ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДВОСТОРОННЬОГО ШЛІФУВАННЯ ТОРЦІВ ХРЕСТОВИН КАРДАННИХ ВАЛІВ ОРІЄНТОВАНИМИ ШЛІФУВАЛЬНИМИ КРУГАМИ З КАЛІБРУЮЧИМИ ДІЛЯНКАМИ

Автор(и)

  • Віталій Іванович Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9850-7875
  • Олена Сергіївна Слєднікова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5444-1747
  • Володимир Олександрович Винник Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4179-5765
  • Наталія Миколаївна Сіра Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

шліфування, хрестовини карданних валів, шліфувальні круги, калібруючі ділянки, розрахунок сил різання

Анотація

Актуальність теми дослідження. Забезпечення високої продуктивності та точності обробки торцевих поверхонь цапф хрестовин карданних валів потребує розробки нових, високоефективних способів обробки. Постановка проблеми. На сучасних машинобудівних, автомобілебудівних, сільськогосподарських та інших підприємствах широко використовуються хрестовини карданних валів, які мають високі вимоги щодо точності та якості оброблюваних торцевих поверхонь та повинні мати великий ресурс експлуатації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі способи шліфування деталей із торцями однакових діаметрів шліфувальними кругами з калібруючими ділянками та без них, також наведена модульна 3D-модель оброблюваної поверхні під час шліфування торців деталей, яку використовують для розрахунку точності формоутворення та зняття припуску. Виділення не досліджених раніше частин загальної проблеми. Дослідження процесу шліфування торців цапф хрестовин карданних валів у реальному виробництві орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками та без них. Постановка завдання. Метою статті є дослідження процесу двостороннього шліфування торців деталей та розрахунок сил різання, які виникають у процесі обробки. Виклад основного матеріалу. Представлений спосіб двостороннього шліфування торців цапф хрестовин орієнтованими шліфувальними кругами з калібруючими ділянками, що забезпечує підвищення точності обробки. Запропоновано уникати суміщення входу однієї деталі в зону обробки та виходу з калібруючої ділянки іншої. Запропоновано універсальну методику практичного використання моделі точності формоутворення торців цапф хрестовин торцями кругів із калібруючими ділянками та без них у реальному виробництві. Висновки. Запропоновано спосіб двостороннього шліфування торців цапф хрестовин шліфувальними кругами з калібруючими ділянками та без них, що забезпечує підвищення точності обробки. Розроблено універсальну методику практичного використання моделі точності формоутворення торців деталей. Розраховано сили різання при груповій обробці.

Біографії авторів

Віталій Іванович Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технічних наук, професор

Олена Сергіївна Слєднікова, Чернігівський національний технологічний університет

асистент

Володимир Олександрович Винник, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Наталія Миколаївна Сіра, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Saturn. Торцевое шлифование спаренными шлифовальными кругами: [Журнал для клиентов фирмы «Junkermaschinen»] / ErwinJunker: Maschinenfabric Gmbh, Junkerstraβe 2. Postfach

D 77787. – Nordrash, Germany, 2005 – 8 с.

Деклараційний патент 10636 Україна на винахід (корисну модель), МПК В24В5/04. Спосіб одночасного шліфування двох торців циліндричних деталей / Кальченко В. В., Жадан О. В. ;

заявник та патентовласник Кальченко В. В., Жадан О. В. – № u200505125 ; заявл. 30.05.05;опубл. 15.11.05, Бюл. № 1.

Кальченко В. І. Дослідження процесу шліфування торців орієнтованих деталей профільованими кругами / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, О. С. Слєднікова // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2016. – № 4 (2016). – С. 72–82.

Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали : монография / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко. – Издание 2-е, дополненное. – Чернигов : ЧНТУ, 2015. – 504 c.

Теоретичне та експериментальне дослідження процесів зняття припуску, зносу кругів, точності формоутворення та теплонапруженості під час шліфування торців деталей / В. І. Кальченко, В. І. Венжега, О. С. Слєднікова, Д. В. Кальченко // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2016. – № 4 (6). – С. 25–34.

Кальченко В. В. Наукові основи ефективного шліфування зі схрещеними осями абразивного інструменту та деталі : дис. … д-ра техн. наук / В. В. Кальченко ; НТУ «ХПІ». – Х., 2006. – 489 с.

Кальченко В. И. Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом / В. И. Кальченко, Н. Н. Погиба, Д. В. Кальченко // Сверхтвердые материалы : научно-теоретический журнал. – 2012. –

№ 2 (196). – С. 58–73.

Determination Of Cutting Forces In Grinding With Crossed Axes Of Tool And Workpiece / Volodimyr Kalchenko, Andrij Yeroshenko and others // Аcta mechanica et automatica. – 2017. – Vol. 11, no. 1. – Рр. 58–63.

Филимонов Л. Н. Плоское шлифование / Л. Н. Филимонов. – Л. : Машиностроение, 1985. – 109 с.

Вайнер Л. Г. Моделирование сил резания и характеристик съема припуска при двустороннем шлифовании торцов одиночной заготовки / Л. Г. Вайнер // Новые материалы и технологии в машиностроении : сборник научных трудов по итогам международной научно-технической конференции. – Брянск : БГИТА, 2011. – Вып. 14. – С. 14–17.

Каминская В. В. Расчетное определение сил резания при обработке торцов роликов на двухстороннем торцешлифовальном станке / В. В. Каминская, Л. Г. Вайнер // Повышение эффективности использования технологического оборудования, гибких автоматизированных станочных комплексов : тезы докл. науч.-техн. конф. – Комсомольск-на-Амуре : ХЦНТИ, 1985. – С. 12–13.

Венжега В.І. Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / Венжега Володимир Іванович. – Х., 2009. – 214 с.

Дослідження процесу двостороннього шліфування циліндричних деталей з торцями різних діаметрів орієнтованими шліфувальними кругами / В. В. Кальченко, О. С. Слєднікова, В. О. Винник,

О. О. Литвин // Технічні науки та технології : науковий журнал. – 2017. – № 2 (8). – С. 40–48.

Кудинов В. А. Динамика станков / В. А. Кудинов. – М. : Машиностроение, 1967. – 359 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кальченко, В. І., Слєднікова, О. С., Винник, В. О., & Сіра, Н. М. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДВОСТОРОННЬОГО ШЛІФУВАННЯ ТОРЦІВ ХРЕСТОВИН КАРДАННИХ ВАЛІВ ОРІЄНТОВАНИМИ ШЛІФУВАЛЬНИМИ КРУГАМИ З КАЛІБРУЮЧИМИ ДІЛЯНКАМИ. Технічні науки та технології, (3(9), 027–036. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/121511

Номер

Розділ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ