ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

  • Світлана Василівна Коваленко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5829-7132
  • Аліна Віталіївна Хархан Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

категорія земель, цільове призначення, земельний кадастр

Анотація

Актуальність теми дослідження. В Україні спостерігається багато проблем у сфері земельних ресурсів, серед яких є і проблеми у розподілі земель на категорії. Нині виникають плутанини із деякими землями, через неможливість визначити, якому з органів управління підвідомчі землі. Трапляються випадки, коли категорії не мають чіткого місця поділу. Тому, незважаючи на тривалий еволюційний розвиток встановлення класифікації земель за цільовим призначенням, вона є ще недосконалою і потребує перегляду.

Постановка проблеми. Існуючий поділ земель на категорії за цільовим призначенням в Україні не підпорядковується обґрунтованим дослідженням критеріїв ефективності управління земельними ресурсами. Класифікація земель України є незавершеною, має недосконалу чинну нормативно-правову базу та проблеми щодо забезпечення раціонального використання та охорони земель України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На існування цієї проблеми звертали увагу такі науковці, як А. М. Мірошниченко, А. М. Третяк, А. В. Лобунько, О. М. Дроваль та інші.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Для вирішення проблем раціонального використання, охорони земель та встановлення справедливого податку необхідно переглянути встановлену в Україні класифікацію земель за цільовим призначенням, оскільки вона, на нашу думку, є ще недосконалою.

Постановка завдання. Необхідно дослідити існуючий розподіл земель на категорії в зарубіжних країнах для вдосконалення існуючого розподілу земель в Україні.

Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто зарубіжний досвід класифікації земельного фонду залежно від географічного положення, характеристик рельєфу, наявності водних об’єктів, видів ґрунтів та напрямку економічного розвитку. Досліджено поділ земель на категорії у Німеччині, Болгарії, Туреччині, Латвії, Китаї, Іспанії, Фінляндії, Чорногорії, Молдові та Чехії. Такий аналіз може стати корисним для вирішення низки проблем у сфері земельних ресурсів України, серед яких є і проблеми у розподілі земель на категорії та визначенні правового режиму відповідно до встановлених категорій.

Висновки відповідно до статті. З метою удосконалення управління земельними ресурсами в Україні необхідно в основу класифікації земель покласти функції землі, виконати укрупнення категорій, чітко закріпити відповідальні органи за кожною з категорій та переглянути регламенти обмежень у використанні земель.

Біографії авторів

Світлана Василівна Коваленко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Аліна Віталіївна Хархан, Чернігівський національний технологічний університет

студентка

Посилання

Волков С. Н. Землеустройство : учебник для студентов высших учебных заведений по землеустроительным специальностям. Т. 7. Землеустройство за рубежом / С. Н. Волков. – М. : Колос, 2005. – 408 с.

Земельный кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс] // Официальный сайт Парламента Республики Молдова.  Режим доступа : http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=2&id=313324.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

Категории земельных участков в Испании [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании Absolut Properties. – Режим доступа : http://www.absolutproperties.com/blog/kategoriizemel-ny-h-uchastkov-v-ispanii/#.WOv7w9KLTDc.

Категории (статусы) земли в Болгарии [Электронный ресурс] // Сайт агентства недвижимости в Болгарии. – Режим доступа : http://www.skyline-bulgaria.com.

Лобунько A. В. Еволюція розвитку поділу земель за їх категоріями як основним цільовим призначенням: історія, методологія [Електронний ресурс] / A. В. Лобунько // Землевпорядний

вісник. – 2015. – № 11. – С. 17–21. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2015_11_6.

Милосердов В. Российская модель и зарубежный опыт земельных реформ / В. Милосердов // Международный сельскохозяйственный журнал. – 1995. – № 2. – С. 22–25.

Покупка земли за границей: гид по странам [Электронный ресурс] // Портал о зарубежной недвижимости. – Режим доступа : https://www.homesoverseas.ru/articles/6641.

Положения о классификации видов землепользования и критерии их определения [Электронный ресурс] // Правила Кабинета министров Латвии.  Режим доступа : https://likumi.lv/

doc.php?id=162207.

Решили купить землю в Турции? Виды земельных участков [Электронный ресурс] //Портал Анталии. – Режим доступа : http://www.antalyacity.ru/content.php?id=2117.

Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула та ін. – 2-ге видання, стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 336 с.

Тимурзиев А. М. Правовое регулирование отношений по использованию земель в Китае [Электронный ресурс] / А. М. Тимурзиев // NovaInfo. – 2014. – № 26. – C. 1–3. – Режим доступа :

http://novainfo.ru/article/2528/pdf.

Третяк А. М. Землеустрій / А. М. Третяк. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 520 с.

Як цитувати

Коваленко, С. В., & Хархан, А. В. (2018). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ НА КАТЕГОРІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. Технічні науки та технології, (3(9), 171–178. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/121586

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО