень виникає проблема вдосконалення системи управління процесом компенсації масляного клину в сполученні «вал - підшипник ковзання», рішення якої дозволяє зменшити коливання, силове навантаження на вал та зношування опорних шийок.

Постановка завдання. Головним завданням даної роботи є розробка теоретичних підходів щодо проектування нової системи живлення гідростатичних опор для стабілізації положення вала при його зміщенні під навантаженням.

Виклад основного матеріалу. Для стабілізації зазору у гідроопорі пропонується нова система живлення з регулятором жорсткості, яка дозволяє здійснювати контроль переміщень вала при різних навантаженнях безпосередньо в точці його найбільшого зміщення, що дає можливість своєчасної автоматичної компенсації витрати мастила в в опорі з підвищенням її жорсткості у моменти перевантажень. В запропонованому регуляторі існує основна і додаткова система подачі робочої рідини до карманів підшипника від одного насоса. В основній системі живлення, рідина подається до карманів опори, а в додатковій системі живлення опори подача рідини відбувається через отвори, виконані безпосередньо у перемичці підшипника.

Висновки відповідно до статті. В роботі наведено теоретичні основи проектування нової системи живлення гідростатичних опор. Проведено моделювання процесу формування швидкостей руху робочої рідини в перетині гідроопори при додатковій подачі робочої рідини в спряження «вал-підшипник». Визначено силу тиску робочої рідини, що виникає в клиновидній щилині підшипника. Побудовано залежності витрат рідини в кармані гідростатичної опори від зміщення вала під навантаженням та амплітуди його коливань.

Біографії авторів

Євгеній Юрійович Сахно, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технічних наук, професор

Сергій Іванович Пономаренко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Катерина Євгеніївна Корнієць, Чернігівський національний технологічний університет

магістр кафедри публічного управління та менеджменту організацій

Посилання

Патент 109810 (UА). Регулятор жорсткості гідростатичних опор / Сахно Є. Ю., Шевченко Я. В ; патентовласник Чернігівський національний технологічний університет. – № а201312230 ;

заяв. 18.10.13 ; опубл. 12.10.15. Бюл. № 19.

Сахно Е. Ю. Новая гидромеханическая система стабилизации радиального положения кривошипа в гидроопоре / Е. Ю. Сахно, Я. В. Шевченко// Тяжелое машиностроение. – 2015. – № 1-2. – С. 37–42.

Яхно О. М. Наукові і прикладні аспекти струменевого регулювання течії в щілині сферичної гідростатичної опори / О. М. Яхно, С. В. Струтинський // Вісник НТУУ «КПІ». – 2011. – № 61. – С. 154–158.

Федориненко Д. Ю. Автоматичне керування положенням шпинделя на гідростатичних підшипниках / Д. Ю. Федориненко // Техніка в сільському виробництві. – 2013. – Вип. 26. – С. 273–279.

Сапон С. П. Підвищення точності регульованих гідростатичних опор шпинделя / С. П. Сапон, С. В. Бойко // Наукові праці ДонНТУ. – 2011. – Вип. 22 (195). – С. 216–225.

Моделювання роботи шпиндельного вузла важкого токарного верстата з адаптивною системою живлення опор / В. Д. Ковальов, О. В. Пономаренко, М. С. Мельник, Я. В. Васильченко // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 49 (51). – С. 34–43.

Гордєєв О. Ф. Напрямки та перспективи розвитку конструкцій шпиндельних опор верстатів для високошвидкісної та високопродуктивної обробки / О. Ф. Гордєєв, П. О. Захаров // Наукові нотатки. – 2007. – Вип. 20, т. 1. – С. 96–101.

Чугаев Р. Р. Гидравлика : учебник для вузов / Р. Р. Чугаев. – 4-е изд., доп. и перераб. – Л. : Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. – 672 с.

Никитин Г. А. Щелевые и лабиринтные уплотнения гидроагрегатов / Г. А. Никитин. – М. : Машиностроение, 1982. –135 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Сахно, Є. Ю., Пономаренко, С. І., & Корнієць, К. Є. (2018). ПРОЕКТУВАННЯ НОВОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ГІДРОСТАТИЧНИХ ОПОР. Технічні науки та технології, (2(8), 049–056. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/112936

Номер

Розділ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ