ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Квартенко Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5634-1128

Ключові слова:

екологічно безпечне використання багатокомпонентних підземних вод, матрикси залізобактерій, стабілізаційна обробка води

Анотація

Актуальність теми дослідження. Існуючі станції знезалізнення, побудовані в основному за технологією спрощеної аерації та фільтрування, не в змозі вилучати із води розчинні органічні, залізоорганічні сполуки, азот амонійний, а також мінеральні комплекси заліза в природних слабокислих водах із низьким лужним резервом. Крім того, існуючі станції не передбачають стабілізаційну обробку фільтрату з метою постачання населення водою питної якості.

Постановка проблеми. Визначення шляхів інтенсифікації існуючих методів очищення підземних багатокомпонентних вод.

Аналіз останніх досліджень та публікаційДослідити комплексний метод біофізико-хімічного очищення слабокислих підземних вод з низьким лужним резервом. Показати перевагу біохімічного методу очищення над стандартними фізико-хімічними методами.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблемиПроведений аналіз сучасного стану технологій водоочищення підземних вод свідчить щодо їх варіативності щодо сполук заліза в нейтральних водах із нормальним лужним резервом за відсутності антропогенних чинників та інгібіторів окислення (азот амонійного, фенолів, гумінових кислот, розчинних органічних сполук, сірководню, агресивного діоксиду вуглецю). Тоді як у присутності зазначених інгредієнтів існуючі технології не спроможні надавати споживачам воду належної якості.

Виклад основного матеріалу. До факторів зовнішнього впливу на прискорення процесів очищення підземних вод, слід віднести: вплив дії постійного магнітного поля (ПМП) різної напруженості на розвиток консорціумів мікроорганізмів у біореакторах; вплив дії гідродинамічної кавітації на деструкцію складних органічних сполук; вплив дії різних доз реагентів як активаторів (Na2CO3), так і інгібіторів на процеси біохімічного знезалізнення; коригування величин бікарбонатної лужності, рН – Еh середовища; стабілізаційна обробка фільтрату. В цій роботі розглядається вплив активаторів та інгібіторів процесу біохімічного очищення слабокислих залізомістких підземних вод із низьким лужним резервом.

Висновки. Встановлено, що використання біохімічного методу дозволяє проводити процес знезалізнення підземних слабокислих вод при концентраціях розчинного кисню 0,8 – 1,0 мг/дм3 та розчинного заліза до 40 мг/дм3. Доведено, що використання розчину кальцинованої соди підвищує швидкість біохімічних реакцій а застосування ПГМГ навпаки гальмує процес. Запропонована технологія дозволяє проводити очищення слабокислих (рН 5,5 – 6,5) підземних вод з низьким (до 2,0 ммоль/дм3) лужним резервом від сполук заліза (до 30 мг/дм3), мангану (до 0,5 мг/дм3), азот амонійного (до 2,5 мг/дм3), вільного діоксиду вуглецю (до 80 мг/дм3), розчинних органічних сполук (до 7 мгО2/дм3).

Біографія автора

Олександр Миколайович Квартенко, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Золотова Е. Ф. Очистка воды от железа, марганца, фтора и сероводорода / Е. Ф. Золотова, Г. Ю. Асс. – М. : Cтройиздат, 1975. – 176 с.

Орлов В. О. Знезалізнення підземних вод спрощеною аерацією та фільтруванням : [монографія ] / Валерій Олегович Орлов. – Рівне : Видавничий центр НУВГП, 2008. – 158 с.

Технические записки по проблемам воды : пер. с анг. В 2 т. Т. 1 / [Барак К., Бебен Ж., Бернар Ж. и др.] ; под ред. Т. А. Карюхиной, И. Н. Чурбановой. – М. : Стройиздат, 1983. – 607 с.

Mouchet P. From Conventional to Biological Removal of Iron and Manganese in France / P. Mouchet // Journal of the American Water Works Association. – 1992. – Vol. 84, no 4. – Рp. 158–167.

Cameron I. New frontier – biological iron and manganese removal from drinking water / I. Cameron, F. Bourgine // International Congress on Local Government Engineering and Public Works: Incorporating the 10th National Local Government Engineering Conference, Sydney, Australia, 22-26 August 1999. – 110 p.

Iron and manganese removal by iron bacteria in groundwater / T. Tamura, T. Tsunai, Y. Ishimaru, A. Nakata // Suido Kyokai Zasshi (J. Japan Water Works Assoc.). – 1999. – No. 68. – Рp. 1–13.

Differential sensitivity of microorganisms to polyhexamethyleneguanidine / Lysytsya, A. V., Mandygra, Y. M., Bojko, O. P., Romanishyna, O. O., Mandygra, M. S. // Microbiologichny zhurnal. – 2015. – № 77 (5). –Рр. 11–19.

##submission.downloads##

Як цитувати

Квартенко, О. М. (2018). ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД. Технічні науки та технології, (3(9), 206–212. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/121591

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО